Yrke og organisasjon

FVEs høstmøte: Brussel 7. – 9. november 2019

Av Marie Modal

Generalsekretær, Den norske veterinærforening

Styret i FVE

Norge var representert ved Torill Moseng (styremedlem i FVE), Ellef Blakstad (møter i EVERI- for de som jobber i undervisning, forskning og industri) og Marie Modal (møter i UEVP- foreningen for de praktiserende veterinærene). Som vanlig var det møte i seksjonene EVERI, UEVP, EASVO (statsansatte veterinærer i forvaltning) samt UEVH (Veterinærer i hygienesektor) torsdag 7.november, mens hovedforeningen hadde sin generalforsamling fredag og lørdag 8./9. november.

Nytt styre i FVE med Torill som en av medlemmene ble valgt i juni. Det er stor aktivitet både i styret og i resten av organisasjonen. I løpet av møtet har vi fått med oss mye viktig informasjon som vi vil bruke i vårt daglige arbeid framover. Her følger en oversikt over noen av temaene.

Oppdaterte profesjonsetiske retningslinjer

(Code of conduct, se www.fve.org) ble fremlagt i møtet. Våre egne profesjonsetiske retningslinjer er bygget opp på samme måte og vi vil ta med oss de europeiske oppdateringene i arbeidet vi gjør med egne vedtekter fram mot representantskapet i november 2020.

Halebiting og halekupering av gris

Torill Moseng holder innlegg om sykdomsutbrudd blant norske hunder.

Det har siden forrige generalforsamling i Bratislava i juni vært arbeidet med et standpunktpapir om halebiting og halekupering på gris. Dokumentet har også blitt grundig behandlet i den nordisk-baltiske gruppen og vi hadde sendt inn kommentarer på forhånd. Halekupering har vært forbudt i EU siden 1995, men utføres i dag likevel rutinemessig i de fleste europeiske land med begrunnelsen at det er et nødvendig tiltak for å hindre halebiting. Kommentarene fra de nordisk-baltiske landene var at det må iverksettes andre tiltak for å hindre halebiting. Tiltak som halekupering er motivert av effektivisering på en dyrevelferdsmessig uakseptabel måte. Norge (Marie Modal) poengterte dette muntlig i UEVP og Finland (Hanna Nurmi) gjorde tilsvarende i FVE-møtet. Standpunktpapiret ble til slutt vedtatt i en form der det oppfordres tydelig til å finne andre løsninger enn halekupering på problemet med halebiting.

Utbrudd av hemoragisk gastroenteritt i Norge

Torill Moseng holdt en grundig presentasjon av sykdomsutbruddet blant norske hunder i august/september. Hun gikk gjennom faktagrunnlaget i form av antall kasus, symptomer og antall dødsfall. Videre understreket hun betydningen av samarbeidet mellom de praktiserende veterinærene, Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Veterinærhøgskolen, Dyreidentitet og Veterinærforeningen. Selv om det fremdeles ikke er etablert en årsak har utbruddet særlig vist betydningen av diagnoseregistrering og kapasitet på døgnoppstalling av kritisk syke dyr. Torill Moseng understreket også Veterinærforeningens viktige bidrag som formidler av fakta og demping av uro i sosiale medier. Vår president fikk mange positive tilbakemeldinger på presentasjonen i løpet av møtet. Nyheter om sykdomsutbruddet nådde ut til hele Europa og mange var interessert i saken.

VetFutures- Hvordan få studenter involvert i stordyrpraksis i distriktene?

Det er et problem i hele Europa at den tradisjonelle stordyrpraksisen i distriktene velges bort til fordel for andre veterinærjobber. Tidligere president i FVE, franske Christophe Buhot holdt en kort presentasjon om et fransk program for å få studenter ut i praksis. Prosjektet baserer seg på veiledede praksisperioder for studenter der de får betalte arbeidsperioder i praksis med systematisk og formell oppfølging av eldre kollegaer i praksis. Programmet er finansiert av det franske landbruksdepartementet og i tillegg til å gi studentene betaling får også lærestedet dekning av utgifter til ordningen. Ordningen ble igangsatt i 2011 og så langt er fasit at over 80 % av studentene som har deltatt i programmet nå jobber i praksis.

Presentasjon av FVEs VetSurvey

Våren 2019 ble det gjennomført en stor spørreundersøkelse blant alle veterinærene i Europa. Norske veterinærer bidro med en høy svarprosent. Undersøkelsen omhandlet det veterinære arbeidslivet og inneholdt også spørsmål om psykisk helse. Et enkeltresultat var at over en fjerdedel (26 %) av europeiske veterinærer svarte at de hadde hatt behov for 2 ukers fri fra jobb på grunn av depresjon, utbrenthet, utslitthet eller «compassion fatigue» i løpet av de siste 3 årene. På spørsmål om stress på arbeidsplassen ble den totale scoren 7 av 10 og jobbtilfredsheten var så lav som 5,2 av 10. Bare 22 % av veterinærene sa at de følte seg avslappet ofte eller hele tiden. De som har svart på undersøkelsen mener at mer kunnskap om dyrevelferd, business og digitalkompetanse samt mer spesialisering er nødvendig for å møte fremtiden.

Alternativ til bruk av antibiotika

Professor Johanna Fink-Gemmels (Utrecht, Nederland) hadde innlegg om alternativer til antibiotika-behandling i UEVP-møtet. Hun la vekt på at vi må endre tankesett fra «cure» til «care» og å legge vekt på dyrevelferd. Hun la til at god tarmhelse står for 60-70 % av immunsystemet. Ved å bedre dyrenes generelle motstandsdyktighet kan vi redusere bruken av antibiotika. Verktøykassen av målrettet ernæring inkluderer et spekter av pre- og probiotika mikrobiom-stabilisatorer, fytobiotika, fytogenetikk og i tillegg vaksinasjon, hygienetiltak og håndtering av miljørelatert stress. Et problem med mange av alternativene til antibiotika er at de ikke har markedsføringstillatelse eller fastsatte MRL-verdier. Dette betyr at produktenes kvalitet og sikkerhet for dyret og forbrukerne ikke er sikret. Temaet ga og gir opphav til viktige og livlige diskusjoner om bruk av fytoterapi, autogene vaksiner og homeopati.

Generalforsamling og medlemsmøte i Norsk Veterinærhistorisk Selskap 2020

Generalforsamlingen holdes tirsdag 28. april ca. kl. 19.00 i Fellesauditoriet på Adamstuen.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 14 dager før generalforsamlingen, det vil si senest 14. april.

Før generalforsamlingen, kl. 18.00, holder tidligere helsedirektør og direktør for Vitenskapskomiteen Lars E. Hanssen et foredrag med tema: Vitenskapskomiteen – en nyskaping.

Etter møtet og generalforsamlingen er det sosialt samvær med servering i Veterinærinstituttets kantine.

Styret i NVHS