Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen

Satsning på veterinærer, det er fortsatt et stykke igjen

– Veterinærforeningen er glad for at regjeringen ser behovet for å utdanne flere veterinærer, sier president David Persson. 

Foto: Frauke Becher, Veterinærforeningen

– Veterinærforeningen er glad for at regjeringen ser behovet for å utdanne flere veterinærer og bidra til å styrke veterinærtjenestene i Norge. Vi ser på dette som en god start til å oppfylle Stortingets vedtak i 2018 om 90 fullfinansierte studieplasser ved NMBU Veterinærhøgskolen. Vi forventer at regjeringen følger opp sin uttalelse om å finansiere de resterende studieplassene i kommende budsjett, sier president David Persson.

Tirsdag 14. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024. Studieplasser i veterinærmedisin tilhører finansieringskategori A, som er kostbare studieplasser, og som krever store faglige og administrative ressurser for å bygge opp kapasiteten. Det er viktig for en utdanningsinstitusjon med slike studieplasser å få mest mulig forutsigbarhet.

Veterinærforeningen er godt i gang med mentorordningen som skal hjelpe nyutdannede veterinærer til å begynne i produksjonsdyrpraksis i distriktene. Landbruksdepartementet bevilget penger til prosjektet i desember 2023 og Veterinærforeningen er svært glad for at regjeringen bevilger 5 millioner til prosjektet i revidert nasjonalbudsjett for 2024 slik at prosjektet som er i gang kan fullføres. 

Det er fint å se at Mattilsynet får ekstra bevilgninger for å dekke økte kostnader til villsvinbekjempelse og merarbeid til utstedelser av helsesertifikater i forbindelse med fiskeeksport.

Selv om økt antall studieplasser og fortsatt bevilgning til mentorprosjektet vil bidra til å styrke tilgangen på veterinærtjenester i hele landet fremover, er det mest effektive virkemiddelet på kort sikt å øke bevilgningene til posten om tilskudd til veterinærtjenester. – Dette er noe Veterinærforeningen har jobbet for over lang tid. Derfor er det skuffende at regjeringen ikke ser dette behovet i sitt reviderte budsjett, sier president David Persson.

Kilde: Veterinærforeningens nettside, 14. mai 2024

Tariffavtale er på plass i Norsvin og Animalia

Veterinærforeningen har over 100 tariffavtaler i virksomheter i NHO-området. Medlemmer i Animalia og Norsvin har nå fått egne tariffavtaler.

Avtalen er en garanti for våre medlemmers medbestemmelse og rettigheter på arbeidsplassen. Med avtalen kan våre medlemmer hos Norsvin og Animalia selv avtale lokale rettigheter og forhandle sin egen lønn i tråd med lokale ønsker. Dette sikrer et mer rettferdig og forutsigbart arbeidsliv, sier generalsekretær Christian Tengs i Veterinærforeningen.

– Det er viktig for oss at vi nå sammen jobber for felles rettigheter, god dyrevelferd og den veterinære profesjonen på alle arbeidsplasser. Denne avtalen bidrar godt til dette, og har vært etterlengtet. At vi som profesjon i større grad kan dra nytte av alle veterinærers kompetanse gjennom vår forening er helt nødvendig for å finne de beste løsninger for fremtiden. Jeg oppfordrer alle medlemmer som har mulighet, til å skaffe seg egen tariffavtale, sier Inge Midtveit, veterinær og leder i bedriftsgruppen i Animalia.

En tariffavtale sier noe om medlemmenes medbestemmelse på arbeidsplassen, arbeidstid, lønn, overtidsarbeid, vaktgodtgjørelse, ferie, pensjon, etterutdanning med mer. Avtalen sikrer forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker ved at det er definert klare regler for arbeidsforholdene.

Kilde: Veterinærforeningens nettside, 15. mai 2024