Fagaktuelt

Nytt fra Helsetjenestene

Redigert av Vibeke Tømmerberg    

Dyrevelferdsprogram for sau

Nå er dyrevelferdsprogrammet for sau under utarbeidelse. Planen er å starte opp mot slutten av 2023.

Siv Svendsen

Helsetjenesten for sau – Animalia

For at næringen skal følge opp et kontinuerlig arbeid med dyrevelferd i alle produksjoner, er det utarbeidet dyrevelferdsprogrammer for de fleste dyrearter. Programmene skal bidra til å sikre at dyrevelferd er et felles konkurransefortrinn for husdyrnæringa i Norge. Nå har turen kommet til et dyrevelferdsprogram for sau. I første omgang er alle som har over 30 vinterfôra sau ved telling 1. mars året før inkludert. Ambisjonen er å få med alle som leverer slakt og søker om produksjonstilskudd for sau fra 2028.

To elementer: Nettkurs for produsenter og veterinærbesøk

Dyrevelferdsprogrammet for sau (DVP sau) består av to elementer – kurs og veterinærbesøk. Kursdelen består av et obligatorisk nettkurs for produsentene om atferd og velferd for sau. Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om sauens atferd og hvordan en kan oppnå god velferd i praksis gjennom året. Det vil gå inn på hva dyrevelferd er, sett både fra dyrenes og samfunnets side, og det vil inneholde nyttige tips for å forbedre velferden hos dyrene. Kurset er en god forberedelse til veterinærbesøket som er den andre delen av DVP sau.

Veterinærbesøket skal gjennomføres minst hver 18. måned. Dyreeier går inn i Velferdsportal sau og sender forespørsel til godkjent DVP-veterinær om at en ønsker et DVP-besøk gjennomført. Lenke til Velferdsportal sau vil man finne i blant annet Sauekontrollen så snart dyrevelferdsprogrammet er lansert.

Obligatorisk veiledningsbesøk

Under besøket går dere som veterinærer, sammen med dyreeier, gjennom driften og ser både på dyrebaserte indikatorer, ressursbaserte indikatorer og det er noen spørsmål om rutiner som skal besvares. Besøket blir på mange måter likt det som dere kjenner fra storfe, bare tilpasset sau. Er bonden med i Sauekontrollen eller har gode opptegnelser, så kan gjennomgangen bli mer målrettet mot de eventuelle utfordringene som finnes.

Dette skal være et veiledningsbesøk som er til hjelp for å forbedre dyrevelferden. Men er det alvorlige avvik på viktige punkter, må det gis en frist til å ordne opp i dette slik som hos storfe. Når gårdbruker har gjennomført kurs og besøk og eventuelle avvik er lukket, er status i DVP sau godkjent.

Lansering

Planen er å starte opp DVP-sau mot slutten av 2023, men det vil komme nærmere beskjed når oppstartstidspunkt er bestemt. Kurset blir lansert først, deretter blir alle inkluderte sauebønder puljevis tildelt en frist for sitt første veterinærbesøk. Man vil få beskjed i god tid før fristen for både kurs og besøk.

Utvikler flere kurs

Det jobbes nå med kurs og innholdet i fjøsbesøket. I tillegg til kurs for sauebønder, skal det også lages et kurs for dere veterinærer (Modul 3 sau). Velferdsportal sau, som er den digitale plattformen for programmet, er også under utvikling.

Kurset for produsenter som inngår i dyrevelferdsprogrammet for sau er en del av en kursserie, Sau 360, som er under utarbeidelse. Disse kursene tar for seg alle delene av saueåret og blir utviklet som et digitalt tilbud med forskjellige elementer som webinarer, mikrokurs og andre virkemidler for å støtte læringen. De andre kursene er frivillige og ikke en del av dyrevelferdsprogrammet for sau.

Nytt fra TINE

Marit Smistad

veterinær/spesialrådgiver, TINE Rådgiving

I 2022 har det vært kommunisert mye jurhelsefag ut til melkeprodusentene. Jurhelseboka er oppdatert og finnes nå i en digital versjon på medlem.tine.no. I tillegg er det lagt ut opptak av et nasjonalt digitalt fagmøte rettet mot bøndene. Søk på «digitalt fagmøte om jurhelse, desember 2022» dersom du ønsker å se opptaket.

