Yrke og organisasjon

Et velfungerende pensjonssystem gir forutsigbarhet og trygghet for alle

– Flesteparten av norske pensjonister har det bra, men vi må hele tiden være på vakt på utviklingstrekk og bestemmelser som kan påvirke utformingen av våre pensjoner, sier leder for Pensjonistforbundet Jan Davidsen til Norsk veterinærtidsskrift.

– Vi er alle opptatt av god helse og økonomi. I dette perspektivet er det viktig å ha et velfungerende pensjonssystem som gir forutsigbarhet og trygghet for alle. Det krever at vi er årvåken slik at dagens pensjonssystem ikke blir skuslet med, sier Davidsen, som i en mannsalder har vært en bauta i Fagforbundet og nå i Pensjonistforbundet.

Forhandlingsrett for pensjon

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og uføretrygdede med 250 000 medlemmer. Hovedsaker er forhandlingsrett for pensjon og trygghet i alderdommen.

Underregulering av pensjonen

På spørsmål om myndighetene legger forholdene godt nok til rette for arbeidstakere som nå nærmer seg pensjonsalderen, svarer Davidsen: – Det store flertallet vil få det bra, men i fire år har vi hatt en underregulering av pensjonen i strid med Stortingets vedtak. Vi ser at de svakeste gruppene fra uføre- til minstepensjonister har fått det vesentlig tøffere. Min klare oppfordring er at arbeidstakere organiserer seg i Pensjonistforbundet slik at de får bedre oversikt over egen pensjon. Det er med på å sikre tryggheten og fleksibiliteten vi har i dag og som vi vil ha i fremtiden.

– Vi må ha et velfungerende pensjonssystem som gir forutsigbarhet og trygghet for alle, sier leder for Pensjonistforbundet Jan Davidsen til Norsk veterinærtidsskrift.

Følg med i timen

– Spørsmålet er hvordan den praktiske effekten av pensjonen vil påvirke mann og kvinne med høy- og lavinntekter, sier Davidsen. Han mener det er viktig at veterinærer som nærmer seg pensjonsalder følger med i timen. – Det gjelder både de som jobber som selvstendig næringsdrivende og fast ansatte. Som selvstendig næringsdrivende har du ikke de samme pensjonsrettigheter som fast ansatte. Disse rettighetene må derfor løses på en annen måte. Er du medlem i Veterinærforeningen vil den ivareta interessene for både de som er offentlig ansatt og de som er næringsdrivende. Jeg er overbevist om at forbundet kan være en viktig pådriver i å skape mest mulig like vilkår for alle veterinærer. For den enkelte veterinær er det også viktig å skaffe seg mer kunnskap om private ordninger og fripoliser. Her gjør Veterinærforeningen er meget god jobb for sine medlemmer.

Sterk pensjonistorganisering

I tillegg til å være medlem av Veterinærforeningen er det lurt å melde seg inn i Pensjonistforbundet for alle som nærmer seg pensjonsalderen. – Målet er å bygge en sterk pensjonistorganisasjon som kan ivareta alles interesser. En ting er vår felles bestrebelse om å ha en pensjon å leve av, en annen faktor er at pensjonister kommer til å leve like lenge som yrkesaktive. Organiserer du deg, oppnår du større grad av like betingelser. Tenk bare på alle samferdselstilbud du må bruke den dagen du ikke lengre får lov å kjøre bil. Hvordan skal du komme deg fra A til Å? Mange eldre har også problemer med å sette seg inn i den digitale hverdagen med bruk av smarttelefoner og pc’er. For mange er det et problem å henge med på den teknologiske hverdagen. Konsekvensen er at kvaliteten på tjenestetilbudene kan bli dårligere. Norge er et av verdens rikeste og beste land å bo i. For å ivareta rettighetene du hadde som yrkesaktiv, er det viktig at du melder deg inn i Pensjonistforbundet, som er et viktig talerør for deg mot myndighetene.

Koronaviruset lammer verdens økonomi

I 2009 ble verden rammet av finanskrisen. Den slo ned som en bombe i alle verdens økonomier. I den forbindelse var det enkelte myndighetspersoner som mente man måtte revurdere fremforhandlede pensjonsordninger. I dag er verdens finansinstitusjoner i ferd med å kollapse på grunn av koronaviruset. Flere mener vi står overfor en ny resesjon. På spørsmål om dette kan komme til å påvirke dagens pensjoner, svarer Davidsen:

– Det kan den i høyeste grad gjøre og da spesielt på innskuddsordninger og avkastninger du har bygd opp. Se bare på Pensjonsfondet Utland som har investert på områder som nå rammes sterkt av virusutbredelsen. Kronekursen har nå stupt til et lavmål der 1EUR koster 13 kroner og 1USD 12 kroner. Dette viser hvor labilt markedet er. I slike uforutsigbare økonomiske tider, må vi være fremoverlent og påse at pensjonister som gruppe ikke blir skadelidende. Markedsendringer har skjedd tidligere, men de var langt mer oversiktlige enn de vi opplever i dag.

