Leder

Sovende bjørner kan bidra til bedre folkehelse

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk Veterinærtidsskrift

Mye tyder på at våre brunbjørner sover på hemmeligheter som kan gi økt kunnskap om livsstilssykdommer. Én helse-perspektivet, som sammenfatter helsemessige aspekter som angår både mennesker, dyr, planter og økosystemer, blir viktig i arbeidet med å avsløre biologiske hemmeligheter.

Dypt inne i Østerdalens skoger, ved Campus Evenstad, som er en del av Høgskolen i Innlandet (HINN), deltar forskere i prosjekter der brunbjørnen brukes som modellart for humanmedisinske studier. Til tross for at brunbjørn har en tilsynelatende usunn livsstil med høyt inntak av sukker og ekstrem fettlagring om høsten, etterfulgt av 6-7 måneders inaktivitet under hiberneringen, utvikler ikke brunbjørnen moderne menneskers livsstilsykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer og tap av muskelmasse.

Kunnskap om brunbjørnens fysiologi kan derfor bidra til å forstå hvordan slike sykdommer kan unngås eller behandles hos mennesker.

Forskergruppen ved Campus Evenstad består av veterinærer, biologer og økologer med ulik bakgrunn og kompetanse. De viktigste satsingsområdene er økofysiologi, infeksjonsbiologi, anestesi, økotoksikologi, translasjonsmedisin og sårballistikk hos mange arter og grupper av dyr.

Viltforskning forutsetter ofte innfanging av viltlevende dyr for merking og prøvetaking. Dette skjer som oftest ved at dyrene immobiliseres medikamentelt. Evenstad-gruppen utvikler protokoller for anestesi av ulike ville dyrearter. Her inngår bruk av nye medikamenter eller medikamentkombinasjoner, etablering av best mulige doser, monitorering av fysiologiske endringer under anestesi og hvordan bivirkninger kan motvirkes.

Brunbjørn er modellart for gruppens pågående studier av blybelastning hos viltlevende dyr. Målet med forskningen på dette feltet er å kartlegge belastningen hos brunbjørn og andre utvalgte arter og å identifisere sannsynlige blykilder.

Klimaendringer kan påvirke utbredelsen av infeksiøse agens og vektorer som knott, mygg og flått. Her er forskergruppen spesielt opptatt av infeksjonsbiologi relatert til hjortevilt, tamrein, rødrev, fjellrev og smågnagere.

Innsatsen som legges ned ved Glommas bredder på Campus Evenstad handler om Én helse. For å sikre god helse for mennesker og dyr, må vi ta hensyn til at de påvirkes av miljøfaktorer. Her har forskerne svært viktige oppgaver foran seg, sammen med sovende bjørner og andre gode hjelpere.