Yrke og organisasjon

Stortingsmeldingen om dyrevelferd – hva skjer?

Oslo og Akershus veterinærforening arrangerte et kveldsmøte 23. november 2022 der temaet var den nye dyrevelferdsmeldingen som regjeringen har varslet.

Tekst og foto: Cecilie Mejdell

Ansvarlig for fagaktuelt om dyrevelferd, Redaksjonskomiteen

35 fremmøtte veterinærer fikk høre Torild Jackobsen fortelle om arbeidet med den nye stortingsmeldingen om dyrevelferd.

Styret i lokalforeningen hadde invitert Landbruks- og matdepartementet og et utvalg av dem som hadde levert innspill om innretningen på meldingen til fristen 1. september. Møtet ble holdt i Bondelagets fine lokaler i Oslo sentrum og ble ledet av Anja Lillehaug. Arrangementet samlet 35 interesserte veterinærer, som fikk servert pizza.

Det er snart 20 år siden forrige stortingsmelding på området, Stortingsmelding nr. 12 (2002-2002) Om dyrehold og dyrevelferd, ble lagt fram. Meldingen ble første grunnstein i arbeidet med en helt ny lov, dyrevelferdsloven, som trådte i kraft i 2010. Det er nå behov for en oppdatering av status, og å gå gjennom hva som er gjort av de tiltak som ble fremmet, og hva som gjenstår eller ikke lenger er relevant.

Camilla Larsen presenterte Veterinærforeningens innspill til den planlagte dyrevelferdsmeldingen.

Først ute var Torild Jacobsen fra Landbruks- og matdepartementet, som er ansatt som prosjektleder for arbeidet siden 1. september. Hun gikk gjennom framdrift, innhold og prosessen videre. Regjeringen varslet i desember 2021 at den ville utarbeide en stortingsmelding om dyrevelferd. I februar 2022 fikk dette sin tilslutning i Stortinget (vedtak 383). Stortinget ba regjeringen legge fram en helhetlig stortingsmelding om dyrevelferd som skal omfatte både produksjonsdyr i landbruket, kjæledyr og fiskeoppdrett. Mens regjeringens plan var å ferdigstille arbeidet i 2024, fattet Stortinget et anmodningsvedtak om at arbeidet skulle framskyndes slik at meldingen kunne behandles av Stortinget i vårsesjonen 2023.
I forbindelse med statsbudsjettet (Prp. 1S) i høst varslet Landbruks- og matdepartementet at meldingen ikke kan bli lagt fram i 2023. Endelig dato er foreløpig ikke fastsatt. Den skal leveres så fort som mulig.

Stortinget ga føringer for arbeidet. Regjeringen ble bedt om å utrede og foreslå konkrete tiltak for dyrevelferden generelt og for spesifikke arter eller grupper av dyr, herunder:

  • Hvordan økonomiske virkemidler i landbrukspolitikken kan innrettes på en måte som belønner god dyrevelferd

  • Hvordan norsk regelverk vil måtte endres i forbindelse med EU sitt varslede forbud mot å holde dyr i bur og trange binger

  • Utrede Mattilsynets kontroll- og rådgivingsfunksjon og behov for ressurser for å sikre tilstrekkelig oppfølging av dyrevelferd i landbruket

  • Utrede merkeordninger (statlig eller privat) som gjør det lettere for forbrukeren å velge dyrevennlige produkter

  • Utrede hvordan griser kan sikres bedre tilgang til uteareal, for eksempel gjennom tilskudds- eller merkeordninger, eventuelt gjennom endringer i lovverket

Det skal leveres en helhetlig stortingsmelding hvor Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet tar ansvar på hvert sitt forvaltningsområde. Stortingsmeldingen skal være kunnskapsbasert og gi en grundig gjennomgang av dyrehold og dyrevelferd i Norge. Den skal ta for seg utviklingen og omtale ny kunnskap om dyrevelferd. Det skal lages konsekvensanalyser av hvordan virkemidler kan innrettes på en måte som bidrar til god dyrevelferd.

Landbruksdepartementet inviterte til et innspillmøte 27. juni 2022. Deretter inviterte begge departementene til å komme med skriftlige innspill om innretningen på meldingen. Fristen var 1. september. Innlegg på møtet og alle skriftlige innspill finnes tilgjengelig på regjeringen.no, under Landbruks- og matdepartementets fane. Nederst på siden er et felt som heter «Dyrevelferd». Her vil også oppdateringer gis.

Disse lenkene skal ta deg direkte fram, for Landbruks- og matdepartementet: Ny dyrevelferdsmelding - regjeringen.no

For Nærings- og fiskeridepartementet: Innspel til ny dyrevelferdsmelding - regjeringen.no

Anja Lillehaug (i forgrunnen) ledet møte i regi av Oslo og Akershus veterinærforening.

Det er opprettet en prosjektgruppe med deltakere fra begge departementene. Framover vil interessenter inviteres til nye innspillmøter rundt om i landet og mulighet for skriftlige innspill, da på mer konkrete tema og problemstillinger.

Etter Torild Jacobsens gjennomgang fikk utvalgte institusjoner/organisasjoner presentere innholdet i sine respektive skriftlige innspill: Veterinærforeningen (Camilla Larsen), NMBU (Karianne Muri og Marit Stormoen), Veterinærinstituttet (Kristine Gismervik), Norecopa (Adrian Smith), Animalia (Ola Nafstad), Norges Bondelag (Anja Lillehaug), Norsk Kennel Klub
(Nina Brogeland Laache) og Økokrim (Tone Strømsnes Olsen).

Tusen takk til Oslo og Akershus veterinærforening for en interessant fagkveld. Nå venter vi spent på det videre arbeidet med dyrevelferdsmeldingen.