Fagaktuelt

Båndtvang for katter?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) la i november 2023 fram rapporten «Hold av katt: risiko for redusert biologisk mangfold og dyrevelferd». Rapporten fikk mye omtale i media.

Cecilie Mejdell

Faglig ansvarlig for dyrevelferd

Norsk veterinærtidsskrift

En krage av fargesterkt, mønstret stoff trukket over et halsbånd er et enkelt tiltak, som forskning har vist har god effekt i å redusere katters jaktsuksess på byttedyr med godt fargesyn, som fugler.

Foto gjengitt med tillatelse av Dyrego/Birdsbesafe®.

VKM skriver:
Det finnes anslagsvis mellom 690 000 og 870 000 tamkatter (Felis catus) i Norge, både eide og eierløse. Arten har historisk sett vært holdt fordi den jakter på skadedyr som mus og rotter. I dag holdes tamkatt først og fremst som kjæledyr.

En stor andel av tamkattene oppholder seg mye utendørs uten begrensninger i hvor de kan gå. Slikt kattehold er kontroversielt fordi det kan ha negative konsekvenser for stedegen fauna. Det er godt dokumentert fra Norge og andre land at tamkatter kan skade og drepe et stort antall dyr, som smågnagere, fugler, reptiler, amfibier og ulike arter av store virvelløse dyr. Med basis i litteraturen anslår VKM at tamkatter i Norge skader og dreper mellom 21 og 68 millioner byttedyr årlig, derav mellom fire og 14 millioner fugler, og mellom 13 og 43 millioner pattedyr. Rundt 75 prosent blir tatt av eide katter. VKM mener at kattehold utgjør høy risiko for negative konsekvenser for populasjoner av sårbare fuglearter som lever i områder hvor det er mange katter. For vanlige pattedyr anser VKM at risikoen for negative effekter stort sett er lav, med unntak for enkelte flaggermusarter med små og spredte populasjoner i Norge, der også lav predasjon kan ha store konsekvenser.

Katteholdet reiser også spørsmål ved dyrevelferd for byttedyrene, fordi mange byttedyr ikke drepes med en gang, men brukes til jakttrening og lek. I hekkesesongen kan predasjon på fugl også føre til at ungene i reiret sulter i hjel. I tillegg er tamkatter selv eksponert for faktorer som innebærer en risiko for deres velferd, ettersom de tilbringer mye tid utendørs uten tilsyn.

Katten er et spesielt husdyr ved at den både har nærkontakt med ville dyr og med mennesker. VKM har derfor også sett på betydningen av katt for spredning av mikroorganismer og parasitter til andre dyr og mennesker, og omtaler en lang rekke agens. Blant zoonotiske agens peker VKM særlig på Toxoplasma gondii, Toxocara cati, Franscicella tularensis og Salmonella spp.

VKM har evaluert tiltak som kan redusere risiko ved hold av tamkatt. Tiltakene ble gruppert i fire kategorier: i) tiltak som begrenser kattens tilgang til byttedyrpopulasjoner, ii) tiltak som reduserer kattens jaktsuksess, iii) tiltak som reduserer kattens jaktlyst, og iv) tiltak som reduserer antall katter. Til første kategori hører for eksempel å holde katten inne og det å lufte den i bånd, iallfall i hekketiden. Til andre kategori finnes tiltak som er godt dokumentert og kanskje har større aksept. Krager av fargerikt stoff er vist å redusere predasjonssuksess på fugler betydelig og samtidig påvirke katten minimalt. Halsbånd med bjelle har best advarende effekt på pattedyr. Tiltak under tredje kategori er mindre undersøkt vitenskapelig, men en studie fant god effekt av å gi fôr med høyt innhold av animalsk protein, og bruk av visse, men ikke alle, leker. Dessuten kan jaktlyst og jaktsuksess variere noe mellom raser. I siste kategori hører tiltak som bidrar til å redusere antallet katter, først og fremst hjemløse katter som tar flest byttedyr. Dette omfatter ID-merking og kastrering.

Vurderingen kan søkes opp på vkm.no
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/