Presidentens hjørne

Kjære medlemmer

David Persson

President, Den norske veterinærforening

De siste månedene har vært preget av utfordringer og en viss uro i toppledelsen av foreningen vår. Selv i de mest stabile organisasjoner kan det oppstå perioder med storm. Sentralstyret har gjennom hele perioden med utfordringer arbeidet med foreningen sitt beste som rettesnor, det gjelder samtlige involverte og noe jeg ønsker alle skal ta til seg. For meg er det eksempel på at foreningen vår står støtt i all slags vær. Stormen har nå roet seg, og jeg vil derfor benytte anledningen til å forsikre dere om at sentralstyret fortsatt styrer skuten med samme strategi som er beskrevet i Hadelandsplattformen for 2023-24.

Dyrevelferd er kjernen i vår profesjon. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre forholdene og velferden for dyr i alle sektorer. Vi venter spent på dyrevelferdsmeldingen som skal komme til høsten. Her har flere av Veterinærforeningens underorganer sendt inn sine innspill.

Innenfor arbeidsliv er det avgjørende at vi jobber for gode arbeidsvilkår og betingelser som speiler den viktige rollen veterinærer spiller i samfunnet. Vi trenger å få god balanse mellom arbeid og fritid og vi trenger gode overganger i arbeidslivet hele veien fra studietiden til pensjonist. Vi er godt i gang med mentorordningen som skal gi trygghet, faglig støtte og kollegialitet for nyutdannede på vei ut i produksjonsdyrpraksis.

Det er også viktig at vi fortsetter å holde på veterinærenes sterke identitet og integritet. Yrkesliv og roller er i rask endring og vi utfordres også av andre yrkesgrupper. Vi må fortsette å jobbe for å vise at veterinærer har en viktig rolle i et velfungerende samfunn. Ute på Ås har foreningen et samlingssted for veterinærer som blir driftet av veterinærstudentene. Kulturbygging helt fra starten av studiet er viktig for den veterinære identiteten og danner grunnlaget for fellesskapet vi alle er en del av resten av livet

Sentralstyret jobber kontinuerlig med denne strategien frem mot representantskapet i november. Den siste tiden har gjort det tydelig for meg at samholdet blant oss veterinærer fortsetter å være vår største styrke. Hver og en av dere, uansett rolle eller spesialitet, er en brikke i det som former vår forening. Det er viktig å huske på at hver av oss bringer unike perspektiver og ferdigheter til bordet og det er dette som er vår styrke. Ved å jobbe sammen, utveksle ideer og utfordre hverandre får vi en robust forening som kan overvinne utfordringer. Vår felles stemme blir sterkere når vi står sammen, og det er da vi kan påvirke politikk og samfunnets oppfatninger rundt dyrevelferd, arbeidsliv og veterinæridentitet. Jeg er stolt over å få lede veterinærene de neste månedene frem til representantskapet.