Yrke og organisasjon

– Rom for kraftigere regulering i oppdrettsnæringen

Slik oppsummerte prosjektleder Oddbjørn Grønvik i Menon Economics rapporten «Virkemidler for redusert fiskedødelighet i oppdretts-næringen.» Den ble lansert på et seminar 14. februar i år i regi av Dyrevernalliansen som hadde bestilt rapporten.

Tekst og foto:
Steinar Tessem

Paneldeltagere: F.v.: Trygve T. Poppe, Karoline Skaar Amthor og Edgar Brun.

To offentlige virkemidler som gir oppdretterne klare insentiver til å redusere dødeligheten er drøftet i rapporten. Det ene virkemiddelet er et «trafikklys» på hver produksjonssyklus. Det andre er en avgift på fiskedødelighet.

– Insentiver virker, det er rom for målrettet virkemiddelbruk og trafikklysregulering fremstår som en god kandidat, sa Oddbjørn Grønvik da han overleverte rapporten til statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Deretter fikk et panel bestående av tre veterinærer: Edgar Brun, avdelingsdirektør fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet, Karoline Skaar Amthor, fagsjef miljø og helse i SjømatNorge og professor i fiskesykdommer Trygve T. Poppe, fire minutter hver til å kommentere rapporten.

Brun sa at mulighetene kommer godt frem i rapporten. Han påpekte at dødeligheten ikke har gått ned og at vi derfor må snu oss rundt. Amthor savnet en tydelig definisjon på hva dyrevelferd er i sjømatproduksjonen. Hun sa at innsatsen næringen legger ned gir resultater. Poppe fastslo at mange fisk dør på grunn av kroniske hjertesykdommer og at fisken er for dårlig til å tåle håndtering. Han etterlyste en mentalitetsendring når det gjelder dyrevelferd.

Spørsmål fra salen etter panelinnspillene og meningsutveksling blant tilhørerne i etterkant viste at fiskedødelighet opptar mange. Et viktig poeng, som ble tatt opp av Edgar Brun, er at død fisk ikke bare er et økonomisk tap, men og et etisk spørsmål. Det vil si hvordan vi bør handle.

Menneskers holdning til og følelser for fisk er interessant i denne sammenheng. Dette temaet vil bli belyst på Veterinærdagene i Trondheim 7.-9. juni i år. Her vil antropologer ved Universitetet i Oslo fortelle om en kartlegging av tanker og praksis hos ansatte i havbruksnæringen.

Velferd som produksjonsstyring er et annet tema. Velferdsindikatorer er tatt i bruk i havbruksnæringen. Aktuelle spørsmål som tas opp er hvilke indikatorer er nyttige og hvor går grensen for akseptabel drift.