Leder

Trepartssamarbeidet og klimakrisen

Christian Tengs

Organisasjons- og forhandlingssjef

Den norske veterinærforening

Den norske (nordiske) modellen og trepartssamarbeidet; hva betyr det for deg?

Nordmenn er helt fra vikingtiden vant til å ha medbestemmelse i viktige saker. Arbeidstakere er vant til å få si sitt om hva som er lurt eller ikke lurt å gjøre på sin arbeidsplass, og vi forventer å bli hørt når vi har noe viktig å fortelle.

Dette er fundamentert i grunnlovens paragraf 110 der det står at: «Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbestemmelsesret paa deres Arbeidsplads, fastsættes ved Lov.»

Trepartsmodellen i Norge gjør at arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og myndigheter snakker sammen, svarer på høringer og avtaler hvordan partssamarbeidet skal gjennomføres. Dette er ingen selvfølge og ganske unikt i verdenssammenheng.

Partene er enige om hvordan forhandlinger skal gjennomføres, og om tallgrunnlaget utarbeidet av Det tekniske beregningsutvalg (TBU) for inntektsoppgjørene. Frontfagsmodellen, hvor konkurranseutsatt industri forhandler om årets lønnsvekst i begynnelsen av året, sier noe om forventet lønnsvekst. Videre er partene enige om fredsplikt (ikke streiker) i tiden mellom forhandlinger, og om hvordan gjennomføre kontrollerte konflikter (streik) slik at liv og helse ikke står i fare.

Ved hjelp av tillit og samarbeid skaper organiseringen i arbeidslivet muligheter og bedre løsninger.

Organiseringsgraden i Norge og den såkalte norske modellen er noe av grunnlaget for vår velferdsstat og solide middelklasse.

Når partene har tillit til hverandre og kan komme med innspill til arbeidssituasjonen, bedres også utførelsen av arbeidet. I tillegg gir god teknologisk kunnskap og etterutdannelse økt evne og mulighet til trygg og rask omstilling. Dette gir Norge klare konkurransemessige fortrinn.

For kort tid siden lovte Equinor å kutte klimagassutslippene i Norge med 40 prosent innen 2030. Det kommer til å koste selskapet rundt 50 milliarder kroner. Det er en samlet norsk olje- og gassindustri som lanserer nye klimamål for 2030 og 2050. I tillegg til Equinor står Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, LO, Fellesforbundet og Industri Energi bak utspillet.

I årets lønnsoppgjør i stat og kommune vil Veterinærforeningen legge frem krav om å fremme klimasatsing. Tanken er at lokale virksomheter må få større mulighet til å jobbe mer målrettet med klimatiltak og foreslå gode løsninger som kan tas i bruk. Det må støttes opp om prosjekter som jobber med dette, og kunne søkes om midler til en slik utvikling. Her vil engasjerte tillitsvalgte kunne spille en nøkkelrolle. Gjennom trepartssamarbeidet har alle mulighet for å bli hørt.

Kanskje er det denne medbestemmelsen, som den norske modellen gir rom for, som gjør at vi sammen klarer å løse klimakrisen.

Det er godt nytt for neste generasjon.