Doktorgrad

Miljøgiftblandinger påvirker stresshormoner og kreftutvikling hos forsøksmus

Kristine Eraker Aasland Hansen konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at eksponering for en blanding av tungt nedbrytbare miljøgifter har effekt både på nivået av stresshormoner i blodet og utvikling av tykktarmskreft hos forsøksmus.

Kristine Eraker Aasland Hansen

E-postadresse: kristine.hansen@nmbu.no

 

Alle mennesker blir eksponert for tungt nedbrytbare miljøgifter, som PCB, flammehemmere, fluorforbindelser og plantevernmidler, hver eneste dag. Hovedsakelig skjer det gjennom maten vi spiser. De fleste av miløgiftene er nå forbudt i bruk, men på grunn av den langsomme nedbrytningen i naturen og i organismene, er de fortsatt vidt utbredt i næringskjeden. 

Undersøkte adferd, stressresponser og kreftutvikling

– Effekter av mange av disse stoffene har tidligere blitt undersøkt enkeltvis i både dyreforsøk og epidemiologiske studier, men vi vet fortsatt lite om hva slags effekt de har på helsen vår når vi blir eksponert for mange av dem samtidig, sier Kristine Eraker Aasland Hansen.

I sitt doktorgradsarbeid har hun eksponert forsøksmus for en blanding av tungt nedbrytbare miljøgifter og undersøkt hvordan adferd, stressresponser og kreftutvikling ble påvirket.

– Forekomsten av både kognitive lidelser og kreft har økt de siste tiårene, og spesielt tykktarmskreft er en av de hyppigst forekommende krefttypene i verden. Vi var interessert i om vi kunne se noen sammenheng mellom miljøgifteksponering og disse lidelsene, sier Hansen.

Skandinavisk miljøgiftblanding

Hun og kollegene utviklet derfor en miljøgiftblanding basert på det den skandinaviske befolkningen får i seg via mat.

De ønsket å eksponere musene på en mest mulig naturlig måte, og miljøgiftblandingen ble derfor blandet i fôret de ga musene. – I kreftforsøket ble musene undersøkt etter direkte eksponering for miljøgifttilblandet fôr, mens i adferdsforsøket ønsket vi å undersøke effekter etter eksponering i ekstra sårbare perioder av livet, nemlig gjennom utvikling i fosterlivet og dieperioden.

Økt forekomst av tykktarmskreft

Adferdsforsøket viste at mus som ble eksponert via mødrene i fosterlivet og gjennom morsmelk, fikk endret utskillelse av stresshormonet kortikosteron etter å ha gått gjennom stressende opplevelser. I tillegg fikk mødrene deres påvist økt basalnivå av kortikosteron, sammenlignet med de mødrene som var i kontrollgruppen.

– Forsøkene viste også at disse musene behersket innlærte oppgaver dårligere enn ueksponerte mus når de ble utsatt for en stressfaktor. De fikk også endret uttrykk av enkelte gener i et hjerneavsnitt som er viktig for læring, forklarer Hansen.

Resultatene fra kreftforsøket viste at mus som ble direkte eksponert for en høy dose av miljøgiftblandingen gjennom fôret, fikk økt forekomst av tykktarmskreft.

Hansens avhandling belyser komplekse problemstillinger innen miljøgiftområdet, slik som blandinger av miljøgifter, eksponering tidlig i livet, samt påvirkning på multifaktorielle sykdommer som kognitive lidelser og kreft.

– Håpet er at disse funnene vil gi interesse for videre forskning på disse områdene og bidra til at eksponering for blandinger av disse kjemikaliene blir tatt hensyn til i risikovurderinger.

Kristine Eraker Aasland Hansen forsvarte sin avhandling “Environ-mental persistent organic pollutants (POPs) – their interactions with behavior and development of colorectal cancer” mandag 7. november 2022 ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin.

Hovedveileder: Førsteamanuensis Karin Elisabeth Zimmer, NMBU
Medveiledere: Christina Steppeler, LINK Medical Research og Professor Eystein Skjerve, NMBU