Fagaktuelt

Utvikling av nefrologi og IRIS

Reidun Heiene

Veterinær, PhD

Styremedlem i IRIS og medlem av WSAVA Renal Study group

International Renal Interest Society (IRIS; www.iris-kidney.com) ble etablert i 1998 med Novartis som sponsor, men er nå en uavhengig «non-profit» organisasjon med hovedfinansiering fra IRIS Renal Week og the Hemodialysis Academy. Undertegnede ble medlem av IRIS Board i 2003 på grunn av rollen som president i European Society of Veterinary Nephrology and Urology (ESVNU).

Mange norske veterinærer hørte om IRIS tidlig på 2000-tallet da plansjer om «IRIS Staging of Chronic Kidney Disease (CKD)» ble distribuert til klinikkene. For hvert CKD stadium utarbeidet IRIS råd om behandling (IRIS Guidelines) som oppdateres regelmessig. CKD stadiene ble basert på serum kreatinin-verdi med videre understadier for proteinuri og hypertensjon. I tidligere litteratur var terminologien inkonsistent. For eksempel ble «nyresykdom/nyresvikt/nyreinsuffisiens» brukt om hverandre, uten entydige definisjoner, som gjorde det vanskelig å vurdere forskning gjort før 1998. IRIS CKD Staging System ble derfor raskt tatt i bruk både i forskning og i klinisk arbeid selv om IRIS’ hovedmål var informasjon til klinisk praksis. CKD staging systemet med konsensusbaserte guidelines bygde løselig på en liknende større prosess i human nefrologi: The National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF KDOQI)TM (https://www.kidney.org/professionals/guidelines/guidelines_commentaries).

I tillegg til IRIS Staging System for CKD ble det i 2016 publisert «IRIS Grading of Acute Kidney Injury (AKI)». IRIS Board har lagt ut en rekke fagartikler på nettsidene og førstelinjepraktikere, spesialister og forskere bruker nå IRIS sine nettsider.

IRIS bidro til å etablere WSAVA-Renal Standadrization Group fra 2008. Dette førte til etablering av to internasjonale nyrelaboratorier som benyttet mikroskopi, immunhistokjemi og elektronmikroskopi til undersøkelse av nyrebiopsier. Nyrebiopsier sendes dit fra hele verden. Denne typen biopsier gjorde det for første gang mulig å identifisere hunder med immunkompleks-mediert glomerulær sykdom. Man ser reversering av klinisk sykdom ved immunmediert glomerulonefritt, og kan unngå immunsuppressiv behandling med bivirkninger når det ikke er indisert. En undergruppe av IRIS bidro til «consensus-guidelines» for diagnostikk og behandling av hunder med proteinuri/glomerulopati med eller uten biopsi (Journal of Veterinary Internal Medicine spesialnummer desember 2013: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19391676/2013/27/s1)

IRIS Early Career Award deles ut annethvert år til unge forskere som har bidratt vesentlig til ny kunnskap i nefrologi. Mottaker av prisen i 2022 var Rebecca Geddes for sitt arbeid med fosforbalansen hos pasienter med CKD.

I 2022 ble det etablert tilknytning til 7 IRIS Ambassadors fra land og verdensdeler uten representasjon i IRIS Board. Disse skal ha jevnlig dialog med IRIS Board og hjelpe til med spredning av informasjon og oversettelse til andre språk.

Vi ser nå flere pasienter med CKD enn AKI i klinisk smådyrpraksis, men «Acute-on-Chronic Disease» er også vanlig. Fordi pasienter med alvorlig AKI kan overleve med hemodialyse, men ikke uten, har det vært stor interesse for hemodialyse blant veterinærer med fokus på nefrologi. Kongressen IRIS Renal Week arrangeres annethvert år med påfølgende praktisk trening («bootcamp») i hemodialyse ved University of California, Davis, neste gang i mars 2023.

Nefrologi/urologi ble i 2022 anerkjent som en egen spesialitet under American College of Veterinary Medicine (ACVIM). Det utarbeides nå retningslinjer for egnet opplæring innen rammene av vanlige 1-årige «internship» etterfulgt av 3-årige «residency»-programmer, hvor det legges inn gradvis mer nefrologi/urologi i den 3-årige kliniske utdanningen.