Yrke og organisasjon

I god rute med flytteprosessen

– Vi er i god rute med flytteprosessen og på grunn koronapandemien må tidsplanen endres. Frem til våre studenter flytter inn i veterinærbygget i 2021, er det mye som skal på plass av gammelt og nytt utstyr og IKT-systemer. Dette er en stor utfordring i perioden frem til bygget står ferdig og vi åpner det for våre nye studenter, sier prosjektsjef og ansvarlig for mottaksprosjektet for NMBU, Trond Furuberg.

– Vi er bindeleddet mellom Statsbygg og Veterinærhøgskolen, sier prosjektsjef og ansvarlig for mottaksprosjektet for NMBU, Trond Furuberg, med 30 medarbeidere i sin prosjektstab.

Furuberg er innleid av universitetet for å hjelpe til med selve mottaksprosjektet på vegne av NMBU og koordinerer forskjellige delprosjekter som jobber i grensesnittet mellom NMBU Veterinærhøgskolen og Statsbygg og dreier seg om hva universitetet har behov for av utstyr i bygget. – Denne prosessen startet lenge før jeg kom med i prosjektet. Jeg har også ansvaret for kommunikasjonen på det øverste nivået mot Statsbygg og kommunikasjonen mot ledelsen på Adamsstua og NMBU på Ås. Det omfatter blant annet IKT-systemer, sammenbinding av utstyr og bygg for undervisere, forskere og klinikere, sier Furuberg, som også har organiseringsansvaret for den fysiske flyttingen fra Adamsstua til Ås og avhending av bygningsmassen på Adamsstua etter at flyttingen er fullført.

Flyttefaglig kompetanse

Dekan Anne Storset mener organisasjonen som Furuberg har hatt ansvaret for er en viktig brikke i flyttingen fra Adamsstua til de nye byggene til Veterinærhøgskolen på Ås. – Våre ansatte på Veterinærhøgskolen samarbeider godt med hans stab. Vi har aldri tidligere vært gjennom en så omfattende og krevende prosess. Derfor måtte vi leie inn folk med førstehåndskunnskap om hva det krever. Veterinærhøgskolen NMBU stiller med sin faglige kompetanse, mens Furuberg og hans stab har ansvaret for den prosjektfaglige kompetansen. Samarbeidet har fungert veldig bra og vil fortsette frem til overlevering av veterinærbygget.

Bindeleddet mellom Statsbygg og Veterinærhøgskolen

I flytteprosessen har samarbeidet med Statsbygg vært avgjørende for fremgangen i byggeprosjektet. – Vi er bindeleddet mellom Statsbygg og Veterinærhøgskolen, sier Furuberg. – Vi er en prosjektorganisasjon med over 30 medarbeidere inkludert IKT-faglig kompetanse. I et så stort byggeprosjekt må det være en tett og god dialog mellom Veterinær-høgskolen, ledelsen i NMBU og Statsbygg. Prosjektet for det nye Veterinærbygget har pågått i lang tid over flere faser frem til endelig bevilgning i Stortinget i 2013.

Intens utbyggingsfase

Fra dag en har både Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen deltatt i planleggingen. De har kommet med innspill til Statsbygg om alt fra hvordan operasjonsrom og klinikker skal bygges, til hvordan en stall eller et fjøs skal utstyres. – Nå er vi inne i en fase der veterinærbygget skal tas i bruk og der våre folk fra Adamsstua vil ta med funksjonelt utstyr derfra og knytte det sammen med det nye utstyret i veterinærbygget. Her må alle byggetekniske og IKT-systemer fungere knirkefritt sammen med både nytt og gammelt utstyr. Fra januar gikk vi over i en ny byggefase med et tett samarbeid mellom Statsbygg og øvrige brukere, som vil vare frem til alle ansatte fra Adamsstua er innlosjert i det nye veterinærbygget, sier Furuberg. Han kan fortelle at det vil alltid være noe byggeteknisk, som må rettes opp og justeres fra den konseptuelle fasen til bygget tas i bruk.

Våre ansatte har gjort en kjempeinnsats

– Flere ansatte på Veterinærhøgskolen har i mange år bidratt aktivt med sin kompetanse i utformingen av bygget med innkjøp av riktig utstyr, flytteprosessen og til bygget tas fysisk i bruk. Fremdeles gjenstår det en enorm innsats der Veterinærhøgskolen må fortsette undervisningen, drive med utstrakt forskningsaktivitet og alt forefallende arbeid vi fortsatt utfører på Adamsstua samtidig med hele flytteprosessen, sier Storset. Hun legger til at flere store offentlige institusjoner, som Nasjonalmuseet, har kunnet stenge i to år på grunn av en omfattende flytteprosess. Vi kan ikke legge ned vår virksomhet og får isteden en dobbelt belastning. Prosessen vi er midt oppe i nå har vært en stor belastning for våre ansatte som har gjort sitt ytterste for at vi nå kan flytte inn i vårt moderne veterinærbygg. Jeg vil derfor berømme og takke de ansatte for innsatsen de har lagt ned i så mange år. De har levert over all forventning.

Vi må være sikre på at dyre-sykehuset fungerer før vi tar det i bruk. Her må alle systemer fungere optimalt. Vi har også smittesoner - BSL2 - som må fungere knirkefritt før vi får lov til å kjøre smitteforsøk der. Alt må gjennom detaljerte godkjenningsprosesser.

Ikke et vanlig kontorbyggprosjekt

– Dette er ikke et kontorbyggprosjekt hvor en elektriker kan komme slentrende inn og utbedre elektro-tekniske installasjoner fra en gardintrapp. I en dyreklinikk må alle underleverandører fra elektrikere, rørleggere og IT-spesialister følge lovpålagte sikkerhetskrav.

Hjertet i veterinærbygget

IKT-systemene er hjertet i veterinær-bygget. – Vi har et omfattende prosjekt som vi kjører sammen med Veterinærhøgskolen. Det er de som vet hvor skoen trykker og hvilke systemer som de har behov for. På universitetet har vi en egen IKT-avdeling, som har ansvaret for dette arbeidet og som står for innkjøp av nødvendige datasystemer som vil bli integrert mot gamle løsninger. Fra nå og mot slutten av april skal det monteres 24 000 utstyrsenheter og systemer, og nesten alle har en datatilkobling. Det er et betydelig arbeid å få alt til å henge sammen. Her må sentrale datasystemer kommunisere med fagsystemene.

Krav om økt digitalisering

I offentlig sektor er det et krav om økt digitalisering. Flyttingen gir oss mulighet til å etablere flere nye digitale systemer. En del av dette vil kunne komme hele universitetet til gode, sier Storset.