Drektighetstest på melk - PAG

TINE samarbeider med Geno om drektighetstest for ku og geit. Testen er et supplement til vanlig drektighetskontroll utført av veterinær eller semintekniker. I 2022 ble cirka 13.000 drektighetstester utført på melk ved Mastittlaboratoriet i Molde.

Analysen gjøres på melk. Testen identifiserer et protein, pregnancy associated glycoprotein (PAG), som skilles ut fra embryoets fosterhinner og kan påvises i blod og mjølk. Proteinet er spesifikt for drektighet og testen har en sikkerhet på 97-98 prosent. Dyr kan testes fra dag 28 etter inseminasjon/paring. Melkeprøver skal tas ut i vanlige speneprøveglass, rekvisisjon vedlegges og prøvene sendes med tankbilen.

Analyseresultatet rapporteres direkte fra laboratoriet til Husdyrkontrollen. Resultat kan ventes senest 8-10 dager etter at prøven er sendt med tankbilen. Dersom svaret på PAG-testen er negativ, kan en med stor sikkerhet si at kua ikke er drektig. Ved positivt svar på tidlig testing (28-42 dager etter inseminasjon) bør en imidlertid følge opp kua. Testen er 97-98 prosent sikker, men det er en risiko for at embryoet kan dø i en tidlig fase. Forskning viser at cirka 20 prosent av embryoene dør før dag 42. De aller fleste av disse (70-80 prosent) tapes før dag 17, og kua vil da løpe om etter tre uker. Det er likevel en liten risiko for embryotap helt fram til seks uker etter inseminasjon. Derfor er det en god regel å observere dyr med positiv PAG-test nøye fram til dag 42. Ved mistanke om ny brunst etter positiv test må slike kyr derfor testes med ny prøve eller undersøkes av veterinær.

Noen PAG-tester kan gi usikkert resultat og disse kommer frem som ”Vet ikke” i Husdyrkontrollen. I slike tilfeller bør produsenten sende inn ny prøve eller få veterinær eller tekniker til å drektighetskontrollere kua. Husk også at dersom prøva er tatt ut med prøveuttaker i robot er det risiko for overføringsfeil.

«Opplæringsprogrammet Dyrevelferdsprogrammer og veterinærens rolle»

Dyrevelferdsprogrammene er viktig i husdyrnæringens arbeid med å dokumentere og forbedre dyrevelferden til de matproduserende dyra. Modulen for storfe er nå tilgjengelig, og modulene for svin og fjørfe lanseres før sommeren 2023.

Dyrevelferdsprogrammene er et av de viktigste tiltakene husdyrnæringen har tatt for å løfte dyrevelferden for alle matproduserende dyr i Norge. I dette arbeidet er du som veterinær helt avgjørende.

Kurset som Animalia tilbyr gir kunnskap om god samhandling med produsenter og god dyrevelferd hos produksjonsdyra. Sentralt innhold er veterinærens rolle og ansvar i dyrevelferdsprogrammene, kommunikasjon med produsent, dokumentasjon i fagsystemer, tiltak, avvik og oppfølging. Det vil også tydeliggjøre avgrensingene mot Mattilsynets oppgaver og KSL.

Opplæringen består av 3 moduler, og alle modulene må være gjennomført og testene bestått for at opplæringen skal bli godkjent. Modul 1 er en generell innføring i DVP, og modul 2 handler om veilederrollen. Modul 3 består av dyrespesifikke kurs som går nærmere inn på atferd og behov hos de ulike dyreslagene. Kursdeltaker velger her kurs for de dyreslag som er aktuelle for egen praksis.

Modul 3 – storfe retter fokus mot dyrevelferdsbesøket på gården. Her vil du få kunnskap om status for DVP storfe, om vurderinger og indikatorer i dyrevelferdsbesøket, aktuelle problemstillinger og registreringer i fagsystemene.

Du kjøper kurset i Animalias nettbutikk på animalia.no/kurs, og får tilgang til læringsplattformen med alle moduler og tester.

Opplæringsprogrammet med alle moduler for alle dyreslag koster kr. 4200,- + mva. Hele opplærings-programmet har et omfang på til sammen cirka 4-5 timer.

Gjennomføringen er fleksibel og gjøres i eget tempo. Kursbevis blir tilgjengelig i læringsplattformen når alle moduler er gjennomført og bestått.