Fagaktuelt

Utbrudd av storfetuberkulose i Norge

Kjerstin Kolvik Iversen

Mattilsynet

Turi Hordern- Larsen

Mattilsynet

Silje Christine Jetmundsen

Mattilsynet

Siv Meling

Veterinærinstituttet

David Norheim

Mattilsynet

Birgitte Spedstad Tveter

Mattilsynet

Synnøve Vatn

Animalia                                                                 

Storfetuberkulose er en alvorlig zoonose, en liste 2-sykdom i Norge og en kategori B-sykdom i EU. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Vi vil i denne artikkelen ha hovedfokus på anlegget hvor storfetuberkulose ble påvist i desember 2022, vurderinger og tiltak i primærbesetningen samt oppfølgende undersøkelser i kontaktbesetninger.

Første tilfelle i Norge på nesten 40 år

Historikk

Storfetuberkulose ble erklært utryddet fra Norge i 1963, og Norge har i dag fristatus for sykdommen. Siden den gang har det vært noen få tilfeller av storfetuberkulose i Norge (1).

Ett utbrudd startet med at ei kronisk syk ku fra Jølster ble slaktet ved Førde slakteri i 1983, der mistanke ble fattet i kjøttkontrollen. Hele besetningen ble slaktet. Det ble også sporet opp to kviger som var solgt til Førde som fikk påvist smitte og ble slaktet. I 1986 ble det påvist smitte hos både storfe og sau i en besetning i Naustdal som hadde fått dyr fra besetningen i Jølster (personlig meddelelse Gisle Thomasgaard og Agnar Kvellestad).

Påvising i primærbesetning i Nord-Rogaland

Ei ku på 2,5 år ble sendt til slakt 3. november 2022. Kua kom fra en melkebesetning med over 100 dyr i Suldal kommune i Nord-Rogaland. Produsenten hadde merket seg at kua hadde dårlig melkeproduksjon etter kalving og at den var noe tynn. Det ble vurdert at det ikke var behov for tilsyn av veterinær fordi kua ellers virket i god form, og den ble sendt til ordinært slakt.

Det var generelt bra dyrehelse i besetningen, normal gjennomsnittlig melkeytelse og ingen reduksjon i melkeytelsen.

Funn i kjøttkontrollen

Mistanke ble fattet i kjøttkontrollen på slakteri på bakgrunn av omfattende tuberkler i flere organ (Bilde 1 og 2). Mattilsynet tok ut prøver som ble sendt til Veterinærinstituttet (VI) for videre undersøkelser.

Patologi og bakteriologi

Veterinærinstituttet mottok organprøver fra lever, lunge, mellomgulv og lymfeknuter 4. november 2022 for ulike diagnostiske undersøkelser. Mistanken ble ytterligere forsterket etter innledende histopatologiske vevsundersøkelser ved VI, som påviste rikelig med flerkjernede kjempeceller og syrefaste staver ved Ziehl-Neelsen farging. Direkte PCR-undersøkelse fra vev var positiv for Mycobacterium tuberculosis-komplekset (IS6110) og negativ for Mycobacterium avium (IS1245). Mycobacterium tuberculosis-komplekset inneholder flere nært beslektede mykobakterier som gir lignende patologiske forandringer, inkludert Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis og Mycobacterium caprae. Tuberkulose med disse tre smittestoffene er en Liste-2 sykdom. Samtidig ble det satt opp til dyrkning fra lesjonene, men endelig dyrkningssvar ville først foreligge flere uker frem i tid. Resultater fra PCR-analyser utført ved Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Sverige bekreftet Veterinærinstituttet sine funn.

Prøvemateriale ble også sendt til EU sitt referanselaboratorium for storfetuberkulose i Madrid, hvor det ble påvist DNA fra Mycobacterium bovis 8. desember 2022. Den foreløpige diagnosen med storfetuberkulose ble satt på bakgrunn av typiske histopatologiske forandringer som var forenlige med storfetuberkulose og tilstedeværelse av DNA fra Mycobacterium bovis. Selve bakterien var enda ikke påvist.

Videre undersøkelser

Komparativ intradermal tuberkulintest: Bildet viser inokulasjonsstedene for aviært og bovint tuberkulin. Hudtesten leses av etter 72 timer
(+/- 4 timer).

