Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen

Rekordhøyt antall døde fisk i oppdrettsnæringen

– De dyktigste oppdretterne må premieres. Dette vil skape sterke insentiver for rask forbedring av næringen som helhet, sier Aoife Westgård, leder i Akvaveterinærenes forening.

Fiskehelserapporten 2022, fremlagt av Veterinærinstituttet 8. mars, viser en dødelighet på 92,3 millioner laks og 5,6 millioner regnbueørret i 2022. Av dette døde 35,6 millioner laks i settefiskfasen, en økning på 3 millioner fra 2021. 58 millioner individer døde i sjøfasen, en økning på 2,7 millioner fra 2021.

President Bente Akselsen i Veterinærforeningen sier det er svært bekymringsfullt at det fortsatt ikke er noen kontroll på dødeligheten. Hun mener de i næringen som gjør det bra må løftes frem.

Rapporten dokumenterer at det er relativt store forskjeller mellom produksjonsområdene. Høyeste dødelighet i et produksjonsområde er 23,7 prosent. Laveste dødelighet i et område er 9,1 prosent.

– Dette viser at det er potensiale for forbedring og Veterinærforeningen mener de som får ned dødeligheten må premieres, sier Aoife Westgård, leder i Akvaveterinærenes forening

– Veterinærforeningen har lenge ment at dødelighet og fiskevelferd må være vekstindikatorer, ikke bare antall lakselus. Vekst i produksjon må være myndighetenes viktigste virkemiddel for å få ned dødeligheten og forbedre helse og velferd til fisken, sier Westgård.

Rapporten viser at skader relatert til mekanisk avlusing fortsatt er et stort velferdsproblem for både oppdrettsfisken og rensefisken.

Frauke Becher: Kilde Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no ,8. mars 2023

Rapport om tilgang på veterinærtjenester

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har en arbeidsgruppe gjennomgått tilgangen på veterinærtjenester i Norge.

Bakgrunnen er at flere kommuner de siste årene har slitt med sitt lovpålagte ansvar om å ha tilfredsstillende veterinærtjenester hele døgnet til alle dyreslag.

Arbeidsgruppen peker på at det er flere ulike faktorer som bidrar til den krevende situasjonen. I rapporten listes det opp 21 ulike tiltak som kan vurderes.

– Veterinærforeningen har lenge ment at noe av grunnen har vært for dårlige arbeidsvilkår og næringsgrunnlag for veterinærer og at de må sikres trygge rammevilkår til en akseptabel pris samt et faglig fellesskap. Dette må vi gjøre noe med og det koster penger, sier president Bente Akselsen.

Frauke Becher: Kilde Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no , 10. mars 2023 27. mars 2023

Kjæledyrrapport gir unik oversikt

DyreID drifter databasen for kjæledyr i Norge og diagnoseregisteret Pyramidion. Kombinasjonen gir et enestående grunnlag for å overvåke sykdommer, gi bedre helse og velferd og økt sikkerhet. Noen av disse dataene er nå publisert i Kjæledyrrapporten 2022.

På slutten av 2022 var det registrert omkring 900 000 hunder og katter i kjæledyrregisteret og 6,4 millioner diagnoser i Pyramidion.

—Jeg er stolt over at Norge er et foregangsland og at vi nå begynner å se nytten av å ha samlet mye data over mange år. Dyr og mennesker lever tett sammen, og disse dataene kan få betydning for vår helse, sier president Bente Akselsen i Veterinærforeningen som eier DyreID.

Overvåking av diagnoser gjør det mulig å varsle dyreeiere ved utbrudd. — I 2019 samarbeidet DyreID med Mattilsynet og Veterinærinstituttet i forbindelse med en epidemi knyttet til smittsom blodig diaré hos hunder, sier daglig leder Gudbrand Vatn i DyreID.

DyreID drifter den sentrale europeiske ID-databasen Europetnet med over 100 millioner registrerte kjæledyr. Mange land er interesserte i løsningene utviklet av DyreID. Helseplattformen Pyramidion tas nå i bruk i Danmark og Frankrike.

Frauke Becher: Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no , 17. mars 2023