Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen

Sandra Borch roste veterinærene

Foto: Torbjørn Sandberg

– For en politiker er det gull verdt med aktører som evner å komme med forslag til konkrete løsninger og ikke bare påpeker utfordringer. Innsatsen dere gjør blir høyt verdsatt, sa landbruks- og matminister Sandra Borch i sin videohilsen under åpningen av Veterinærdagene 2022 på Lillehammer 24. mars.

Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 13. mars 2022

Veterinærer trengs til behandling av ukrainske familiedyr

Mattilsynet har laget en veileder for privatpraktiserende veterinærer som ønsker å hjelpe Mattilsynet med dette arbeidet. Mattilsynet jobber med å finne så gode løsninger som mulig for ukrainere som kommer til Norge med kjæledyr som ikke oppfyller de dyrehelsemessige kravene for innreise til EU/EØS-området.

Privatpraktiserende veterinærer vil finne mer informasjon om dette i veilederen laget av Mattilsynet som er lagt ut på Veterinærforeningens hjemmeside.

Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 28. mars 2022

Nye avtaler mellom Veterinærforeningen og Geno fra 1. januar 2022

Foto: Oddbjørg Vange Bergfjord

Veterinærforeningen oppfordrer alle berørte medlemmer til å logge seg inn på foreningens hjemmesider og sette seg inn det nye avtaleverket.

– Veterinærforeningen er glad for at årets forhandlinger med Geno er landet på et akseptabelt nivå. Veterinærforeningen er opptatt av å sikre våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår og semintjenester er en viktig del av næringsgrunnlaget i mange distrikter, sier Trond Braseth, leder i Produksjonsdyrveterinærers forening (PVF) og Christian Tengs, organisasjons- og forhandlingssjef i Veterinærforeningen, som har forhandlet med Geno.

Ny hovedavtale ble signert i desember 2021 og skal bidra til best mulig veterinærdekning med høyt servicenivå og tilgjengelighet 365 dager i året.

Hovedavtalen om inseminering av storfe er inngått mellom samvirkeforetaket Geno, eid av norske storfebønder, og Veterinærforeningen som representerer storparten av norske veterinærer. Geno og Veterinærforeningen har i mange år samarbeidet om å sikre storfeprodusentene tilgang til gode veterinærtjenester for inseminering og drektighetskontroll (semintjenestene). Godtgjøring for semintjenestene fastsettes gjennom forhandlinger mellom Veterinærforeningen og Geno.

Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 16. mars 2022

Veterinærforeningen støtter bøndene

– Veterinærforeningen støtter bøndenes krav om levelige økonomiske rammevilkår og håper politikerne kommer raskt på banen, sier president i Veterinærforeningen, Bjørnar W. Jakobsen.

I en krevende tid med krig og stigende priser er det viktigere enn noensinne å produsere egen mat. Veterinærforeningen opplever gjennom sine medlemmer at husdyrbrukere i stadig større grad bekymrer seg for sin økonomiske situasjon og ber politikerne om å handle raskt.

Svekket økonomi i landbruket kan få alvorlige konsekvenser for dyrevelferd og dyrehelse og for bondens helse. Tilfredsstillende økonomiske rammer er en forutsetning for at norsk landbruk skal kunne opprettholde god dyrevelferd og øke matproduksjonen, jamfør Meld. St.11 (2016-17) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon og senere stortingsvedtak i 2020.

Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 29. mars 2022