Foto: Kjerstin Kolvik Iversen, Mattilsynet

Besetningen ble fulgt opp med immunologisk testing for storfetuberkulose. Blodprøver fra 69 storfe ble tatt ut den 18. desember 2022 for gammainterferontest (IFN-g-test). Resten av dyrene i besetningen ble ikke prøvetatt denne datoen. Årsaken til dette var HMS-hensyn rundt store okser i binger, og dyr som var under 6 måneders alder ved prøvetakingstidspunktet var uegnet for testen på grunn av alder. Målet med prøvetakingen var å få et overordnet bilde av omfanget av smitte i besetningen. Prøvesvarene kom 12. januar 2023, og resultatene var nedslående. Trettifem av 69 dyr som var prøvetatt, slo positivt ut på IFN-g-test for storfetuberkulose. Samtidig ble Mycobacterium bovis påvist ved dyrkning fra innsendt materiale fra kjøttkontrollen.

Under prøvetaking i felt var det flere kompliserende faktorer. Det var lang reisevei til anlegget og flere logistiske utfordringer ved frakting av blodprøvene til VI på Ås. Blodprøvene ble tatt ut i et vinterkaldt fjøs. Det var svært viktig at blodprøvene ble holdt mellom 18-25 grader celsius samt at VI mottok prøvene senest åtte timer etter uttak.

En krevende sykdom

Klinikk og smitteveier

Sykdommen smitter ved direkte kontakt mellom smittede dyr eller mennesker. Det er beskrevet i litteraturen at man må ha tett kontakt over tid. Det vil si flere timer innenfor 1-2 meter fra et smittet dyr.

Den vanligste smitteveien er via dråpesmitte til lungene dersom det er lungeaffeksjon. Videre kan dyr og mennesker smittes indirekte ved inntak av upasteurisert melk, via avføring og via forurenset fôr eller drikkevann. Kalver kan være født med tuberkulose, eller de kan bli smittet gjennom å drikke infisert melk.

Tuberkulose er en krevende sykdom med tanke på symptomer og inkubasjonstid. Sykdommen utvikler seg over tid, det kan ta alt fra uker til flere år før dyrene viser symptomer på smitte. En rekke symptomer er beskrevet, avhengig av hvor primærfokus for lesjoner ligger. Symptomene kan være luftveissymptomer, sikling eller pusteproblemer dersom svelg er affisert, avmagring dersom gastrointestinaltraktus er affisert, redusert melkeproduksjon, nedsatt allmenntilstand, eller lite til ingen symptomer. Veldrevne besetninger med god helse kan potensielt maskere symptomer over en lengre periode enn besetninger med andre samfallende helseproblemer.

Det er svært viktig å ha godt smittevern i besetninger med mulig smitte. Er det noe vi har lært i denne hendelsen, er at det kan være umulig å se klinisk om det er smittede dyr i besetningen.

Illustrasjonsbilde over kontaktbesetninger og primærbesetninger som har vært involvert i hendelsen. De ulike fargene henviser til hvilken restriksjonstype og kontaktpunkt besetningene har med primærbesetningen.

Lys lilla – primærbesetning
Mørk blå - ingen restriksjoner, dyr fra kontaktbesetning
Mørk lilla - ingen restriksjoner, dyr fra kontaktbesetning
Lys blå – restriksjoner
Gul - tidligere restriksjoner
Rosa - ingen restriksjoner
Oransje - kontakt gjødsel

Illustrasjon laget av Andreas Sandvik, Mattilsynet.

Diagnostiske utfordringer

Stor tuberkel i lever. Bilde tatt i kjøttkontrollen av kua som ble slaktet 3. november 2023 (primærkasuset). Foto: Dimitar Ivanov Andronov, Mattilsynet

Diagnostikk av storfetuberkulose er komplisert og krevende. Dette gjelder både ante og post mortem undersøkelser, og den endelige diagnosen kan kun settes ved påvisning av bakterien. Sensitivitet og spesifisitet for de ulike metodene avhenger blant annet av når i sykdomsforløpet prøven tas, hvordan prøveuttaket gjøres og teknisk utførelse av undersøkelsen.

Ante mortem tester er basert på metoder som identifiserer immunologiske reaksjoner hos et infisert dyr. Den mest benyttede og kjente tuberkulosetesten er komparativ intrakutantest som sammenligner cellulær immunreaksjon i huden (endringer i hudtykkelse) etter intradermal injeksjon av bovint tuberkulin og aviært tuberkulin (Bilde 4). Denne testen har høy spesifisitet med svært få falske positive. Derimot varierer sensitiviteten mellom 50 og 100 prosent, og i Storbritannia er den er angitt å være 80 prosent. Variasjonen skyldes individuelle faktorer hos dyret, test-tidspunktet i sykdomsforløpet og forhold ved testprosedyren. Dette resulterer i at en andel positive dyr ikke oppdages. IFN-g-testen er en annen immunologisk test som gjøres på blod ved å stimulere cellene i blodprøven med tuberkulin, og ved positiv reaksjon måles en økning av IFN-g-nivået. Fordelen med denne testmetoden er at den kan oppdage positive dyr tidligere i sykdomsforløpet enn intrakutantesten, og den har høyere sensitivitet. Utfordringene med metoden er lavere spesifisitet og høyere sannsynlighet for falske positive resultater. Logistikken rundt prøvetaking var utfordrende da analysen krever levende celler og blodet bør stimuleres innen åtte timer etter prøveuttak. I de senere årene er det utviklet tester for å detektere antistoff mot Mycobacterium bovis i blod og melk, men humoral immunitet utvikles hovedsakelig sent i sykdomsforløpet og disse testene er derfor best egnet til i besetninger hvor storfetuberkulose er etablert. Denne typen tester har lavere sensitivitet enn måling av cellulær immunitet, men de kan være et godt supplement i et ante mortem testregime.

