Leder

Hurdalsplattformen

Bjørnar W. Jakobsen

President Den norske veterinærforening

Vi har fått ny regjering. De klokeste hodene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet har utformet regjeringen Støres politiske plattform for de neste fire årene. Jeg er svært godt fornøyd med det de har presentert innen dyrevelferd og i kampen mot veterinærkrisen. Av Hurdalsplattformen går det frem at regjeringen vil «Styrkje veterinærtenesta i heile landet slik at alle dyr har tilgang til kvalifisert behandling» og at «Mattilsynet må styrkjast, slik at dei har tilstrekkelege ressursar til å drive god rådgjeving, hyppig kontroll og eit målretta samarbeid med produksjonsnæringane.»

Jeg er glad for at politikerne har grepet fatt i de utfordringer og lagt til grunn de løsninger som Veterinærforeningen, ut fra solid faglig forankring, har pekt på. Dette er det grunn til å være stolt av.

Jeg vil rette en stor takk til alle enkeltmedlemmer som har stått fram med egne historier. Det er dere som er Veterinærforeningens fremste sannhetsvitner og som gjør at det blir folkelig tyngde bak foreningens krav. Jeg vil også takke foreningens politiske organer som har bidratt både gjennom tydelige meninger, spredning av budskap og godt informasjonsarbeid. Veterinærforeningen er oss alle, og når vi lykkes med å formidle sanne historier med gode argumenter, vil kloke politikere lytte.

En annen god nyhet er at regjeringen vil doble skattefradraget for fagforeningskontingent. For et ordinært medlem betyr det mellom 1000 og 1500 kr billigere medlemskap. Samlet innsats fra landets hovedsammenslutninger har jobbet dette fram. Veterinærforeningen er, gjennom vårt medlemskap i Akademikerne, også med her.

Nå gjelder det at ord følger handling. Den nye regjeringen legger fram sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 10. november. Veterinærforeningen vil jobbe med å gi gode, faglige innspill til hvordan Hurdalplattformens forpliktelser best omsettes til konkrete tiltak og be om møter med både landbruks- og matministeren og fiskeri- og havministeren.

Noen budskap er allerede klare:

  • Stimuleringstilskuddet må umiddelbart og varig økes med 30 millioner for å sikre at dyr ikke lider fordi det ikke finnes veterinær tilgjengelig.

  • Det må gjøres en helhetlig gjennomgang av veterinærtjenestene slik statsforvalterne ba om i juni.

  • Den digitale utviklingen i Mattilsynet må styrkes til 100 millioner årlig med varig virkning.

  • Mattilsynet må tilføres minst 20 nye veterinærstillinger innen dyrevelferdsområdet.

  • Fiskehelse og fiskevelferd må inn som kriterium for vekst i oppdrettsnæringen.

  • Arbeidet med revidering av dyrehelsepersonelloven må akselereres.

Vi skal fortsette å stå på for at vi vinner fram med våre saker og våre krav.