Yrke og Organisasjon

Tar hestepraktiserende veterinærer seg rett betalt?

Høsten 2019 ble den andre takstundersøkelsen i regi av Hestepraktiserende veterinærers forening (HVF) gjennomført. Forrige undersøkelse ble utført i 2016, og det var derfor interessant å undersøke om det har skjedd noen endringer og utvikling på tre år. Resultatene er ment som informasjon og veiledning til praktiserende veterinærer om hvordan prisnivået for ulike tjenester er innen vårt fagfelt i Norge.

Jan Olav Berget

Styreleder HVF

Undersøkelsen ble gjennomført som en nettbasert spørreundersøkelse med verktøyet SurveyXact. Hele 129 personer svarte fullstendig på undersøkelsen. Spørsmålene, spørsmålsstillingen og svaralternativene ble revidert og tilpasset basert på resultatene fra forrige undersøkelse.

Prisfastsetting og justering

Alle priser må fastsettes av økonomiansvarlig i bedriften. For mange privatpraktiserende er det kun du som jobber i bedriften og du som fastsetter priser. Det er ulike måter å gjøre dette på, men det bør være et mål å basere prisfastsetting på kalkyler og beregninger. Andelen som baserer sine priser på kalkyler har økt fra 10,2 % i 2016 til 18 % i 2019. Skjønnsmessig vurdering har falt fra 59,1 % til 55 %, og andelen som setter priser basert på kolleger i nærområdet har falt fra 25 % til 13 %. Dette er en positiv trend over tre år som tyder på en bevisstgjøring rundt prisfastsetting. Det er allikevel en utfordring at kun 11 % oppgir at de har fått opplæring i dette. Her har både utdanningsinstitusjonene og Veterinærforeningen en jobb å gjøre.

Når det gjelder justering av prisene, oppgir 60 % at de gjør dette én gang årlig, ned fra 73,4 % ved forrige undersøkelse. Andelen som justerer priser to ganger årlig har økt fra 5,5 % til 11 %. Det er 19 % som oppgir at de justerer prisene hvert 2. år, en økning fra 12,5 % i 2016.

Hvis man ønsker en smidig økning i takstene, vil kundene reagere mindre på flere små trinn enn få store. Anbefalingen vil derfor være en jevn prisøkning i små trinn. Disse trinnene bør minst være like store som konsumprisindeksen. Det er også viktig å se på forventet lønnsvekst samme år.

Tabell 1. Gjennomsnittshonorarer takstundersøkelse for hestepraktikere 2019.

Spørsmål

Gjennomsnitt honorarintervall (Kr)

Min-maks (range) (Kr)

Hva er ditt honorar for kjøring inntil 40 km tur/retur

341-370

200-660+

Hvor mange kroner beregner du i kjøring per km? (kjøregodtgjørelse pluss reisetillegg)

14-15

8-27

Hva er din timepris ved ambulatorisk hestepraksis?

1401-1500

600-2600

Hva er din timepris ved klinikkarbeid?

1601-1700

900-3600

Hva er ditt prosenttillegg for ettermiddagsarbeid?

Snitt 50%

0-100%

Hva er ditt prosenttillegg for nattarbeid?

Snitt 101%

25-175%

Hva er ditt prosenttillegg for lørdagsarbeid?

Snitt 85%

0-100%

Hva er ditt prosenttillegg for søndagsarbeid?

Snitt 99%

50-175%

Hva er ditt honorar for oppmøte på stall/klinikk utenfor normal åpningstid?

1100-1200

<600-2000+

Hva tar du i honorar for vaksinering av hest?

400-500

<400-1200

Hva tar du i resepthonorar?

Snitt 110

<100-170

Hva tar du i honorar for vaksinering av påfølgende hester samme eier?

200-300

<100-500

Hva tar du i honorar for chip-merking?

700-800

<600-1800

Hva tar du i honorar for passutstedelse?

700-800

<600-1350

Hva tar du i honorar for ponnymåling?

700-800

<600-1300

Hva tar du i honorar for sedasjon sammen med annet arbeid på hesten?

100-150

<50-300

Hva tar du i honorar for å behandle ukompliserte hovabscesser?

700-800

<600-1600

Hva tar du i honorar for avliving?

1300-1400

600-2000+

Hva tar du i honorar for standard munnhuleundersøkelse og rutine behandling/korrigering?

900-1000

650-1550

Hva tar du i honorar for stående kastrasjon?

2200-2400

1100-3000+

Hva tar du i honorar for endoskopisk luftveisundersøkelse?

900-1000

<600-1400

Hva tar du i honorar for OCD røntgen (bare koder og haser)?

1600-1800

1000-3000+

Hva tar du i honorar for handelsrøntgen (12 bilder)?

2500-3000

<2000-5000+

Hva tar du i honorar for tolking og journalføring av røntgenbilder for andre?

600-800

<200-1600+

Hva tar du i honorar for ultralydsundersøkelser av senestrukturer i metacarpal/metatarsalområdet?

1100-1200

<900-2000

Hvilken pris tar du for etterkontroll?

600-700

<600-1400

Hva tar du for håndtering av direkteoppgjør fra forsikringsselskap dersom du tilbyr denne ordningen?

200-300

<100-400

Hva tar du i honorar for lovpålagt medisinrapportering?

