Fagartikkel

Forekomst av patogene bakterier i frysetørkede godbiter til hund i Norge, en pilotstudie

Fôr som ikke har vært varmebehandlet kan representere en fare for matbåren smitte for både dyr og mennesker. Det er en myte at frysetørring av mat og fôr dreper bakterier, og dermed reduserer faren for matbåren smitte. I dette pilotprosjekt har vi undersøkt et utvalg frysetørkede, innpakkede produkter til hund kjøpt i norske dyrebutikker for forekomst av indikatorbakterier for fekal forurensing (koliforme bakterier, Escherichia coli og Enterococcus spp.), bredspektrede betalaktamase-produserende E. coli og Salmonella spp.

Nicole Frost Nyquist

Faggruppe ernæring og helse, Institutt for parakliniske fag, Veterinærhøgskolen, NMBU*.

Olga Anna Osinska

Faggruppe mattrygghet, Institutt for parakliniske fag, Veterinærhøgskolen, NMBU*

Nåværende adresse Avdeling for Bakteriologi, Folkehelseinstituttet

Toril Lindbäck

Faggruppe mattrygghet, Institutt for parakliniske fag, Veterinærhøgskolen, NMBU*

Marina Aspholm

Faggruppe mattrygghet, Institutt for parakliniske fag, Veterinærhøgskolen, NMBU*

Yngvild Wasteson

Faggruppe mattrygghet, Institutt for parakliniske fag, Veterinærhøgskolen, NMBU*

 

* NMBU Veterinærhøgskolen, Postboks 369 sentrum, 0102 Oslo

 

Forfatterne har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Innledning

Det er en økende trend blant hundeeiere å fôre sine hunder med alternative råvarer og produktformer. Mange dyreeiere velger å gi sine dyr både hjemmelagde og kommersielle fôr basert på råvarer som ikke er varmebehandlet. Dette gjør de i den tro at det er mer naturlig og sunnere for hunden sammenlignet med mer konvensjonelt, ekstrudert tørrfôr (1, 2).

De vanligste kommersielle råfôrproduktene på markedet er enten ferske, frosne eller frysetørkede. En myte er at tørking, frysing og frysetørring av mat og fôr er sikre metoder for å drepe bakterier og dermed gjør matvarene trygge. Ingen av de nevnte behandlingsprosessene er imidlertid tilstrekkelig for å eliminere forekomsten av alle bakterier i mat og fôr (3, 4). Ikke-varmebehandlede fôr-råvarer kan være forurenset med bakterier som ellers vil bli eliminert gjennom en varmebehandlingsprosedyre. Tørking, frysing og frysetørring vil hindre eller redusere bakterienes vekst på matvarene som etter behandling kan vurderes som mikrobielt stabile produkter, men bakteriene blir ikke nødvendigvis drept. Frysetørket råfôr, godbiter og tyggegodbiter kan i prinsippet representere en like stor fare for matbåren smitte som ubehandlet eller frossent råfôr.

Frysetørring er en prosess hvor vann fjernes fra et frossent produkt ved sublimasjon. Kombinasjonen av lav temperatur og lav vannaktivitet gjør denne formen for konservering svært god. Prosessen brukes til konservering av både mat, bakteriekulturer og andre biologiske preparater (5). Rehydrering og påfølgende oppbevaring av frysetørkede produkter øker igjen faren for oppvekst av bakterier og risiko for utvikling av matbåren sykdom (6-8).

Det er beskrevet funn av patogene bakterier i kommersielle, innpakkede tørkede matprodukter til både mennesker og dyr (9, 10); blant annet har studier for eksempel vist at Salmonella kan overleve i tørr hundemat i opptil 19 måneder (11). Videre er det rapportert om flere tilfeller av matforgiftninghos mennesker som har vært relatert til både tørre matprodukter, tyggegodbiter- og godbiter til hund (3, 12, 13). Multiresistente Salmonella varianter er vist overført til mennesker som håndterer kommersielle godbiter til dyr (14).

