Leder

Villsvin på skogen

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift

Spørsmålet om hvordan Norge skal håndtere sin villsvinpopulasjon er sammensatt og krever beslutninger på mange hold. Noen ønsker arten velkommen, andre er helt imot dette.

I øyeblikket er det omtrent 1 000 villsvin i Norge. Bestanden fordobler seg antagelig hvert tredje år. Allerede nå er villsvin observert så langt nord som i Trøndelag. Om drøye 15 år kan vi risikere å ha opp mot 40 000 villsvin i norske skoger. Veterinærforeningen mener at denne utviklingen utgjør en så stor trussel mot etablert landbruk og dyrevelferd at det er behov for en utrydningsplan.

Handlingsplan mot villsvin 2020-2024 fremlagt i november 2019, utarbeidet av Miljødirektoratet og Mattilsynet etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, slår fast at: Hovedmålsettingen med handlingsplanen er å komme frem til tiltak som kan bidra til at målet om «minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område» kan oppnås og vedlikeholdes over tid. «Minst mulig» er et tøyelig begrep. Derfor er det forståelig at planen kan oppfattes lite konkret og være vag på tiltak og fremdrift. Uansett er planen en viktig del av beslutningsgrunnlaget for hva som skal gjøres i fortsettelsen.

Villsvin er en av årsakene til at sykdommen afrikansk svinepest, som er dødelig for svin, kan spre seg raskt. Den tredje kjente transkontinentale smitte av afrikansk svinepestvirus skjedde i 2007 da virus ble introdusert til Georgia i Kaukasus. Viruset er siden da påvist i følgende land: Georgia, Armenia, Russland, Aserbajdsjan, Ukraina, Hviterussland, Litauen, Latvia, Estland, Polen, Moldova, Tsjekkia, Belgia, Bulgaria, Ungarn, Romania, Slovakia, Serbia, Kina, Mongolia, Nord-Korea, Vietnam, Laos, Kambodsja, Myanmar, Øst-Timor og Filippinene.

Alvorligheten i dette kan ikke understrekes nok, både ut fra dyrehelse- og dyrevelferdsvurderinger, men også på grunn av konsekvenser for samfunnsøkonomi og matsikkerhet, spesielt i berørte asiatiske land. Et utbrudd av afrikansk svinepest her til lands vil få svært alvorlige konsekvenser for norske svineoppdrettere.

Kunnskap om afrikansk svinepest og faktiske og mulige konsekvenser av sykdommen gis i intervjuet med Tore Midtvedt og artikkelen av Espen Rimstad og Carl Andreas Grøntvedt i denne utgaven. Fagkunnskap, kjente og mulige trusler knyttet til villsvin og afrikansk svinepest, vil ha avgjørende betydning i de vurderingene som skal gjøres og de beslutninger som skal tas når det gjelder håndtering av villsvin fremover.

Antallet villsvin i EU-området er nå rundt 10 millioner. Bare innenfor Berlins bygrenser er det anslått å være 3 000 av arten. Konflikter mellom villsvin og bybefolkninger øker.

Svin på skogen er uansett en uting.

Det skal vi ikke ha.