60-80

40-100

Tabellen viser gjennomsnittlig honorar for ulike typer tjenester, samt laveste og høyeste honorar.

Timepris, vakttillegg og skyss

Konsumprisindeksen fra høsten 2016 til høsten 2019 økte med 6,6 %. Lønnsveksten for Industrifunksjonærer i NHO (her inngår veterinærer ansatt i privat sektor) i samme periode var på 8,5 %. Dette gir en reallønnsvekst for denne treårsperioden på 1,9 %.

Gjennomsnittlig timespris i ambulant praksis økte fra 1150 kr i 2016 til 1450 kr i 2019. Dette gir en økning på 26 % i denne perioden, og er langt over konsumprisindeksen. For klinikkarbeid økte timesprisen fra 1250 kr til cirka 1600 kr, altså en økning på 28 %.

Det er fortsatt vanligst å ta 50 % vakttillegg på ettermiddag og 100 % i helg og på natt.

Resepthonorar har økt fra 93 kr til 110 kr i gjennomsnitt, en økning på 18,3 %. Likevel bør det poengteres at man med denne prisen taper 11 kr per resept dersom man regner en timespris på 1450 kr og fem minutters tidsbruk for hver resept inkludert journalføring. Honoraret for en resept burde da vært 121 kr for å gå i null.

Kilometertakstene ligger på 14 kr i gjennomsnitt, men har en stor variasjon fra åtte til 27 kr/km. Denne variasjonen forteller at distriktene man kjører, offensiviteten til veterinærene, eller bevisstgjøringen rundt hva bilkostnadene og reisetid faktisk er spriker stort. Statens takster for skyssrefusjon som gjelder fra 1.1.2021 er 13,57 kr/km. Veterinærforeningen har beregnet en takst på 20,50 kr/km ved en honorarsats på 750 kr/time i bil, inkludert slitasje på bil og drivstoff. Ved beregning av kilometertakst bør det tas hensyn til biltype, veistandard/gjennomsnittsfart, kombinasjon av flere besøk i samme retning og hva det er behov for å ha i honorar for kjøretiden. Hver enkelt må derfor ta disse faktorene inn i sine beregninger og fastsette taksten ut fra dette.

Figur 1: Andelen som justerer priser to ganger årlig har økt fra 5,5 % i 2016 til 11 % i 2019.

Figur 2: Fire av fem økte prisene med mindre enn 5 % ved siste prisjustering.

Enkeltundersøkelser og behandling

Enkelte undersøkelser tar kort tid, men har høy utstyrskostnad, andre tar lang tid, men lite utstyrskostnad. Hvilke typer undersøkelser gir gevinst?

Som eksempel kan vi ta en halthetsutredning med diagnostiske injeksjoner, mønstring under rytter eller kjøring i banen. Dersom du ikke jobber på klinikk, hvor flere slike utredninger kan gjøres samtidig, er du nødt til å vente mye mellom de ulike injeksjonene. Da kan du bruke mange timer på en utredning og kun ha minimale utstyrs- og medisinkostnader. Til sammenligning har man gastroskopi eller røntgen der selve undersøkelsen er gjort innen en halvtime, mens utstyret koster flere hundre tusen og skal betales ned. Vær bevisst på hvordan du setter sammen taksten slik at både utstyr, medisiner og honorar blir med i beregningen.

For enkelte undersøkelser viser resultatene et betydelig sprik. Blant annet varierer honorarene for handelsrøntgen med 12 bilder fra under 2000 kr til over 5000 kr med et gjennomsnitt på 2750 kr. En slik variasjon er vanskelig å forklare ut fra ulikheter i utstyrskostnad. En mulig forklaring er at assistenter som tar bilder kan gjøre dette til en rimeligere timesats, men likevel vil veterinærene være ansvarlig for å avlese bilder, gi kommentarer til eier/kjøper. Slike undersøkelser tar tid. Det ansvaret man har og det merarbeidet som tilkommer i forbindelse med eventuell kjøpstvist skal man også være bevisst på ved kalkulasjon.

Håndtering av direkteoppgjør er noe mange veterinærer og klinikker tilbyr sine kunder. Dette er en tjeneste for kunden, men også en sikkerhet for veterinæren for raskt å få oppgjør fra forsikringsselskapet. Gjennomsnittlig honorar for direkteoppgjør i undersøkelsen var 240 kr.

Oppsummering

Spørsmålet i overskriften kan besvares på ulike måter. Det har vært en bevisstgjøring i hvordan priser fastsettes, men det er et sterkt behov for opplæring innen dette feltet.

Vi har hatt en real utvikling innen gjennomsnittlige timesatser både i ambulant praksis og i klinikk. Vi har hatt en stigning langt over konsumprisindeks. Prisnivået vi har nådd på tre år tyder samtidig på at tidligere års prisvekst har vært for lav.

Vi ser fortsatt en stor spredning i responsen på mange av spørsmålene. Spredningen kan være en indikasjon på at hver enkelt må tenke igjennom sin egen tidsbruk og revurdere enkelte takster.

En rett pris er en pris som gir den lønnen du ønsker for deg selv og dine ansatte i din bedrift. Den gir rom for utvikling og investering, slik at bedriften er bærekraftig og fremtidsrettet.

Vi håper resultatene fra undersøkelsen kan være til inspirasjon og gi deg en oversikt over hvordan prisnivået ligger i hestepraksis.