Kontaminerte råvarer, dyrefôr, godbiter og tyggegodbiter kan på denne måten opptre som smittekilder for patogene og zoonotiske bakterier. Å fôre dyr med et ikke-varmebehandlet fôr, uansett produksjonsland (15-17), kan utgjøre en smitterisiko for både dyr og mennesker (18-21). Hunder og katter som spiser kontaminerte råvarer eller fôr kan, i tillegg til å bli syke selv, fungere som symptomfrie bærere av zoonotiske mikroorganismer og dermed representere en helserisiko for mennesker og dyr, ikke bare i sine hjem, men også i sine omgivelser (3, 22-25). Studier har vist at symptomfrie hunder og katter i verste fall kan skille ut Salmonella i opptil tre måneder (23) (26, 27).

Så vidt forfatterne kjenner til er det ikke gjort studier som har sett på forekomsten av patogene bakterier i innpakkede, frysetørkede godbiter som selges i norske dyrebutikker. Formålet med vårt pilotprosjekt var å teste et utvalg produkter og at eventuelle funn kunne legge grunnlaget for en mer omfattende studie.

Materiale og metoder

Femten pakker med frysetørkede godbiter og hundefôr ble kjøpt inn i månedsskiftet juli til august 2019. Produktene ble kjøpt fra dyrebutikker tilknyttet dyrebutikk-kjeder beliggende i Asker. Inklusjonskriterier var at produktene (i) skulle være lett tilgjengelige og selges i dyrebutikk tilknyttet en kjede med filialer rundt i landet, (ii) fôret/godbitene skulle bestå av frysetørkede animalske produkter fra forskjellige dyreslag, (iii) produktene skulle være innpakket i forseglet forpakning fra leverandør, (iv) produktene skulle være både importerte og norskproduserte, (v) godbitene/fôret skulle være ment for hunder, og (vi) analysene skulle være gjort innenfor produktenes holdbarhetstid.

De frysetørkede produktene inneholdt kjøtt og/eller innmat fra minst ett av de følgende dyreslag: lam, and, kylling, hjortedyr, okse, lever, kalkun, reinsdyrlever, storfevom, hvit fisk, makrell, geit, villsvin, bison (Tabell 1).

I henhold til merkingen var opprinnelseslandet for produktene Norge, Canada og Kina.

Produktene var oppbevart ved romtemperatur i forseglet forpakning i dyrebutikkene.

Analyse av bakterier

Produktene ble analysert forekomst av indikatorbakterier for fekal forurensing (koliforme bakterier, Escherichia. coli og Enterococcus spp.) og for Salmonella spp. Analyse for Salmonella spp. ble utført i henhold til Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler (NMKL) metode nr. 71. Dette innebar oppformering av 25 g prøve i 225 ml bufret peptonvann over natt ved 37 ˚C, før overføring til selektivt medium og selektive skåler. Ved analyse for Enterococcus spp. ble 10 g prøve innveid, fortynnet i 90 ml peptonvann og inkubert over natt ved romtemperatur, deretter sådd ut på selektive skåler og inkubert ved 44 ˚C i henhold til NMKL metode nr. 68. Analyser for koliforme bakterier og E. coli ble gjort ved bruk av Petrifilm 6404 etter tilsvarende oppformering i peptonvann som for Enterococcus spp. I tillegg ble det fra peptonvann-oppformeringen sådd ut på MacConkey agar som inneholdt enten 1 mg/L cefotaxime eller 2 mg/L ceftazidime for å se etter forekomst av bredspektrede betalaktamase-produserende E. coli (28).

Tabell 1. Oversikt over resultater fra analyse for indikatorbakterier (koliforme,

Fôr/godbit merke

E. coli

Koliforme

Salmonella

Enterococcus

ESBL - cefotax

ESBL-ceftazid

Orijen Dog Treats:

– Wild Boar

ipb

ipb

ipa

ipb

ipb

ipb

– Original

ipb

ipb

ipa

ipb

ipb

ipb

– Tundra

ipb

ipb

ipa

ipb

ipb

ipb

– Plains Bison

ipb

ipb

ipa

ipb

ipb

ipb

– Regional

ipb

ipb

ipa

ipb

ipb

ipb

ProVit Go`biten:

ipb

- Storfevom

ipb

ipb

ipa

ipb

ipb

ipb

- Oksekjøtt

ipb

ipb

ipa

ipb

ipb

ipb

- Sei - Hund

ipb

ipb

ipa

ipb

ipb

ipb

- Reinsdyr

ipb

ipb

ipa

ipb

ipb

ipb

- Lever

ipb

ipb

ipa

ipb

ipb

ipb

- Kalkun

ipb

ipb

ipa

ipb

ipb

ipb

Itsy Bitsy Freeze Dried:

- Duck

ipb

ipb

ipa

ipb

ipb

ipb

- Lamb & lamb lever

ipb

ipb

ipa

ipb

ipb

ipb

- Chicken

ipb

ipb

ipa

ipb

ipb

ipb

Natures Menu:

- Country Hunter

(Venison with blueberry)

ipb

ipb

ipa

ipb

ipb

ipb

ipa - ikke påvist i 25 g

ipb - ikke påvist i 10 g

Resultater

Resultatene er presentert i Tabell 1, og viser at det verken ble påvist fekale indikatorbakterier, Salmonella spp. ellerbredspektrede betalaktamase-produserende E. coli i noen av prøvene.

Diskusjon

Til tross for at vi kun har gjennomført en svært begrenset studie, er våre resultater betryggende for bruk av innpakkede, frysetørkede godbiter til hund. Det faktum at det ikke ble påvist fekale indikatorbakterier i form av koliforme bakterier, E. coli eller Enterococcus spp., er en god indikasjon på at produktene ikke har vært eksponert for fekal forurensing. I alle analysene ble det lagt inn et oppformeringstrinn ved romtemperatur for å øke muligheten for å kunne påvise selv små mengder bakterier i det opprinnelige produktet. Koliforme bakterier er en parameter som måler forurensning som ikke bare har fekal opprinnelse, men bakterier som faller inn under denne kategorien kan også være bakterier med reservoar i miljøet. Bakterier klassifisert som Enterococcus spp. kan også ha et miljøreservoar i tillegg til at de alltid vil være tilstede i feces, og er kjent for å overleve lenger i dypfryst mat enn E. coli. Funn av E. coli tolkes som et tegn på fersk fekal forurensing.

Tidligere studier har funnet patogene bakterier i prøver av tørkede og frysetørkede godbiter (10, 29). Adley et al. så på forekomsten av Salmonella på tørkede griseører både solgt fra bulk/løst og innpakket fra leverandør. En så stor andel som 25 % av griseørene som var fra bulk/løssalg testet positivt for Salmonella, mens alle griseørene som ble solgt innpakket og var produsert i Europa testet negativt. Dette sammenfaller med vårt negative funn i ferdig innpakkede produkter. I Nemser et al. sin studie fant de patogene bakterier overveiende i råfôr til hund. De fant noen få tilfeller i tørkede jerky type godbiter (griseører, oksepenis), og kun én positiv prøve i et tørrfôr til katt, men ingen positive resultater for mykfôr eller tørrfôr til hund og eksotiske dyr. Det nevnes ikke om de tørkede godbitene som testet positivt var innpakket eller solgt løst.

Vi inkluderte i våre analyser en selektiv dyrkning av E. coli for å se etter bredspektrede betalaktamase-produserende E. coli. Det har de siste årene vært stort fokus på denne type antibiotikaresistente E. coli, ettersom denne resistensformen ser ut til å øke i mange ulike reservoarer. I tillegg er infeksjoner med bredspektrede betalaktamase-produserende E. coli utfordrende å behandle. Enkelte av disse antibiotikaene er også med på WHO’s liste over de høyest prioriterte kritisk viktige antibiotika (30).

Produsenter av frysetørket hundemat anbefaler at produktet rehydreres før servering (31). Rehydrering av tørket eller frysetørket hundefôr øker faren for oppblomstring av patogene bakterier som potensielt kan føre til fare for smitte til dyr og mennesker (8). Oni et al. fant at rehydrering av tørt hundefôr kan støtte oppvekst av Salmonella, og atdet oppbløtte fôret bør kastes eller plasseres i kjøleskap innen 2-3 timer etter rehydrering (32). I våre analyser ble prøvene satt til oppformering over natt i ikke-selektiv buljong ved 37 ˚C for påvisning av Salmonella og ved romtemperatur for påvisning av indikatorbakterier, slik at eventuelle bakterier skulle få mulighet til å «våkne til liv» før de ble overført til selektive medier.

