Yrke og organisasjon
Fra VetKlima til VetKraft:

Veterinært bærekraftforum

I 2021 overleverte Veterinærenes klimaaksjon opprop for klima- og naturtiltak med signaturer til Storting og regjering. Over 20 % av landets veterinærer og 10 % av dyrepleierne signerte aksjonen! Nå har vi redefinert oss fra Veterinærenes klimaaksjon til Veterinært bærekraftforum. Vi vil være en synlig samfunnsaktør og en ressurs for dyrehelsepersonell. Vi ønsker å være løsningsorienterte.

Thorbjørn Refsum
og
Anita von Krogh

På vegne av Veterinært bærekraftforum

Klima- og naturkrise

Truslene mot klima og naturmangfold angår livsgrunnlaget og helsa for både mennesker og dyr. Dyrehelsepersonelloven slår fast at vi har et ansvar for å ivareta miljøhensyn. Vi må fokusere mer på bærekraft og utøve vårt yrke på en måte som tar slike hensyn. Men kunnskap om hvordan vi gjør det kan være utfordrende å finne.

VetKraft

Veterinært bærekraftforum – i kortform VetKraft - skal være et forum der vi utveksler informasjon og meninger om forhold som påvirker klima og natur, sett fra et veterinærmedisinsk ståsted. Formålet er å få løftet frem hvordan vi som fagfolk og samfunnsborgere kan bidra med holdninger og tiltak for å møte klima- og naturutfordringene.

Forumet er åpent for alle med veterinærfaglig tilknytning: fiskehelsebiologer, dyrepleiere, veterinærer innen forvaltning og andre yrker, forskere og alle andre som arbeider innenfor veterinærmedisinske områder.

Fokuset vårt er de utfordringene vi står overfor og å foreslå løsninger. På den ene siden ønsker vi å informere og påvirke politikere og opinion. På den andre siden øke bevisstheten blant dyrehelsepersonell. Hva er utfordrende i våre virker og hva kan vi gjøre noe med?

Nye nettsider

Vi er stolte av nå å lansere våre nye nettsider: https://vetkraft.no. Ta en kikk! Vår ambisjon er å gi samfunnet og aktører tilknyttet veterinærmedisinen et sted å hente kunnskap og inspirasjon.

Konkret handling

Vi vil bidra med konkrete forslag til handling. Inspirert av VetSustain, vår søsterorganisasjon i Storbritannia, har vi laget vår egen sjekkliste for bærekraftig veterinærvirksomhet – versjon 1.0. Den kan forhåpentligvis være til hjelp, gi ideer og inspirere til ulike tiltak, i den arbeidshverdagen som du og din virksomhet har. Den har vært sendt til høring hos særforeningene, men kan trolig bli enda bedre hvis flere bidrar.

Bidra!

Vi er foreløpig en løselig sammensatt gruppe som ønsker oss flere på laget. Vi har så langt ikke funnet det formålstjenlig å etablere noen organisasjon, men heller være et nettverk av interesserte kolleger med kontakter mot Veterinærforeningen, fagmiljøene på NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet, med flere.

Vi ønsker at våre nettsider skal være en nyttig kilde med pekere til nasjonale og internasjonale nettsteder, bærekraftstrategier, publikasjoner, rapporter, regelverk, veiledninger, seminarer, webinarer, med mer. Vi trenger hjelp til å gjøre nettsidene så gode som mulig og ønsker kommentarer og bidrag velkommen.

Dette er nettsiden til Vetkraft.

Ta direkte kontakt med oss ved å sende e-post til post@vetkraft.no.

Send oss tips om nyttige nettsteder, publikasjoner og rapporter som vi bør ha med.

Har din matproduksjon- eller veterinærrelaterte virksomhet bærekraftstrategier som burde ha en plass på våre nettsteder, så ta kontakt med oss.

Innsatsen blir ikke bedre enn summen av de som deltar! Vi er ingen medlemsorganisasjon, men om du gjør din lille bit, forsterker du kraften i bidraget fra våre yrkesgrupper!