Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen

Veterinærforeningens innspill til stortingsmelding om dyrevelferd

Stortingsmeldingen om dyrevelferd skal legges frem i 2023.

Foto: Veterinærforeningen/Steinar Tessem

God veterinærdekning er en forutsetning for god dyrevelferd. Det skriver Veterinærforeningen i sitt høringsinnspill til stortingsmeldingen om dyrevelferd. Den skal legges frem i vårsesjonen 2023.

Veterinærforeningen sendte 1. september 2022 sine innspill om dyrevelferd hos landdyr til Landbruks-og matdepartementet og hos akvatiske dyr til Nærings- og fiskeridepartementet.

Tilfredsstillende veterinærdekning, både i distriktene og i mer sentrale strøk, er en forutsetning for å ivareta dyrevelferden i alt dyrehold står det i innspillet oversendt til Landbruks- og matdepartementet. Veterinærforeningen foreslår at det blir vurdert å sette ut lovpålagte oppgaver som i dag utføres av Mattilsynet til privatpraktiserende veterinærer. Dette kan frigjøre ressurser i Mattilsynet og bedre inntektsgrunnlaget for veterinærer i områder der det er ønskelig.

Etter at dyrevelferdsmeldingen er lagt frem, er det viktig med en gjennomgang av forskriftene til dyrevelferdsloven. Her blir holdforskriftene og forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr nevnt spesielt.

Når det gjelder dyrevelferd hos smådyr, foreslår Veterinærforeningen å forskriftsfeste id-merking og obligatorisk forsikring. Det foreslås å regulere avl på kjæledyr i en egen forskrift som gjør det mulig å justere retningslinjene i tråd med ny kunnskap.

Veterinærforeningen mener det bør innføres flere ordninger som kan styrke dyrevelferden for alle produksjonsdyr. Her er dyrevelferdsprogrammene i regi av husdyrnæringen og regelmessige besøk i alle husdyrbesetninger et naturlig utgangpunkt. En ordning der alle kommuner oppretter veterinære stillinger som koordinerer og veileder husdyrprodusentene bør vurderes.

Opprettelse av et senter for å erstatte (replace), redusere (reduce) og forbedre (refine) bruk av forsøksdyr støttes av Veterinærforeningen som mener at et slikt senter må utredes i den kommende stortingsmeldingen. Det er naturlig å gjøre dette i et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet siden det berører begge departementenes forvaltningsområde.

I sitt høringsinnspill til Nærings- og fiskeridepartementet skriver Veterinærforeningen at god og akseptabel dyrevelferd hos fisk er en forutsetning for bærekraftig produksjon. Det foreslås derfor at dette synliggjøres i formålet i paragraf 1 i Akvakulturloven ved at dyrevelferd nevnes som en del av bærekraftformålet. Veterinærforeningen mener stortingsmeldingen må bidra til å få på plass ordninger for å registrere dødelighetsårsaker hos fisk på en slik måte at dødelighet blir en sentral faktor for vekst eller nedtrekk i produksjonen.

Når det gjelder bruk av rensefisk, mener Veterinærforeningen det må stilles krav ved hold av rensefisk i sjø og at forvaltningen må ha ressurser til å følge opp slike krav. Veterinærforeningen mener god fiskehelse og -velferd må bli en forutsetning for videre produksjonsvekst.

Mekaniske og termiske metoder for fjerning av lakselus, ikke-medikamentelle metoder (IMM), har etter hvert blitt de vanligste avlusingsmetodene. For denne typen behandling finnes det ingen offentlig godkjenningsordning, slik det gjør for bruk av legemidler. Veterinærforeningen mener at paragraf 8 i dyrevelferdsloven må gjennomgås med sikte på å få i stand godkjenningsordninger for behandling ved bruk av metoder og utstyr på linje med godkjenning av legemidler.

Frauke Becher. Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 3. september 2022

Næringsdrivende må endre sin skattemelding

Fra og med skattefastsettingsåret 2024 (inntektsåret 2023) kan du som er næringsdrivende ikke lenger bruke skjemaene i Altinn ved innlevering av skattemeldingen. Heretter skal skattemeldingen leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem.

Løsningen du bruker fra før avgjør om det er regnskaps- eller årsoppgjørssystem du skal benytte. Det er viktig at du tar kontakt med leverandøren din og undersøker om de støtter innsending av den nye skattemeldingen. Det samme gjelder dersom du bruker en regnskapsfører eller revisor som leverer skattemeldingen for deg.

Dersom du i dag ikke bruker et system for levering av skattemeldingen, anbefaler Skatteetaten at du tar kontakt med en leverandør som passer deg og dine behov så raskt som mulig.

Frauke Becher. Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 1. september 2022