Debatt
TILSVAR:

Veterinær skal involveres når viltlevende dyr bedøves og fanges inn

Bjørnar Stavenes

Seniorrådgiver og jurist. Mattilsynet, hovedkontoret – seksjon dyrevelferd

Mattilsynet har veileda Polarinstituttet og Sysselmannen etter at en innfanget isbjørn døde på Svalbard. Veiledningen vil forhåpentligvis bidra til å hindre at flere isbjørner fanges inn og dør på denne måten.

Det er viktig at veterinærer er involvert i slike operasjoner for å sikre at dyrene bedøves og håndteres forsvarlig, og ikke blir påført unødvendige påkjenninger. At veterinærer ikke involveres når viltlevende dyr bedøves, er i strid med kompetansekravet i dyrevelferdsloven og prinsippet om veterinærens ansvar for bruk av legemidler etter dyrehelsepersonelloven.

Isbjørnen i denne saken ble bedøvd og håndtert for å flytte den vekk fra folk. Det var ikke et dyreforsøk. Dersom forskere ønsker å bedøve for eksempel isbjørn i forbindelse med dyreforsøk, må de ha tillatelse fra Mattilsynet. Mattilsynet kan stille som vilkår for tillatelsen at veterinær er til stede når dyrene bedøves. Mattilsynets hovedkontor har opphevet slike vilkår i to saker. Forskerne fikk dermed likevel bedøve henholdsvis isbjørn på Svalbard og steinkobbe i Skagerak uten veterinær til stede. I disse sakene la forskerne fram opplegg som overbeviste hovedkontoret om at dyrene i forsøkene ville bli bedøvd og håndtert forsvarlig selv om veterinær ikke var til stede.

Mattilsynet utelukker altså ikke at det kan være dyrevelferdsmessig forsvarlig å bedøve viltlevende dyr uten veterinær fysisk til stede. Men veterinæren må uansett involveres for å sørge for at dyrene bedøves og håndteres forsvarlig. Sysselmannen på Svalbard, forskere og andre som driver med dette, må ha et forsvarlig opplegg og klare rutiner for når og hvordan veterinær involveres. Det må også sikres at vilkår som Statens legemiddelverk eventuelt har satt for bruken av de bedøvende legemidlene, oppfylles.