Skremmende

I arbeidet med et notat om «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien» har Helsedirektoratet vurdert å bruke aldersgrenser helt ned til 60 år for å velge hvilke pasienter som skal prioriteres i en kritisk situasjon. Heldigvis er dette forslaget tatt ut i det endelige notatet, men Pensjonistforbundet reagerer kraftig på at dette i det hele tatt er vurdert. – At slike tanker gjør seg gjeldende i Helsedirektoratet, som i dagens situasjon har svært stor innflytelse over våre liv, er skremmende. Særlig sett i lys av den foreslåtte kriseloven, som vil gi regjeringen store fullmakter til å sette til side lover og forskrifter for å håndtere koronakrisen, uten vedtak i Stortinget, mener Davidsen.

Angst og bekymring

I arbeidet med et notat om «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien» har Helsedirektoratet vurdert å bruke aldersgrenser helt ned til 60 år for å velge hvilke pasienter som skal prioriteres i en kritisk situasjon. Heldigvis er dette forslaget tatt ut i det endelige notatet, men Pensjonistforbundet reagerer kraftig på at dette i det hele tatt er vurdert. – Dette har skapt angst og bekymring blant mange eldre. Det er de eldste eldre som først og fremst får merke de alvorligste konsekvensene av koronaviruset. De må få trygghet for at de blir prioritert i behandlingen ved våre sykehus, nå som de trenger det aller mest, mener Davidsen

I strid med helse- og omsorgslovgivning

Pensjonistforbundet peker på at bruk av aldersgrenser som prioriteringskriterium er i strid med hele helse- og omsorgslovgivningen, som forutsetter at alle skal behandles likt uavhengig av alder, kjønn, økonomi eller bosted. – Dette er prinsipper som ikke må settes til side, om det gjennom unntakslovgivning gis store fullmakter til regjering og embetsverk, sier Davidsen, som ber regjeringen gjøre det klart overfor fagmiljøene at det er helt uaktuelt å bruke aldersgrenser som grunnlag for hvem som skal få behandling.

Forebyggende tiltak

Hvor viktig er Pensjonistforbund som vaktbikkje overfor myndigheter i å fremforhandle de beste rammebetingelsene for pensjonister, svarer Davidsen:

– Vi må se på pensjonen i sammenheng med det øvrige offentlige tjenestetilbudet og regulere nivåene og tilbudene ut fra det. Vi er ekstremt opptatt av kommuneøkonomien. For 10-12 prosent av våre pensjonister er den avgjørende for helse- og omsorgstilbudet lokalt. Det må iverksettes forebyggende tiltak med alt fra møteplasser til å tilrettelegge for bruk av rullestoler og rullatorer i offentlig og privat transportsektor, leiligheter og boliger. Myndighetene ønsker at flere eldre skal bo lengst mulig hjemme. Da blir tilgjengeligheten, innretning og bruk av velferdsteknologi i boliger avgjørende. Som pensjonister må vi ha hånden på rattet og vi kan ikke la yngre mennesker som ikke har kunnskap om våre liv og behov, bestemme veivalget videre, understreker han.

Pensjonistenes forhandlingsrett

Davidsen er opptatt av forhandlingsretten for pensjonister. Han registrerer at det blir flere eldre mennesker og at fødselsraten går nedover – Det er ikke like lett å tilrettelegge for digitaliserte verktøy for alle eldre. Noen vet ikke hvordan de skal bruke pc’er eller smarttelefoner. Her mener jeg myndighetene ikke har vært sitt ansvar bevist med å tilrettelegge forholdene med bruk av ny teknologi. Heldigvis er det mange eldre som via sin yrkesaktive periode har lært seg bruken av ny teknologi, men vi er bekymret for alle de som ikke er det. Myndighetene må høre på oss og bevilge midler til digital opplæring av eldre slik at de kan dra nytte av IT-verktøy i hverdagen. I gamle dager ble majoriteten av eldre stuet bort på gamlehjem og eldreinstitusjoner. I dag er behandlingen flyttet hjem til folk. Da er det viktig at samhandlingsreformen slår positivt ut for dem. Fortsatt er det mange områder hvor vi føler at myndighetene ikke er nok på hugget. Her har vi en skikkelig jobb å gjøre for at dagens og fremtidens pensjonister får de best tilrettelagte forholdene i hverdagen, sier han til slutt.