Post mortem undersøkelser og diagnostikk er nødvendig for endelig diagnose av pågående storfetuberkulose. Undersøkelser i kjøttkontrollen spiller en viktig rolle i overvåkningen, som vist i denne hendelsen. Likevel har undersøkelser i kjøttkontrollen relativt lav sensitivitet da den er avhengig av synlige lesjoner. Undersøkelser i Storbritannia viser at det er kun en liten andel (25 til 30 prosent) av dyr med positiv intrakutantest som har synlige lesjoner ved slakting, noe som tilsvarer funn i denne besetningen hvor 11 av 35 IFN-g test-positive dyr hadde synlige lesjoner. Patologiske, bakteriologiske og molekylærbiologiske undersøkelser, som er basert på deteksjon av typiske makroskopiske og mikroskopiske påvisninger av bakterier, er avhengig av uttak av prøvemateriale fra lesjoner og tilstedeværelse av bakterier. Dette krever generelt at uttaket skjer et stykke ut i sykdomsforløpet når det har vært utvikling av patologiske lesjoner og oppformering av bakterier. Post mortem metoder vil ha høy sensitivitet i et fremskredet sykdomsforløp hvor makroskopiske og mikroskopiske lesjoner er synlige. Spesifisiteten vil være nær 100 prosent. Dersom initiell diagnose baseres på deteksjon av cellulær immunitet ante mortem, kan det være utfordrende å bekrefte diagnosen post mortem tidlig i et sykdomsutbrudd.

Sporing og kontakter med påvisinger

Regelverket krever at ved mistanke eller påvisning av tuberkulose, skal det gjennomføres en epidemiologisk undersøkelse for å identifisere epidemiologisk forbundne anlegg. Dette innebærer sporing for å finne sannsynlig årsak til introduksjon av smitte inn i anlegget, hvor lenge smitten har vært til stede, og til hvilke steder smitte kan ha blitt spredt videre. Norge har vært fri for tuberkulose siden 1963 med kun et fåtall tilfeller på 80-tallet, og det importeres nesten ikke storfe til Norge.

Kartlegging og sporing

Den mest sannsynlige årsaken til spredning av storfetuberkulose mellom anlegg er flytting av levende, infiserte dyr. Mattilsynet sporet innledningsvis kontaktbesetninger som hadde levert storfe til primærbesetning og besetninger som hadde mottatt storfe fra primærbesetningen de siste 2,5 årene. Søket ble senere utvidet til fem år. I tillegg var det et nærliggende anlegg med storfe der det hadde vært mulig beitekontakt over gjerdet.

Alle disse 25 anleggene ble kontaktet og båndlagt (Bilde 3). De fikk også sin fristatus for tuberkulose suspendert. Mattilsynet gjennomførte deretter kartleggingsbesøk der tilstand og risikofaktorer i hvert anlegg ble vurdert. Dette ble nedtegnet i et EPI-skjema. Videre ble kassasjonsrapporter og USR-rapporter fra kjøttkontrollen for de samme anleggene gjennomgått for å se om det var tidligere funn som kunne være forenlige med tuberkulose.

To kontaktbesetninger som hadde levert storfe til primærbesetningen hadde avsluttet driften, så der ble anlegg som hadde mottatt dyr fra disse i opphørsfasen sporet. Disse anleggene ble ansett som kontakt til kontaktbesetninger, og ble ikke båndlagt. Næringen gjennomførte tiltak som begrenset livdyrsalg inntil en utredning var ferdig.

Alle kontaktbesetninger og de nevnte kontaktene til opphørte kontaktbesetninger ble vurdert, og Mattilsynet foretok en prioritering av rekkefølge for videre undersøkelse i form av prøvetaking. Førsteprioritet var de som hadde mottatt dyr de siste 2,5 år. Dette gjaldt to anlegg.

