Informasjon til privatpraktiserende veterinærer om fugleinfluensa

Informasjon lagt ut på Mattilsynets hjemmeside 11. november 2021:

Det er påvist fugleinfluensa i et fjørfehold i Klepp kommune i Rogaland. Det innføres nå portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap. Mattilsynet ber veterinærer om å være oppmerksomme på symptomer på høypatogen fugleinfluensa (HPAI). Hos fjørfe fører HPAI som oftest til at dyra dør raskt, uten å ha vist symptomer på forhånd. 

Tegn på fugleinfluensa er: 

  • tydelig økning av dødelighet 

  • tydelig nedsatt fôr- og vanninntak 

  • tydelig nedsatt eggproduksjon 

  • kliniske tegn på sykdom 

OBS: Det er gjort funn av fugleinfluensa i andre land hvor fuglene ikke har vist tegn på sykdom. Det er derfor viktig at man er spesielt oppmerksom på endringer i fôrinntaket, som noen ganger kan være den eneste indikatoren på at smitten har kommet inn i flokken. 

Dersom det i fjørfehold er døde fugler uten synlig dødsårsak, eller andre endringer i fjørfeholdt hvor sykdom kan være årsak, kontakt det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00. 

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne, er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. 

Du får mer utfyllende informasjon om fugleinfluensa på hjemmesidene til Veterinærinstituttet (VI): Fakta om fugleinfluensa (aviær influensa). 

Smitteforebygging

Det er viktig med gode smitteforebyggende tiltak når du skal inn i et fjørfehold. 

Konsekvensene ved eventuell smitte fra villfugl til fjørfe kan være svært alvorlige for fjørfenæringen, hobbyfjørfehold og arbeidet med bevaring av våre nasjonale fjørferaser. Det er derfor svært viktig med smitteforebyggende tiltak. Fjørfeholdere har selv ansvar for å gjennomføre de smitteforebyggende tiltakene, men du som veterinær bør også ha økt bevissthet rundt dette. 

Dersom du skal inn i driftsbygningene i fjørfebesetninger, skal du ha rent, og ved behov desinfisert, fottøy og overtrekkstøy. 

Mattilsynet anbefaler at man i områder med mulig fugleinfluensasmitte ikke jobber i mer enn ett fjørfehold om dagen. Dersom du må innom et nytt fjørfehold før det har gått 48 timer, anbefaler Mattilsynet at du er svært bevisst på smittebeskyttelse. 

Forsikre deg om at alt utstyr og materiell du tar med deg inn i et dyrerom er vasket og desinfisert før du tar det med inn. 

Kilde: Mattilsynets nettside 12. november 2021.