Doktorgrader

Ny kunnskap om luftveisinfeksjoner hos gris

Miriam Cohen konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at alvorlige utbrudd av luftveisinfeksjoner hos norske griser i stor grad er forårsaket av én bakterie. Ved hjelp av genetiske metoder, har hun vist at det er serovar 8-varianten av bakterien Actinobacillus pleuropneumoniae (APP). Studien viser også at det er svært lav forekomst av antibiotikaresistens i norske isolater av bakterien.

Miriam Cohen

E-postadresse: liza.miriam.cohen@nmbu.no

Foto: Håkon Sparre-NMBU

Luftveisinfeksjoner er en stor utfordring for griseproduksjonen i verden, og er ikke minst et problem for grisenes helse og velferd. Selv om norsk svinenæring har redusert antall agens som forårsaker lungebetennelse hos gris i Norge, ble det rapportert en økning i antall utbrudd frem mot 2017.

– Målet med dette arbeidet har vært å gi økt kunnskap om utbrudd av luftveisinfeksjoner i den norske grisepopulasjonen, sier Cohen

Prøver i felt

Hun ønsket å finne ut av hvilke agens som forårsaket utbrudd av luftveisinfeksjoner hos slaktegris.

– Mer kunnskap om hva som forårsaker luftveisinfeksjoner vil gjøre det lettere å begrense infeksjonenes forekomst og betydning.

Cohen har tatt prøver ute i felt under luftveisinfeksjonsutbrudd og gjort omfattende diagnostikk i etterkant. Resultatene viste at bakterien Actinobacillus pleuropneumoniae serovariant 8 (APP8) forårsaket alvorlige utbrudd hos norske slaktegriser. Det er beskrevet 19 serovariantene av bakterien på verdensbasis, og variant 8 er den mest forekomne i Norge.

I besetninger som opplevde utbrudd med APP8, var det ingen tydelig forskjell i praksis av smittevern sammenlignet med besetninger der det ikke var utbrudd.

Beslektede bakterier

Videre gjorde Cohen genetiske undersøkelser av APP8 som viste hvordan APP-bakterier er beslektet med hverandre. Disse genetiske analysene viste hvordan transport og handel av levende dyr kan ha bidratt til spredningen av disse APP-bakteriene.

– Ved handel av griser fra én besetning, der grisene har med seg APP, vil APP-isolater som man deretter isolerer fra de to besetningene, være nært beslektet. Dette stemmer godt med at APP spres hovedsakelig ved direkte kontakt mellom griser, sier hun.

Hun forteller videre at sammenlignet med APP8 fra Danmark og Storbritannia, skilte bakterieisolatene fra norske griser, seg tydelig ut. Blant annet var forekomsten av gener for antibiotikaresistens lav i de norske bakterieisolatene, til stor forskjell fra særlig de engelske.

– Denne forskjellen kobles til forskjellen i antibiotikabruk over tid. I tillegg er den norske grisepopulasjonen i praksis lukket for kontakt med griser fra andre land. Dette har hindret at APP-bakterier med høy forekomst av antibiotikaresistens har blitt overført til norske griser, forklarer Cohen.

Smittevern

Arbeidet viser viktigheten av å komme til bunns i hva som forårsaker utbrudd av luftveisinfeksjoner.

– Det neste viktige steget er smittevern. Kunnskap om den gjeldende smittevernpraksisen er viktig for å forstå om de tiltakene man gjør, er hensiktsmessige for det man ønsker å beskytte seg mot. Min studie ga ingen tydelige svar på hvilke tiltak som er best for å unngå utbrudd av APP8, men vi så antydninger til at APP8 er i de fleste besetningene og at smittevernet internt bør bedres for å forhindre utbrudd.

Miriam Cohen forsvarte sin avhandling ”Respiratory disease in Norwegian pig production – with focus on Actinobacillus pleuropneumoniae” torsdag 17. mars 2022 ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin.

Hovedveileder: Camilla Kielland

Medveiledere: Birgit Ranheim, Stine Gulliksen, Jens Peter Nielsen og Thea B. Blystad Klem