Intrakutane tuberkulintester

Ved utføring av intrakutane tuberkulintester skiller besetninger i Norge seg fra besetninger i andre land hvor hudtester gjennomføres rutinemessig. Det har hos enkelte produsenter vært manglende fikseringsmuligheter for dyr i anlegget. Det var også dyr i flere anlegg som ikke var vant til fiksering, noe som kompliserte arbeidet. Produsentene har vært uvurderlige i denne jobben. De har tilrettelagt og møtt våre inspektører med forståelse for at dette arbeidet må gjennomføres.

Økt fare for smittespredning

Livdyrflyt

Det er kartlagt et større antall kontaktbesetninger til besetningene med påvising. Økonomiske forhold har ført til en økt spesialisering i storfenæringa, noe som har ført til betydelig økning i livdyromsetning. Dette gir økt fare for spredning av smittsomme sykdommer, krevende sporingsarbeid og store konsekvenser for alle produsenter som får påvist smitte eller båndlegges i en utredningsfase.

Det er behov for en økt bevissthet om hvordan nødvendig livdyromsetning kan gjennomføres på en smittemessig tryggere måte. Et prinsipp bør være at livdyrselgende besetninger unngår å kjøpe inn livdyr selv (en selger er ikke en kjøper). Det er også viktig, i større grad enn i dag, å vurdere behovet for å kjøpe inn livdyr og dermed redusere omfang og risiko. Kartleggingen av kontakter tyder også på at en del av livdyromsetningen kunne vært unngått uten alvorlige konsekvenser for produksjonen.

Overvåking på slakteri

Dyr fra alle anleggene nevnt ovenfor blir overvåket i form av utvidet kjøttkontroll på slakteri. Dette gjelder 53 anlegg.

Gjødsel

Noen lokale produsenter hadde mottatt gjødsel fra primærbesetning, hovedsakelig sauebesetninger. Gjødsel var brukt både på slåtteeng, og også på beiter. Disse ble kartlagt og kontaktet.

Grovfôr

Det ble innhentet informasjon om innkjøp av grovfôr de siste tre til fire årene. Det var kjøpt inn fôr lokalt, og også noe som var importert fra Sverige og Danmark en tid tilbake. Etter samtaler med importør og produsent av fôr ble det ikke avdekket opplysninger som indikerte sannsynlig smitteintroduksjon som var hensiktsmessig å følge opp videre.

Andre dyreslag

Andre dyreslag hos primærbesetning ble fulgt opp. Sauer ble slaktet. Kjæledyr ble også fulgt opp med prøve-taking, og i noen tilfeller avliving, for å sikre at disse ikke kunne føre smitte videre.

Smitteførende gjenstander

Når det gjaldt andre eventuelt smitteførende gjenstander, for eksempel utstyr, ble det ikke funnet noen forhold som var aktuelle å følge opp videre.

Human smittespredning

Smitte kan spres med mennesker. Oppfølging av human smittespredning er krevende på grunn av personvernhensyn.

Konklusjon sporing

Mattilsynet har ikke identifisert sannsynlig smittekilde ennå. Videre sporing lenger bak i tid kan være aktuelt for å lete etter sannsynlig smittekilde.

I de to anleggene som hadde mottatt dyr fra primærbesetningen de siste 2,5 år, ble det ved gjennomføring av immunologiske tester (IFN-g) funnet test-positive dyr. I henhold til regelverket blir dette definert som bekreftede tilfeller når dyra på anlegget har en epidemiologisk forbindelse til bekreftet tilfelle. Disse anleggene blir fulgt opp av Mattilsynet med sanering, det ene anlegget med full utslakting, og det andre med et opplegg med utslakting av test-positive dyr.

Regelverket som gjelder i primærbesetning

Dyrehelseforskriften danner grunnlaget for bekjempelse av dyresykdommer i Norge og blir utfylt av nærmere bestemmelser i dyresykdomsbekjempelsesforskriften og dyrehelseovervåkningsforskriften. Forskriftene gjennomfører EØS-regler på dyrehelseområdet. De inneholder også en rekke nasjonale bestemmelser der norske myndigheter har utnyttet handlingsrommet i EØS-reglene, blant annet for å listeføre flere sykdommer enn EU og for å stille flere krav som kan bidra til å beholde den gode norske dyrehelsen (for eksempel nasjonale biosikkerhetskrav).

Listeført sykdom

EØS-regelverket kategoriserer infeksjon med Mycobacterium tuberculosis-komplekset (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) hos storfe som en EU-kategori B-sykdom. Norge har ikke valgt å listeføre tuberkulose på et høyere nivå nasjonalt og den er listeført som en liste-2 sykdom i Norge. Det at Norge har sykdomsfri status for storfetuberkulose har betydning for de tiltakene som må innføres ved mistanke eller påvisning av tuberkulose.