Alle som selger eller kjøper dyrefôr bør være oppmerksomme på potensiell smittefare ved håndtering av fôr og godbiter til dyr. Selv om overvekten av produkter til hund og katt som har testet positivt for patogene bakterier enten ikke er varmebehandlet eller selges løst, er det beskrevet tilfeller av kontaminasjon av innpakket tørrfôr til både hund og katt (10, 26). Det er derfor behov for streng hygienisk kontroll med produksjon av dyrefôr og gode hygienerutiner i forbindelse med håndtering og lagring av fôr til hund og katt (16, 33).

Konklusjon

Forbruker anser ofte frossen, frysetørket og tørket fôr og godbiter til hund som mikrobielt trygge produkter. I vår pilotstudie fant vi ingen forekomst av fekale indikatorbakterier, Salmonella eller bredspektrede betalaktamase-produserende E. coli i denne typen av produkter. Tørkede, frosne og frysetørkede produkter til hund og katt bør likevel ikke ansees som mikrobielt trygge. Hygieniske forhåndsregler bør følges i forbindelse med oppbevaring og tilberedning av slike produkter.

Sammendrag

Det er en økende trend blant hundeeiere å fôre sine hunder med alternative råvarer og produktformer basert på råvarer som ikke er varmebehandlet. De vanligste kommersielle råfôrproduktene på markedet er enten ferske, frosne eller frysetørkede. Kontaminerte fôr og godbiter til hund, både tørkede og frysetørkede, kan potensielt representere en like stor fare for matbåren smitte som ubehandlet eller frossent råfôr. I denne pilotstudien har vi undersøkt forekomsten av indikatorbakterier for fekal forurensing (koliforme, E. coli inkludertbredspektrede betalaktamase-produserende E. coli og Enterococcus spp.) og for Salmonella spp. på femten innpakkede, frysetørkede godbiter- og fôr til hund, kjøpt i norske dyrebutikker. De frysetørkede produktene inneholdt minst ett av de følgende dyreslag og/eller innmat av disse: lam, and, kylling, hjortedyr, okse, lever, kalkun, reinsdyrlever, storfevom, hvit fisk, makrell, geit, villsvin, bison. I henhold til merkingen var opprinnelseslandet for produktene Norge, Canada og Kina. Prøvene ble rehydrert og satt til oppformering over natt i ikke-selektiv buljong ved 37 ˚C for påvisning av Salmonella og ved romtemperatur for påvisning av indikatorbakterier, slik at eventuelle bakterier skulle få mulighet til å «våkne til liv» før de ble overført til selektive medier. Det var betryggende at det verken ble påvist indikatorbakterier, Salmonella spp. ellerbredspektrede betalaktamase-produserende E. coli i noen av prøvene analysert i vår pilotstudie. Tørkede, frosne og frysetørkede produkter til hund og katt bør likevel ikke ansees som mikrobielt trygge. Hygieniske forhåndsregler bør følges i forbindelse med oppbevaring og tilberedning av slike produkter.

Summary

Occurrence of pathogenic bacteria in freeze-dried treats for dogs in Norway, a pilot study.

