Yrke og organisasjon

Veterinærforeningen arbeider for forskriftsfestede veiledningsbesøk av praktiserende veterinærer i alle husdyrbesetninger

Tekst:
Den norske veterinærforening

Veterinærforeningen har i mange år arbeidet for forskriftsfestede veiledningsbesøk i alle husdyrbesetninger. Slike rutinemessige besetningsbesøk vil også oppfylle kravene i EUs vedtatte dyrehelselov (ikrafttreden 2021) om såkalte «regular farm visits».

Forskriftsfestede veiledningsbesøk finnes per dags dato i akvakulturdriftsforskriften og i forbindelse med dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling. Det foreligger også et utkast til tilsvarende forskriftsfestede veiledningsbesøk i forbindelse med dyrevelferdsprogram for slaktegris, som forventes å tre i kraft i løpet av 2020.

Oppsummering av Veterinærforeningens standpunkter:

  1. Alle produksjonsdyrbesetninger skal ha avtale med veterinær om minst 2 årlige veiledningsbesøk der hovedtema er dyrehelse og - velferd.

  2. Besøkene skal være forskriftsfestet for å sikre at alle dyrehold er inkludert.

  3. Det er dyreeiers ansvar å sørge for avtale med veterinær.

  4. Praktiserende veterinærer må ha gjennomført særskilte godkjente kurs for å tegne avtale om slike besøk.

  5. Veterinæren utarbeider rapport til dyreeier.

1. Om veiledningsbesøkene:

Veterinærforeningen mener at minimum 2 årlige veiledningsbesøk av praktiserende veterinær i alle husdyrbesetninger vil bidra til bedre dyrehelse og dyrevelferd.

I de besetningene som allerede har rutinemessige besøk av praktiserende veterinær vil dette kunne utføres samtidig med andre oppdrag i besetningen, samtidig som det blir en god arena for å diskutere forebyggende tiltak og forbedringer.

For de husdyrholdene som har få eller ingen besøk av praktiserende veterinærer som for eksempel rene slaktedyrbesetninger, vil dette være et godt tiltak med tanke på velferd og helse. Samtidig vil man få en viss oversikt over besetninger hvor det kan være potensiell fare for vanskjøtsel og påfølgende dyretragedier.

2. Forskriftsfesting - innhold i forskrift:

Ordningen bør hjemles i holdforskriftene slik at dyreeier pålegges å gjøre avtale med praktiserende veterinær (avtaleveterinær) om minimum to besøk per år.

3. Inngåelse av avtale om veiledningsbesøk

Det er dyreeier som har ansvaret for å inngå avtale med veterinær, samt sikre at veiledningsbesøkene blir utført og rapportert i henhold til krav fra myndighetene.

Dyreeier betaler for veiledningsbesøkene til avtaleveterinæren.

4. Kurs og kompetanseheving

Veterinær må ha gjennomført godkjent kurs for å tegne avtale om veiledningsbesøk. Alle avtaleveterinærer må regelmessig gjennomføre obligatoriske kurs innen forebyggende helse- og velferdsarbeid for å sikre oppdatering og kompetanseheving.

Veterinærforeningen har allerede i samarbeid med Animalia gjennomført ett kurs om dyrevelferdsprogrammer i svinenæringen høsten 2018, og vil fortsette samarbeidet med Animalia om utvikling av kursopplegg for praktiserende veterinærer tilpasset de ulike dyreslag.

5. Rapport

En standard rapport inkludert dyrebaserte velferdsindikatorer utarbeides av fagmiljøene og skal benyttes under besøkene.