Doktorgrader

Videreutvikling av Response Surface Pathway design

Trond Holands doktorgradsarbeid konkluderer med at den videreutviklede forskningsmetodologien Response Surface Pathway gir fordelaktige muligheter innen klinisk forskning.

Trond Holand

E-postadresse: trholand@online.no
Tlf: 900 56 610

Foto: Privat

Response Surface Pathway (RSP) design genererer de påfølgende trinn i kliniske studier basert på resultater fra det foregående. På denne måten «lytter man bedre» til medisinske resultater som generes i løpet av utprøvningen. Denne fremgangsmåten medfører reduksjon i antall individer som er inkludert i studien, kombinert med bedre statistisk nøyaktighet, som er et viktig mål når man vil utvikle og forbedre design av kliniske studier.

Ideen bak utviklingen av RSP- metodikken er systematisk bruk av generert informasjon for å målrette studien raskere og mer nøyaktig identifisere den optimale «pathway» eller vei, samt å oppnå intervensjonsresultater med et redusert antall studiedeltagere.

Videreutvikling av metodologien

Hovedmålet med dette doktorgradsarbeidet var å videreutvikle RSP- metodologien for kontrollerte kliniske studier (CCT), samtidig som designets fleksibilitet økes.

Dette ble implementert gjennom følgende fem mål: øke antallet inkluderte studiedeltakere med økende design-nivå, utvikle RSP-design for usentrerte startverdier, utvikle RSP-metodikk for odde antall utfall, legge til rette for bruk av RSP i kombinasjon med andre studiedesigner, samt utvikle to-dimensjonalt RSP-design.

Både fra et etisk og statistisk synspunkt må egnet studiedesign, utvalgsstørrelser, doser, startpunkt og overordnede studieplaner beregnes. Human- og veterinærmedisinske studier skal etterstrebe bruk av så få individer som mulig uten å miste vitenskapelig tyngde.

Raskere og tryggere utvikling av medisiner

Betydning av dette forskningsarbeidet innen kontrollert klinisk forsøksmetodikk kan løse sentrale utfordringer for utføring av medisinske studier, oppnå mange fordeler og i en større sammenheng utvikle medisiner og vaksiner raskere og tryggere.

Så langt har ikke RSP-prosedyren blitt kombinert med andre kliniske studiedesign. RSP-metoden som Holand introduserer i denne studien, inkluderer en kombinasjon med Latin Square (LSQ) design for å sammenligne intervensjoner.

Trond Holand forsvarte sin avhandling ”Development of Response Surface Pathway Methodology” torsdag 11. november ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin.

Hovedveileder: Stig Larsen

Medveileder: Tor Einar Horsberg