There is an increasing trend amongst dog owners to offer their dogs non-heat-treated treats and foods. The most common commercial raw-feed products are either fresh, frozen or freeze-dried. Dried or freeze-dried pet feed and pet treats can potentially represent an equally high risk of causing foodborne infections as non-heat treated or frozen raw feed. In this pilot study, we investigated the presence of fecal indicator bacteria (coliforms, E. coli including broad-spectrum beta-lactamase-producing E. coli and Enterococcus spp.) and of Salmonella spp. in fifteen packaged, freeze-dried dog treats and feeds products bought at Norwegian pet stores. The freeze-dried products contained meats, and/or organ meats from at least one of the following animal species: lamb, duck, chicken, deer, beef, liver, turkey, reindeer liver, cattle rumen, white fish, mackerel, goat, wild boar or bison. According to product labelling, the countries of origin were Norway, Canada and China. The samples were rehydrated and placed overnight in non-selective broth at 37 ˚C for the detection of Salmonella, and at room temperature for detection of indicator bacteria, allowing for any bacteria to “come back to life” before being transferred to selective media. It was reassuring that neither indicator bacteria, Salmonella spp. nor broad-spectrum beta-lactamase-producing E. coli were detected in any of the samples analysed in our pilot study. However, dried, frozen and freeze-dried products for dogs and cats should not be regarded as microbially safe. Hygienic precautions should be followed when storing and preparing such products.

Referanser

 1. Morelli G, Bastianello S, Catellani P, Ricci R. Raw meat-based diets for dogs: survey of owners’ motivations, attitudes and practices. BMC Vet Res 2019;15(1):74.  https://bmcvetres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12917-019-1824-x

 2. Morgan SK, Willis S, Shepherd ML. Survey of owner motivations and veterinary input of owners feeding diets containing raw animal products. Peer J 2017;5:e3031. https://doi.org/10.7717/peerj.3031

 3. Chitrakar B, Zhang M, Adhikari B. Dehydrated foods: are they microbiologically safe? Crit Rev Food Sci Nutr 2019;59(17):2734-45.

 4. Duan X, Zhang M, Mujumdar AS. Studies on the microwave freeze drying technique and sterilization characteristics of cabbage. Dry Technol 2007;25(10):1725-31.

 5. Lorentzen G. Frysetørking. I: Store norske leksikon. 2018. https://snl.no/fryset%C3%B8rking (23.03.2020)

 6. Røssvoll EH, Ueland Ø, Hagtvedt T, Jacobsen E, Lavik R, Langsrud S. Application of hazard analysis and critical control point methodology and risk-based grading to consumer food safety surveys. J Food Prot 2012;75(9):1673-90.

 7. Pablo IS, Silverman GJ, Goldblith SA. Microbial growth patterns of rehydrated freeze-dried foods. II. Chicken. J Food Sci 1966;31(2):245-52.

 8. Beuchat LR, Komitopoulou E, Beckers H, Betts RP, Bourdichon F, Fanning S et al. Low–water activity foods: increased concern as vehicles of foodborne pathogens. J Food Prot 2013;76(1):150-72.

 9. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Carnivore Meat Company issues voluntary recall of limited batches of “Vital Essentials® Freeze-Dried Beef Toppers” and “Vital Essentials® Frozen Beef Chub Entrée for Dogs” pet food [updated April 17, 2018]. https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/carnivore-meat-company-issues-voluntary-recall-limited-batches-vital-essentialsr-freeze-dried-beef (07.04.2020).

 10. Nemser SM, Doran T, Grabenstein M, McConnell T, McGrath T, Pamboukian R et al. Investigation of ListeriaSalmonella, and toxigenic Escherichia coliin various pet foods. Foodborne Pathog Dis 2014;11(9):706-9.

 11. Lambertini E, Mishra A, Guo M, Cao H, Buchanan RL, Pradhan AK. Modeling the long-term kinetics of Salmonellasurvival on dry pet food. Food Microbiol 2016;58:1-6.

 12. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Outbreak of multidrug-resistant Salmonella infections linked to contact with pig ear pet treats. Final update October 30, 2019. https://www.cdc.gov/salmonella/pet-treats-07-19/index.html(23.03.2020).

 13. Gurtler JB, Keller SE, Kornacki JL, Annous BA, Jin T, Fan X. Challenges in recovering foodborne pathogens from low-water-activity foods. J Food Prot 2019;82(6):988-96.

 14. Pitout JDD, Reisbig MD, Mulvey M, Chui L, Louie M, Crowe L et al. Association between handling of pet treats and infection with Salmonella entericaserotype Newport expressing the AmpCb-lactamase, CMY-2. J Clin Microbiol 2003;41(10):4578-82.

 15. European Food Safety Authority (EFSA). The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2017. EFSA J 2018;16(12):5500. https://rdcu.be/b1bBS (23.03.2020).

