Fagaktuelt

«Hjertepiggen» – et anatomisk avvik hos oppdrettslaks?

Trygve T. Poppe

Pharmaq Analytiq

Helene Wisløff

Pharmaq Analytiq

Anne Katrine Reed

Pharmaq Analytiq

Figur 1. Midtsagittalsnitt av lakseunge. Hjertepiggen kommer opp ventralt fra og lager en impresjon i ventrikkelen. A: atrium, V: ventrikkel, L: lever, piler: septum transversum.

Ved sykdomsoppklaring på yngel og lakseunger er histopatologisk under-søkelse et viktig hjelpemiddel. Med lengdesnitt får man mange av de viktigste organer med på ett snitt (øye, gjeller, hjerte, lever, nyre, pankreas og hud/muskulatur). Hvis lengdesnittet legges i midtlinjen (midtsagittalsnitt) får man vanligvis et meget godt in situ bilde av hjertet og omgivende vev.

Ikke sjelden dukker det opp et anatomisk fenomen som kan antas å påvirke hjertets normale funksjon. Det dreier seg om en piggformet beinstruktur ventralt for perikardialhulen. Denne strukturen vil av og til vokse opp mot perikardialhulens ventrale vegg slik at denne presses oppover og dermed reduserer plassen som er tilgjengelig for ventrikkelen. Avhengig av piggens størrelse vil den kunne forårsake en impresjon i ventrikkelveggen (Figur 1). Det registreres hyppig en betydelig fortykkelse i myokardiets stratum compactum i dette området på stor oppdrettslaks (Figur 2). Da hjertet er i konstant bevegelse vil det også ofte dannes et «gnagsår» eller fokal epikarditt på ventrikkelens ventralside i området som er korresponderende til beinpiggen

Figur 2. Ventrikkelvegg, oppdrettslaks. E: epikardium, K: stratum kompaktum, S: stratum spongiosum, piler viser fortykkelse av stratum kompaktum.

Det registreres av og til en tydelig «kløft» på ventrikkelens ventralside på stor oppdrettslaks (Figur 3). Også dette fenomenet er trolig et resultat av en feilstilt beinpigg.

Anatomisk er beinpiggen trolig basibranchiale i hyoidbuen, en midtstilt knokkel som gjellebuenes knokler ledder mot ventralt (H. Kryvi, pers. medd.). Årsaken til at den bokstavelig talt dukker opp midt under ventrikkelen vet vi ikke, men det kan være et resultat av et misforhold mellom vekst i hjerte og gjelleskjelett. Normalt skal hjertet ligge i forkant av beinpiggen.

Betydningen av de strukturelle endringer som dette fenomenet forårsaker, kjenner vi ikke, men en spiss pyramidal fasong er viktig for optimal hjertefunksjon hos laks, og avvik som dette bidrar neppe til å optimalisere hjertefunksjonen.

Figur 3. Dyp impresjon i midtlinjen på ventralsiden av ventrikkelen hos stor oppdrettslaks. Foto: Hamish Rodger