Plikt til å varsle

Som nevnt innledningsvis er det en plikt å melde ifra til Mattilsynet umiddelbart ved grunn til mistanke eller ved påvisning av tuberkulose (dyrehelseforskrift § 19). Veterinæren skal sende hastemelding via Mattilsynets meldesystem (dyrehelseforskrift § 38). For å kunne få erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon, må varslingsplikten være oppfylt. Den driftsansvarlige må heller ikke ha forsettlig eller grovt uaktsomt forvoldt sykdommen, utlegget eller tapet.

Driftsansvarlig innfører tiltak

Når det er mistanke eller påvisning, plikter den driftsansvarlige å stanse all forflytning av dyr som er mottakelige for sykdommen ut av anlegget (dyrehelseforskrift § 22). Den driftsansvarlige skal også iverksette tiltak for å hindre smittespredning og bekjempe sykdommen. Uvedkommende personer skal ikke gis adgang til dyrerom der slike dyr oppholder seg, og inngang til driftsbygninger skal være merket med Mattilsynets varselskilt. I tillegg, skal driftsansvarlige sørge for at anleggets journaler over produksjon, helse og sporbarhet ajourføres.

Mattilsynet innfører tiltak

Ved mistanke om tuberkulose skal Mattilsynet forby forflytning av dyr av mottakelige arter ut av anlegget, og der nødvendig for å hindre sykdomsspredningen pålegge isolasjon av dyr, begrense innførsel av dyr til anlegget og begrense forflytningen av produkter til og fra anlegget (dyresykdomsbekjempelsesforskriften jf. dyrehelseovervåkningsforskriften). Ved påvisning av tuberkulose skal Mattilsynet, dersom de mener det er nødvendig, også pålegge at forflytning av mottakelige dyr innenfor anlegget begrenses og utvide tiltakene til dyr og produkter fra ytterligere dyrepopulasjoner for å hindre spredning av sykdommen. Mattilsynet må suspendere sykdomsfri status for anlegget ved mistanke og tilbakekalle sykdomsfristatus ved påvisning.

Slakting innen frist

Mattilsynet skal pålegge at alle dyr i infiserte anlegg som anerkjennes som bekreftede tilfeller, og om nødvendig mistenkte tilfeller, slaktes innen en frist (dyresykdomsbekjempelsesforskriften jf. dyrehelseovervåkningsforskriften). Slaktingen skal gjennomføres under offentlig tilsyn. Slakteriet som skal ta imot dyrene må utpekes av Mattilsynet lokalt. Mattilsynet kan pålegge avliving og destruering av noen av eller alle av disse dyrene i stedet for slakting. Tiltakene skal utvides til dyr fra ytterligere dyrepopulasjoner dersom det er nødvendig for å utrydde sykdommen i det infiserte anlegget.

Animaliehygieneforskriften åpner for at dyr som er smittet med tuberkulose kan transporteres til slakteriet etter tillatelse fra Mattilsynet. Animaliehygieneforordningen stiller krav om at det skal foreligge relevante opplysninger om dyr som sendes til slakt. Relevante opplysninger i dette tilfellet er blant annet dyrets helsetilstand og resultatene av prøver for tuberkulose. Dyrene kan ikke slaktes før den offentlige veterinæren har gitt tillatelse til det.

Regler for melk

Det er spesielle regler om håndtering av produkter fra anlegg der tuberkulose er påvist, blant annet om husdyrgjødsel og melk (dyresykdoms-bekjempelsesforskriften jf. dyrehelse-overvåkningsforskriften). Når det gjelder melk fra kuer med bekreftet tuberkulose skal Mattilsynet pålegge at melken avhendes i henhold til biproduktregelverket eller bare gis som fôr til dyr i samme anlegg etter at den er blitt foredlet for å sikre inaktivering av sykdomsagenset. Dette henger sammen med kravene i animaliehygieneforskriften, jf. animaliehygieneforordning. Der er det krav om at rå melk og råmelk skal komme fra kuer som tilhører anlegg som er offisielt fri for tuberkulose. Rå melk fra kuer som ikke kommer fra et anlegg som har sykdomsfristatus kan bare brukes hvis kuene ikke har reagert positivt på tuberkuloseprøver, ikke viser noen symptomer og Mattilsynet har gitt en tillatelse. Det er krav om pasteurisering av melken.

Sanering i primærbesetningen:

 • Nedslakting av hele besetningen

 • Grundig vask og desinfeksjon i dyrerom og tilstøtende rom med sannsynlig forurensning med møkk/bakterier vaskes og desinfiseres.

