Debatt

Om natur og klima

Bjørnar W. Jakobsen

President i Veterinærforeningen

Tilsvar til Thorbjørn Refsum

I sitt debattinnlegg i Norsk veterinærtidsskrift utgave nr. 9/2021 (1), etterspør Thorbjørn Refsum, initiativtaker til Veterinærenes klimaaksjon, Veterinærforeningens engasjement i klimakrisen.

Som jeg nylig har skrevet vil Veterinærforeningen jobbe for bærekraft innen flere områder som veterinærer jobber med, blant annet innen én helse, beredskap, akvanæringen og dyrevelferd (2). Veterinærforeningen har jobbet med å synliggjøre veterinærkompetansen og å knytte den opp mot FNs bærekraftsmål.

Allerede i 2019 var bærekraft og forholdet til et kjøttfritt kosthold blant temaene på Veterinærforeningens Tenketank der representanter fra alle foreningsledd møttes til gode og grundige diskusjoner.

Påvirkning utenfor foreningen skjer blant annet gjennom møter og innspill til politikere og myndigheter. Det var svært gledelig å se at sittende regjering i sin handlingsplan (3) har tatt inn flere av våre innspill, som særlig har kommet til uttrykk i at dyrevelferd blir prioritert mer.

Videre etterspør Refsum hva særforeningene og spesielt Forening for veterinær samfunnsmedisin, arbeider for og mener om natur- og klimaspørsmål. Særlig sistnevnte har tatt opp temaet både på Veterinærdagene i 2018 og under flere høstkurs de senere årene. Under Veterinærdagene 2022 vil de ta opp temaet «Fremtidens matproduksjon fra fjord og jord til bord», der de vil se på hvilke nye utfordringer veterinærer vil få med krav til sirkulærøkonomi, bærekraft, og klimaendringer. Også Akvaveterinærenes forening har hatt bærekraft innen akvanæringen som tema på sine fagkurs

Selv om Veterinærforeningens arbeid foregår i foreningens egne fora, vil det ikke si at vi ikke engasjerer oss i natur- og klimasaker. Vi har tro på at vårt vedvarende arbeid inn mot beslutningstakere vil gi resultater og vi vil derfor fortsette med dette.

Viktige avklaringer av standpunkter gjøres løpende i sentralstyret og deles i form av høringsinnspill, andre meningsytringer i pressen, i nyhetsbrev til medlemmene og i sosiale medier. Et godt eksempel på dette er Veterinærforeningens innspill til ny Havbruksstrategi. (4)

Referanser:

  1. Refsum T. Natur- og klimakrisa – Kode rød. Nor Vet Tidsskr 2021; 133: 540-1.

  2. Jakobsen BW. Stø kurs videre. Nor Vet Tidsskr 2021; 133: 396.

  3. Hurdalsplattformen. (20.12.2021)

  4. Høringsuttalelse til ny havbruksstrategi (20.12.2021)