 16. Hellgren J, Hästö LS, Wikström C, Fernström LL, Hansson I. Occurrence of Salmonella,Campylobacter, Clostridium and Enterobacteriaceaein raw meat-based diets for dogs. Vet Rec 2019;184(14):44.

 17. van Dijk MAM, Engelsma MY, Visser VXN, Spierenburg MAH, Holtslag ME, Willemsen PTJ et al. Brucella suisinfection in dog fed raw meat, the Netherlands. Emerg Infect Dis 2018;24(6):1127-9. https://doi. org/10.3201/eid2406.171887

 18. Fredriksson-Ahomaa M, Heikkilä T, Pernu N, Kovanen S, Hielm-Björkman A, Kivistö R. Raw meat-based diets in dogs and cats. Vet Sci 2017;4 (3):33. https://doi.org/10.3390/vetsci4030033

 19. Nilsson O. Hygiene quality and presence of ESBL-producing Escherichia coliin raw food diets for dogs. Infect Ecol Epidemiol 2015;5:28758. https://doi.org/10.3402/iee.v5.28758

 20. Weese JS, Rousseau J, Arroyo L. Bacteriological evaluation of commercial canine and feline raw diets. Can Vet J 2005;46(6):513-6.

 21. van Bree FPJ, Bokken GCAM, Mineur R, Franssen F, Opsteegh M, van der Giessen JWB et al. Zoonotic bacteria and parasites found in raw meat-based diets for cats and dogs. Vet Rec 2018;182(2):1-7.

 22. Fauth E, Freeman LM, Cornjeo L, Markovich JE, Janecko N, Weese JS. Salmonella bacteriuria in a cat fed a Salmonella-contaminated diet. J Am Vet Med Assoc 2015;247(5):525-30.

 23. Finley R, Ribble C, Aramini J, Vandermeer M, Popa M, Litman M et al. The risk of salmonellae shedding by dogs fed Salmonella-contaminated commercial raw food diets. Can Vet J 2007;48(1):69-75.

 24. O’Halloran C, Ioannidi O, Reed N, Murtagh K, Dettemering E, Van Poucke S et al. Tuberculosis due to Mycobacterium bovisin pet cats associated with feeding a commercial raw food diet. J Feline Med Surg 2019;21(8):667-81.

 25. Behravesh CB, Ferraro A, Deasy M, Dato V, Moll M, Sandt C et al. Human Salmonellainfections linked to contaminated dry dog and cat food, 2006– 2008. Pediatrics 2010;126(3):477-83.

 26. Imanishi M, Rotstein DS, Reimschuessel R, Schwensohn CA, Woody DH, Davis SW et al. Outbreak of Salmonella entericaserotype Infantis infection in humans linked to dry dog food in the United States and Canada, 2012. J Am Vet Med Assoc 2014;244(5):545-53.

 27. Sanchez S, Hofacre CL, Lee MD, Maurer JJ, Doyle MP. Animal sources of salmonellosis in humans. J Am Vet Med Assoc 2002;221(4):492-7.

 28. NORM/NORM-VET 2018. Usage of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in Norway. Tromsø/Oslo 2019. https://www.vetinst.no/overvaking/antibiotikaresistens-norm-vet

 29. Adley C, Dillon C, Morris CP, Delappe N, Cormican M. Prevalence of Salmonellain pig ear pet treats. Food Res Int 2011;44(1):193-7.

 30. World Health Organization (WHO). Food safety. Highest priority critically important antimicrobials. May 2019. https://www.who.int/foodsafety/cia/en/ (23.03.2020).

 31. Vom og hundemat. Vom freeze dried. https://vomoghundemat.no/vom-freeze-dried/ (24.03.2020).

 32. Oni RA, Lambertini E, Buchanan RL. Assessing the potential for Salmonellagrowth in rehydrated dry dog food. Int J Food Contam 2016;3(1):20. https:// doi.org/10.1186/s40550-016-0043-5

 33. World Health Organization (WHO). Five keys to safer food manual. 2006. https://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/manual_keys.pdf (24.03.2020).