Presidentens hjørne

Riktig bruk av digitale verktøy gir nye muligheter

Torill Moseng

President, Den norske veterinærforening

Koronavirus-pandemien påvirker oss alle på forskjellige måter. Verden er brått forandret slik vi kjenner den. Fysiske møter mellom mennesker – bortsett fra de vi eventuelt bor sammen med – har denne perioden vært nesten fraværende. I skrivende stund åpnes samfunnet vårt igjen opp, litt etter litt. Likevel blir ikke hverdagen helt slik den vanligvis forløper – pandemien har satt sine spor og vil prege oss fremover.

Arbeidsdagene for mange kolleger har endret seg vesentlig. Vi kommuniserer mest digitalt ved hjelp av telefonsamtaler, meldinger, e-post og videokommunikasjon. Digitale verktøy som vi av og til brukte i vårt arbeid tidligere, er nå en vesentlig del av vår hverdag.

Det er ikke bare veterinærer i jobb som påvirkes av pandemien. Veterinærstudentene har og fått hverdagen snudd opp ned fra den ene dagen til den andre. Både studenter og undervisere må bruke andre verktøy i undervisningen enn klinikkarbeid, laboratoriearbeid og forelesningssaler. Dette gir nye muligheter, men også utfordringer for begge parter.

Utenlandsstudentene fikk i tillegg ekstra utfordringer da undervisningen ble stanset og landegrensene etter hvert stengt. Studentene reiste tilbake til hjemlandet, med en uvisshet om hvor lenge de skal bli og om når de kan fortsette studiene. Det er lagt til rette ved flere undervisningssteder for å avlegge eksamen digitalt. Den praktiske eksamen er det mer usikkerhet rundt. Vårkandidatene vet for eksempel ikke om de får avlagt eksamen som planlagt.

Heldigvis har vi med dagens teknologi flere muligheter til å løse viktige oppgaver via digitale løsninger. Det er ikke mange år siden det ville vært svært vanskelig, ja nesten umulig å løse kommunikasjon og møtevirksomhet med det behovet vi har i dag. Koronasituasjonen i seg selv har vært en driver for teknologibruk og -utvikling.

Veterinærforeningens bruk av digitale møter har økt vesentlig og vi arbeider med å finne digitale plattformer for digital opplæring og kursvirksomhet. Personvernhensyn er viktig i dette arbeidet.

Teknologiutviklingen hjelper oss til å opprettholde vårt arbeid i den ekstreme situasjonen. Godt er det! Nye teknologiske løsninger er på ulike vis et velegnet verktøy for veterinærer til å utøve sitt yrke i alle sektorer. Likevel finnes det utfordringer for veterinærprofesjonen ved bruk av digitale verktøy. Utviklingen skjer svært raskt, og teknologien tas nesten like hurtig i bruk. Myndighetene vil ha behov for å innføre forskrifter og retningslinjer for sikker og riktig bruk. En av Veterinærforeningens viktige oppgaver med ny teknologi er å arbeide for at forskrifter og retningslinjer utformes på en måte som gjør det enkelt for veterinærer å bruke disse løsningene riktig i sitt arbeid.

Det er helt avgjørende at både veterinærer og veterinærstudenter, i tillegg til digitale løsninger, må være i direkte fysisk kontakt med sine pasienter. Det gjelder all klinisk praksis, uavhengig om det er innenfor akva, produksjonsdyr, kjæledyr, hest eller vilt.

Det er viktig å bruke ny teknologisammen med tradisjonelle undersøkelser og behandlingsmetoder. Kommunikasjonen med eier, gjøres mye digitalt både i koronatider og ellers. Bruk av digitale verktøy for veterinærer i fremtiden er viktig for utviklingen i vårt yrke og vi bør gripe nye gode tekniske løsninger når de byr seg.

Dette kan gi veterinærprofesjonen helt nye dimensjoner. Da er det avgjørende at nye digitale verktøy blir brukt riktig.