Leder

I koronaens tid

Torill Moseng

President

Den norske veterinærforening

Det er krevende tider for oss alle. Koronapandemien preger oss som enkeltmennesker som profesjon og som samfunn, lokalt nasjonalt og globalt. Det er i slike tider jeg ser hvor avgjørende det er å stå sammen og ha en forening som kan ivareta den enkelte veterinær, veterinærprofesjonen og veterinærenes samfunnsoppdrag.

Veterinærer har gjennom sin utdannelse stor forståelse for bekjempelse av epidemier og er blant de best rustede til å håndtere slike situasjoner. Jeg blir stolt og glad når jeg ser kolleger i førersetet for smittebekjempelse både lokalt og nasjonalt med sin kompetanse og erfaring.

Det er svært viktig for Veterinærforeningen å ha kontinuerlig kontakt med veterinærmyndighetene og helsemyndighetene om situasjonen. Mattilsynet og Veterinærinstituttet arbeider fortløpende med faglige innspill i en situasjon som både er ukjent og dramatisk. Mattilsynet og våre kolleger der har erfaring med beredskapsarbeid og har satt stab for å håndtere situasjonen.

Ingen av oss kolleger i nyere tid har vært med på å håndtere en slik pandemi. I tillegg til alle oppgaver med å ivareta kritiske driftsfunksjoner når en akutt situasjon oppstår, kommer det svært mange nye utfordringer og problemstillinger. Veterinærer som samfunnskritisk personell, permitteringsvarsler, karantenebestemmelser, vaktsituasjonen, anbefalinger i forhold til klinisk praksis i alle sektorer, kompensasjoner, permitteringer og mulig beordring av veterinærer er noen av sakene på vårt bord. Hver enkelt veterinær i hele landet utfordres også på beredskapshåndtering og planlegging.

Jeg har stor forståelse for og er smertelig klar over at det enkelte medlem kjenner på usikkerhet og redsel for seg og sine, for egen økonomi og for hvorvidt bedriften de eier eller arbeider i, overlever.

Vi vet at medlemmene våre har vesentlige utfordringer med å få dagliglivet til å gå opp med stengte skoler og barnehager. Det er store utfordringer med karantene-bestemmelser, familie-medlemmer i risikogruppene og ikke minst engstelse for sin egen helse, for å bli syk selv og alle implikasjoner det vil gi for egen arbeidssituasjon, helse og menneskene rundt seg. Mange har store forpliktelser både som veterinær og som privatperson og ansvarsfølelsen og usikkerheten kan føles tyngende.

Tross disse utfordrende tider har jeg stor tro på at vi kan «stå han av» sammen. Ingen av oss kan vite sikkert når denne unntakstilstanden avtar eller hvem av oss som blir rammet og på hvilken måte. Likevel ser jeg lys i tunnelen. Med kunnskap, solidaritet og felles innsats skal vi sammen klare å begrense smitten og ringvirkningene av pandemien. Det blir ikke lett, men vi får alle gjøre det vi har kapasitet og ressurser til å utøve, samtidig som vi tar vare på de nærmeste og oss selv. Veterinærforeningen skal gjøre sitt ytterste for å bistå dere alle, kjære kolleger i denne kampen.

Sekretariatet og tillitsvalgte i Veterinærforeningen jobber kontinuerlig med alle disse utfordringene og spørsmålene. Jeg er utrolig imponert over hvordan vår relativt lille forening håndterer denne situasjonen. Jeg blir stolt over å være veterinær og mektig imponert over veterinærfamilien.

Nasjonalt har også Akademikerne en viktig rolle. Veterinærforeningen kan sammen med de 13 andre medlems-foreningene, løse oppgaver og komme med innspill vi ikke hadde hatt mulighet til om vi sto alene. Med Akademikernes over 200 000 medlemmer i ryggen ser jeg hvor viktig det er å stå sammen, med gode allianser og samarbeidspartnere. Slik blir vårt samfunnsbidrag synlig i denne krevende tiden og slik kan vi som profesjon få gjennomslag for vårt syn.

Det er også avgjørende for Veterinærforeningens arbeid å ha tett og god kontakt med kolleger i Europa og resten av verden gjennom Den Europeiske Veterinærforening, FVE og Verdens Veterinære organisasjon, WVA. Gjennom disse får vi rask og sikker tilgang til den til enhver tid faktabaserte kunnskapen som finnes om denne krevende pandemien, også globalt.

Mange spørsmål har i skrivende stund enda ikke blitt besvart. Det vil komme nye spørsmål, nye utfordringer og helt sikkert forandringer på tidligere avgitte svar. Veterinærforeningen må til enhver tid forholde seg til hvordan hele statsapparatet håndterer situasjonen. Det er veterinærers plikt å jobbe aktivt for å bidra med veterinær kunnskap der hvor det trengs i landet.

Tusen takk til sekretariatet, til alle gode kolleger i inn- og utland, til tillitsvalgte for den enorme jobben som gjøres i denne utfordrende tiden.

Ta vare på hverandre, og for å si det som FVE: «keep calm, keep safe and carry on.