 • Utstyr, innredning, materialer som ikke lar seg vaske/desinfisere kasseres

 • Tomperiode etter godkjent vask og desinfisering på to mnd. i husdyrrom

 • Endelig vask og desinfisering etter to mnd., før dyr settes inn i rommene

 • Infisert møkk må lagres på en smittesikker måte ett år før den kan spres. Dette gjelder selv om den skal pløyes ned

 • Grôvfôr høstet fra eng der det er brukt smittet husdyrgjødsel må lagres i ett år før den kan brukes.

 • Beiter og jord skal ligge ubrukt til beitedyr i minst seks mnd.

 • Vask/desinfisering av redskap, maskiner traktorer mv

Spesielle utfordringer ved gjennomføring av saneringsplan er knyttet til forhold rundt erstatningsordning, økonomisk belastning for produsent, og behov for et lengre driftsopphold.

Sanering

Sist gang det ble gjennomført sanering for storfetuberkulose i Norge var på 80-tallet. Det var ikke laget noen retningslinjer eller faglige beredskapsplaner med føringer for sanering for storfetuberkulose utover generelle beredskapsplaner for sykdomshåndtering, så dette var upløyd mark. Hvor skulle lista legges? På nivå med paratuberkulose eller ringorm? Eller kanskje et helt nytt nivå?

Driftsansvarlig lager saneringsplan

Det er driftsansvarlig som skal lage saneringsplan og gjennomføre saneringen etter at saneringsplanen er godkjent av Mattilsynet. Rent formelt fatter Mattilsynet vedtak om at driftsansvarlig må gjennomføre sanering innen en frist, og vedtak om å lage en saneringsplan som må godkjennes av Mattilsynet.

Etablerte saneringsgruppe

Rådgivere knyttet opp mot slakteri eller meieri, eller veterinær bistår ofte driftsansvarlig med å lage en saneringsplan. Dette gjøres etter føringer fra Mattilsynet. Siden det ikke var utarbeidet føringer for storfetuberkulose i form av retningslinjer og beredskapsplaner, var det i denne saken viktig med tett kontakt og god kommunikasjon mellom næringsaktørene, kunnskaps-støtte og forvaltning. Det ble derfor etablert en saneringsgruppe bestående av representanter fra Veterinærinstituttet, næring (slakterier, meierier, Animalia, Norges Bondelag og andre) og Mattilsynet. Saneringsgruppen har vært en arena der vi åpent har kunnet drøfte utfordringer og risiko, dele viktig faglig kunnskap og finne gode løsninger.

I saneringsgruppen var det i starten lange diskusjoner om hvor lista skulle legges. Det ble undersøkt hvordan dette ble gjort i andre land, først og fremst i Storbritannia hvor storfetuberkulose er endemisk i enkelte områder. Det var bred enighet i saneringsgruppen at storfetuberkulose i Norge skal bekjempes. Derfor måtte det vurderes strengere tiltak enn det som er kjent fra andre europeiske land.

Kjøtt til humant konsum

Hele primærbesetningen ble sendt til slakt etter vedtak fra Mattilsynet. I henhold til det EØS-baserte regel-verket kunne alle dyr i besetningen, uavhengig av testresultater, slaktes til humant konsum forutsatt at slaktet ble godkjent av Mattilsynets inspektører på slakteriet. Med hensyn til omdømmet i markedet besluttet slakteriet å kassere slakt fra IFN-g positive dyr.

Mykobakterier overlever fra uker til måneder

Alle dyra i besetningen var slaktet og dermed ville en saneringsplan kun omhandle sanering av miljøsmitte i husdyrrom, på utstyr, i fôr, i tilliggende bygg og på beitearealer hvor det var sannsynlighet for miljøkontaminering med mykobakterier. En av de største utfordringene var å få kartlagt mykobakteriens evne til å overleve i miljøet, og evaluert betydning av eventuell restkontaminering etter utført sanering. Alle mykobakterier har god evne til å overleve i miljøet over lang periode, og tåler ytre påkjenninger godt. Ideelle forhold for mykobakteriens overlevelse er et fuktig, kjølig og mørkt miljø, som i en gjødseltank. Det er også ulike oppfatninger av betydningen av miljøsmitte som viktig kilde til smittestoff nødvendig for å opprettholde storfetuberkulose i en populasjon. Konsekvensene for smittespredning via miljø-kontaminering er enorme og derfor var det ønskelig med tiltak som ga neglisjerbar risiko for miljøsmitte. Dette betød at kravene til sanerings-planen var høye. Et annet viktig moment var det zoonotiske potensialet og HMS for folk som skulle delta i saneringsarbeidet. Det var viktig at arbeidsmetoder for håndtering av kontaminert materiale ikke skulle gi sannsynlighet for forstøving og luftbåren smitte.

