Doktorgrad

Lave nivåer av miljøgifter og tungmetaller i fisk fra Zambia og Tanzania

Chalumba Kachusi Simukoko

E-postadresse: simukoko.chalumba@unza.zm

Doktorgradsarbeidet til Chalumba Kachusi Simukoko viser at miljøgifter og tungmetaller i villfisk og oppdrettsfisk fra Zambia og Tanzania ikke utgjør en helserisiko for mennesker, men at høye nivåer av kvikksølv, bly og PBDE kan påvirke fiskehelsen.

Forurensning i form av tungmetaller og persistente organiske miljøgifter (POPs) kan påvirke biologiske funksjoner hos fisk og mennesker. Det kan føre til reduserte fiskebestander og gjøre fisken utrygg som matvare.

Rasktvoksende oppdrettsfisk er mindre utsatt

Chalumba Kachusi Simukoko har sammenlignet nivåer av tungmetaller og POPs i viltlevende fisk og oppdrettsfisk i Zambia og Tanzania og undersøkt om akvakultur kan påvirke helse og matkvalitet hos viltlevende fiskebestander.

– I oppdrettsfisken tilapia fra innsjøen Kariba i Zambia målte vi signifikant lavere nivåer av POPs sammenlignet med hos vill tilapia. Dette kan forklares med at oppdrettsfisk fôres med kommersielt fôr, og når derfor markedsvekten allerede etter fire måneder. Villfisken bruker lengre tid på å vokse og kan innta forurenset føde over opptil flere år. Derfor vil de akkumulere høyere nivåer av POPs, forklarer han.

Lav forekomst av miljøgifter og POPs

Plantevernmiddelet DDT, som i dag er forbudt å bruke internasjonalt, var den dominerende miljøgiften. Årsaken kan være at DDT fortsatt er tillatt for å bekjempe malaria i land der sykdommen stadig opptrer.

POP-forbindelsene PFOS, PFDA og PFNA ble påvist i viltlevende fisk, men ikke i oppdrettsfisk. Bare PBDE overskred miljøkvalitetsstandarden satt av EU. Nivåene av tungmetaller var lavere enn maksimumsgrensene satt av WHO, med unntak av kvikksølv.

– Resultatene viser at tilapia fra Kariba-sjøen har så lave nivåer av POPs og tungmetaller at den er trygg å spise. Nivåene av PBDE og kvikksølv i noen viltlevende fisk overskred maksimumsgrensene. Det kan gi negative effekter på fiskehelsen, men påvirker ikke matkvaliteten, forklarer Simukoko.

Høye nivåer av bly

Studien viser imidlertid at det kan være utrygt å spise saltvannsfisk fra kysten av Tanzania. De hadde palladiumnivåer som var høyere enn WHOs maksimumsgrense og høye nivåer av bly. Viltlevende fisk hadde høyere nivåer av bly enn oppdrettsfisk.

– Industriell virksomhet og sen utfasing av blyholdig bensin kan være årsaken til de høye blynivåene, forklarer Simukoko.

Oppdrettsnæringen påvirker villfisk

Hos tilapia i Kariba-sjøen var nivåene av de essensielle metallene kobber, jern, sink og molybden signifikant høyere i oppdrettsfisk, mens nivåene av de ikke-essensielle metallene aluminium, arsen, vanadium, kvikksølv, bly og kadmium, som er giftige selv i små mengder, var høyere i villfisk.

– Studien viser at viltlevende fisk nært anleggene hadde høyere verdier av essensielle metaller sammenlignet med fisk som kom fra områder langt fra oppdrettsanleggene. Dette kan forklares med at fisk som svømmer rundt anleggene ernærer seg på oppdrettsfôr som er tilsatt essensielle metaller. Overvåking av praksis i fiskeoppdrett er avgjørende for å unngå forurensning av ville fiskebestander, sier Simukoko.

Chalumba Kachusi Simukoko forsvarte sin avhandling ”Levels of persistent organic compounds and heavy metals in farmed and wild fish from Zambia and Tanzania, and assessment of possible health effects” torsdag 28. september 2023 ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag.

Hovedveileder: Jan Ludvig Lyche, NMBU
Medveiledere: Stephen Mutoloki, NMBU, Anuschka Polder, NMBU og Kampwe Muzandu, University of Zambia