Leder

Dyrevelferdsprogram i alle husdyrproduksjoner og veterinærenes rolle

Harald Holm

Sentralstyremedlem

Den norske veterinærforening

Veterinærforeningen har i mange år kjempet for at regelmessige veterinærbesøk i alle husdyrbesetninger skal lovfestes. Etter NRK Brennpunkt-dokumentar i juni i fjor gikk også Norges Bondelag ut med forslag om å lovfeste dyrevelferdsprogrammer for alle husdyrslag. Bondelaget er helt klare på at det er veterinærene som skal gjennomføre de obligatoriske veiledningsbesøkene som er en del av dyrevelferdsprogrammene. At veterinærene blir sett på som de mest kompetente og riktige samarbeidspartnerne er viktig for oss, men krever også at vi utfører dette arbeidet med oppdatert kunnskap og stor integritet. Dyrevelferd som vitenskap er et stort fagområde, hvor vi som veterinærer har en viktig rolle.

Målene med dyrevelferdsprogram er flere. Sikring og forbedring av velferden til dyra er det viktigste, samtidig som det skal skape en lønnsom produksjon for bonden og bidra til tillit fra samfunnet gjennom åpenhet og god dokumentasjon.

Ved obligatoriske veiledningsbesøk reduseres muligheten for at vannskjøtsel får utvikle seg over tid. Forbrukerne krever også at husdyra våre skal ha god velferd. Dokumentasjon er derfor svært viktig for å fortelle at husdyra har det godt hver dag.

Dyrevelferdsprogram er allerede innført og forskriftsfestet for fjørfe og svin, og mange veterinærer har allerede inngått avtale med produsenter om veiledningsbesøk. Det er derfor ikke helt nytt. Men omfanget vil øke til det mangedobbelte når liknende program blir innført for storfe og småfe. I dag er det ingen absolutte kompetansekrav til de veterinærene som gjennomfører veiledningsbesøkene. Veterinærforeningen mener det er viktig at «dyrevelferdsveterinærene» har spisskompetanse på området og at etterutdanningen skal være en forutsetning for å gjennomføre veiledningsbesøkene. Sammen med næringa skal Veterinærforeningen arrangere kurs som skal gi veterinærene denne kompetansen. Dette er allerede startet med kurset som omhandler dyrevelferdsbesøk i svinebesetninger.

Animalia, kjøttbransjens faglige organisasjon, leder arbeidet med å utarbeide dyrevelferdsprogram. Når det gjelder storfe samarbeider alle varemottakerorganisasjonene for melk og kjøtt samt faglagene om jobben. I 2021 skal det lanseres dyrevelferdsprogram for storfe og i 2022 vil det samme lanseres for sau. Når det gjelder storfe deltar alle varemottakerorganisasjonene for melk og kjøtt i tillegg til faglagene i landbruket. Sluttresultatet blir et dyrevelferdsprogram som er en bransjeretningslinje. Det innebærer at alle de samarbeidende organisasjonene slutter seg til og følger opp programmet.

Dyrevelferdsprogram i den formen vi innfører gir noe merarbeid for produsenten, og det vil gi noen ekstra utgifter. Det er derfor svært viktig at produsentene opplever programmene som fornuftige. Det viktigste er at veiledningsbesøkene ikke bare blir utfylling av observerte størrelser og tall, såkalte ressursbaserte indikatorer, men sier noe mer grunnleggende om dyras velferd i besetningen. De dyrebaserte indikatorene er en måte å måle hvordan dyra har det i det miljøet de lever. Vi har flere gode dyrebaserte indikatorer for storfe; hvordan dyra opplever liggekomfort, hvordan forholdet mellom dyra og menneskene er og om miljøet påfører dyra skade.

Dyrevelferdsbesøkene skal være veiledningsbesøk der bonde og veterinær skal finne forbedringsområder og komme fram til hvordan forbedringene kan gjennomføres. Det skal ikke være noen direkte forbindelse til Mattilsynet med unntak av de tilfellene der det påvises alvorlige lovbrudd, slik vi allerede er pliktige til å melde fra om i henhold til dyrevernloven. Ved avvik i forhold til de krav som stilles vil det innføres en ordning for trekk i produktpris, slik som det allerede er innført for fjørfe og svin.

I forbindelse med utarbeidelsen av dyrevelferdsprogrammet for storfe vil det gå ut en spørreundersøkelse til en del produsenter og praktiserende veterinærer. Denne spørreundersøkelsen vil blant annet ta for seg ulike indikatorer for å måle dyre-velferd. Undersøkelsen er en del av en mastergradsoppgave i vurdering av dyrevelferd på besetningsnivå, og resultatet av undersøkelsen skal være med å danne grunnlag for valg av indikatorer som skal vurderes ved veiledningsbesøkene.Vi håper alle som får spørreundersøkelsen svarer etter beste evne. Det vil være et vesentlig bidrag til å gjøre innholdet i dyrevelferdsbesøkene og kompetansekursene best mulig. Målet for Veterinærforeningen i samarbeid med Animalia, er å lansere veterinærkurs i dyrevelferd for storfe i løpet av 2020.

Se sak om forskriftsfestede veiledningsbesøk side 106.