Gjødsel og bløtgjødsel

Overlevelse av Mycobacterium bovis i miljøet varierer fra uker til måneder, alt etter type materiale og omgivelser. I gjødsel er det antatt en overlevelse på minst seks måneder, og inntil to måneder i avføring på beite eller innendørs. Ulike rapporter og forsøk viser at overlevelse varierer veldig, og derfor var det usikkerhet knyttet til disse verdiene under norske forhold. Overlevelse av miljøkontaminering utendørs og på beite bærer en sannsynlighet for overføring av smitte til ville dyr, og konsekvensene for dette vil være alvorlige.

Det ble besluttet at bløtgjødsel måtte lagres i ett år før den kunne spres på dyrkbar eng, og fortrinnsvis nedmoldes. Denne begrensningen på bruk av bløtgjødsel førte til opphold av drift til gjødselen var fjernet, selv om anlegget hadde gjennomført og godkjent sanering. Ulike løsninger for ekstern gjødsellagring ble vurdert.

Vask og desinfeksjon

Saneringsplanen inneholdt spesifikk detaljert utredelse av vask og desinfeksjon av hele anlegget og utstyr. Utstyr, innredning og annet som ikke lot seg vaske og desinfisere ble kassert og destruert. I husdyrrom vil det alltid være områder og overflater hvor det er sannsynlighet for rest-smitte, selv med grundig vask og desinfeksjon. For å redusere risikoen forbundet med dette ble det lagt til en tomperiode på to måneder for alle husdyrrom.

Karenstid beiter

Beiter som var brukt av besetningen til innsett høsten 2022 var sannsynligvis kontaminert og derfor ble det lagt til en karenstid på seks måneder på disse beitene. Basert på en antakelse at bløtgjødselen som ble brukt i sesongen 2022 var kontaminert, ble det også lagt til restriksjoner for bruk av høstet fôr fra disse områdene. Lengden på overlevelse av Mycobacterium bovis i surfôr er usikker og risikoen for spredning til nye dyr er veldig stor, derfor ble det lagt til restriksjoner på bruk av dette surfôret på ett år etter høsting.

Gjødsellagring

Det er store utfordringer både praktisk og økonomisk å finne gode løsninger på gjødsellagring.

Melkerobot

Vask/desinfeksjon og igangsetting av melkerobot har vist seg å være utfordrende. I saneringsplanen var det opprinnelig angitt at roboten måtte vaskes og desinfiseres i anlegget etter anvisning fra produsent/leverandør. Grunnet bekymring fra leverandør rundt smittefare ble det angitt en prosedyre som medførte at roboten måtte flyttes til leverandørens verksted. Roboten skulle grundig vaskes og desinfiseres utvendig mens den var i anlegget, for så å flyttes inn til leverandør for grundig innvendig vask/desinfeksjon og service/vedlikehold. Denne løsningen har vist seg å være svært kostbar.

For å komme videre med melke-robotsaneringen har Mattilsynet nå godkjent en alternativ sanering der enheter av roboten byttes ut med nye enheter.

Sanering av kontaktbesetninger med positive tester

Masfjorden

Kontaktbesetningen i Masfjorden med positive IFN-g-tester på noen få dyr ble sanert med ganske like tiltak som primærbesetningen. Til tross for at tester og vurdering av slakt pekte mot at det hadde vært minimal smitteutskillelse i besetningen, var det vanskelig å senke sikkerhetsnivået.

Vindafjord

Kontaktbesetningen i Vindafjord fikk to positive dyr tester ved IFN-g-test andre runde. Første runde var negativ. Her ble det besluttet å gjennomføre «test and cull» sanering, det vil si ta ut positive dyr og teste videre. I denne besetningen vurderte Mattilsynet at smitten ble fanget opp såpass tidlig at det var lite miljøsmitte. Gjødsel ble håndtert som i de to andre besetningene, og det ble gjennomført vask og desinfeksjon, men uten tomperiode. En spesiell utfordring har bonden fått i forhold til levering av melk. Som et bekreftet tilfelle er besetningens fristatus for storfetuberkulose tilbaketrukket.

Utfordringer rundt «test and cull»

Mattilsynet har gitt tillatelse til levering av melk til meieri for pasteurisering fra besetninger der positive enkeltdyr er slaktet ut, men grunnet eksportbegrensninger på slik melk har det vært utfordringer med å få varemottakere (meieri) til å ta imot melken. Et resultat av dette kan være at produsenter må styre all melken ned i gjødselkjelleren.

Erstatningsordninger

Ved pålegg om avliving av dyr i forbindelse med sanering har produsent krav på erstatning. Kostnader og tap av inntekt er svært store ved full nedslakting, krav om lagring av gjødsel og lang tids stillstand uten produksjon. Usikkerhet rundt hva som erstattes og hvilke avkortninger som gjøres når eldre utstyr skal byttes ut var en ekstra utfordring under utarbeidelsen av en saneringsplan. Det kan være utfordrende å ivareta bondens økonomi samtidig som tiltakene skal sikre at smittehensyn ivaretas.

