Fagaktuelt

Hva er diagnosen?

En katt med intermitterende bakbeinshalthet

Spalten «Hva er diagnosen?» har lange tradisjoner i Norsk veterinærtidsskrift. Den første tiden var det kasus med interessante røntgendiagnoser som ble presentert i forbindelse med at det ble flere klinikker som tilbød røntgenundersøkelser. Etter hvert ble også andre diagnostiske modaliteter introdusert i spalten som utvidet diagnosespekteret. Dette kunne være diagnoser som kunne stilles basert på anamnestiske og kliniske opplysninger i tillegg til eksempelvis EKG-utskrifter, ulike numeriske og grafiske laboratoriesvar og mikroskopiske bilder av celler med patologiske forandringer i blod eller vev.

Spalten har kun ett krav, det må være noe mer enn ren tekst i form av en kortfattet anamnese, klinisk undersøkelse og beskrivelse og presentasjon av relevante (diagnostiske) funn.

Denne spalten har vært fraværende i Norsk veterinærtidsskrift en stund. Nå er det klare signaler om at den bør vekkes til live. Spalten er for deg som har lyst til å informere om en interessant diagnose, men der utarbeidelse av en kasuistikk i artikkelform av ulike grunner blir for omfattende. Diagnosen trenger ikke være veldig uvanlig, en uvanlig «variant» av en vanlig diagnose er også svært aktuell. En kortfattet diskusjon og angivelse av referanser i avsnittet «Her er diagnosen!» er ikke et krav, men kan gjerne inkluderes der det vurderes som naturlig.

Norsk veterinærtidsskrift håper med dette å kunne presentere mange interessante diagnoser fremover!

Jon Andre Berg

AniCura Jeløy Dyresykehus

Bente Kristin Sævik

AniCura Jeløy Dyresykehus

Cathrine Trangerud,

NMBU Veterinærhøgskolen

Signalement og anamnese

Figur 1. Ventrodorsal projeksjon med eks- tensjon av bakbeina.

En intakt hunnkatt, 9 måneder gammel blanding, ble henvist til AniCura Jeløy Dyresykehus for utreding av kronisk, intermitterende halthet på venstre bakbein uten noen kjent traumatisk årsak. Katten var «innekatt» og viste ingen andre symptomer på sykdom.

Klinisk undersøkelse

Den generelle undersøkelsen var uten anmerkning, bortsett fra at katten ved mønstring på gulvet i konsultasjonsrommet var 3/5 halt på venstre bakbein. Ved ortopedisk undersøkelse kunne patella på venstre bakbein palperes permanent lokalisert medialt for lårbeinsvalsen (condylus medialis), både i ekstensjon og fleksjon. Manipulasjon av hoftene var ikke smertefullt, men det venstre lårhodet (caput femoris) kunne sublukseres kraniodorsalt. Den nevrologiske undersøkelsen var uten anmerkning.

Røntgenundersøkelser

Basert på funnene ved den ortopediske undersøkelsen ble katten sedert med medetomedin hydroklorid (Cepetor vet 1 mg/mL, CP-Pharma) 0,05 mL/kg IM kombinert med buphrenorfin hydroklorid (Vetergesic vet. 0,3 mg/mL, Ceva Santé Animale) 0,1 µg/kg IM før røntgenundersøkelser av bekkenet, hofteleddene og kneleddene (Figur 1-3).

Vurder de kliniske og røntgenologiske funnene (Figur 1-3), still en diagnose og se side 436 for den endelige diagnosen.

Figur 2. Ventrodorsal projeksjon med bakbeina i froskestilling («frog view»).

Figur 3. Mediolateral projeksjon av venstre kneledd.