Vår dyrehelsestatus påvirker norsk handel og økonomi

Norges dyrehelsestatus er ikke bare viktig for norsk husdyrproduksjon, dyrevelferd og folkehelse, men også for handel og økonomi. Mattilsynet utsteder rundt 90 000 helsesertifikater årlig til 135 land utenfor EU. Over 90 % av sertifikatene utstedes for sjømat, men Mattilsynet utsteder også sertifikater for melk, kjøtt, animaliebiprodukter, fôr, levende dyr, avlsprodukter og mer til. Sertifikatene er varenes «pass» og er en garanti for at varene oppfyller norske krav til trygg mat og friske dyr, og importlandenes krav. Flere importland stiller egne krav i sertifikatene, som er strengere enn vårt regelverk. Dette dreier seg særlig om krav til fravær av dyre- og fiskesykdommer. Det betyr at spredning av eksisterende sykdommer, forekomst av nye sykdommer eller mangel på dokumentasjon av fravær av sykdommer i Norge kan begrense handelen ved at norske aktører ikke kan eksportere varer til landene som stiller denne typen krav.

Da tuberkulose ble påvist hos storfe i Norge for første gang på lang tid, ble det raskt stilt følgende spørsmål; er det noen av sertifikatene Mattilsynet utsteder som har tuberkulosekrav som er strengere enn vårt regelverk? Mattilsynet gjennomgikk sertifikatene og fant at Australia, Japan, Russland og Ukraina stiller krav til at melk og/eller kjøtt kommer fra besetninger som er fri for tuberkulose. Dette betyr igjen at melk og kjøtt fra besetningene med positive prøvesvar for tuberkulose og tilbakekalt fristatus ikke kan eksporteres til disse landene. Mattilsynet kontaktet meieriene og slakteriene som mottok melk og kjøtt fra berørte besetninger og informerte dem om dette.

Foreløpig har ikke denne hendelsen hatt store konsekvenser for handelen fra Norge; hendelsen berørte eksport fra et begrenset antall besetninger til et begrenset antall land. Dersom Norge som helhet skulle miste sin fristatus for tuberkulose, vil dette ha ytterligere konsekvenser for landdyreksporten da enkelte importland krever at eksportlandet skal ha fristatus for tuberkulose.

Én helse

Storfetuberkulose er en zoonose og Én-helse-begrepet innebærer en tankegang der både mennesker, dyr og miljø må tas med i vurderinger og håndteringer. Vurdering av smitterisiko til folk som var i kontakt med smittede besetninger og aktuelle tiltak ble diskutert. Varemottakerne utarbeidet sine anbefalinger og krav til egne ansatte på slakteri og tankbilsjåfører, mens Folkehelseinstituttet og Mattilsynet sammen ga anbefalinger og råd til veterinærer, bønder, inseminører og andre.

For slakteriet som mottok slakt fra de to besetningene som ble slaktet ned var det en reell bekymring at dette kunne medføre smitterisiko for slakteriarbeidere. Slakteriarbeidere som var til stede under slakting av indekskua ble undersøkt og flere arbeidere testet positivt i en immunologisk test (IGRA). Folkehelse-instituttet konkluderte senere med at det var sannsynlighetsovervekt for at de var smittet under slakting av kua (2). Det ble derfor lagt stor vekt på å beskytte alle som var til stede under slakting av de to smittede besetningene.

Én helse innebærer også at å finne smittekilde til et utbrudd i et land der bovin tuberkulose har vært utryddet i flere tiår, må innebære en vurdering av andre sannsynlige smittekilder enn storfe, herunder mennesker. I forbindelse med sanering er det også viktig å kunne ta høyde for at folk som har omgått smittede dyr og eventuelt drukket upasteurisert melk fra disse kan ha blitt smittet. I neste omgang kan disse personene utgjøre en fare for å smitte tilbake til en sanert besetning. Erfaringene har vist at hensynet til personer og sensitive opplysninger kommer i konflikt med behovet for informasjon som grunnlag for gode epidemiologiske vurderinger og en reell Én-helse-inngang til problemstillingene.

Referanser

 1. Saxegaard F, Grønstøl H, Holstad G. Tuberkulose. Nor Vet Tidsskr 1996;108:647-51.

 2. Folkehelseinstituttet. Flere påviste tilfeller av tuberkulosesmitte. Oppdatert 29.3.2023. https://www.fhi.no/ nyheter/2023/paviste-tilfeller-av-tuberkulose/