Leder

Nye ordninger er nødvendig

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift

Veterinær Trond Braseth, med 32 års praksis i den nordlige delen av Helgeland, deler bekymringen mange har når det gjelder veterinærene i Distrikts-Norge. Som leder i Produksjonsdyrveterinærers forening, en av fem særforeninger i Veterinærforeningen, er han opptatt av produksjonsdyrveterinærene og deres interesser faglig og politisk.

Virkeligheten veterinærene i distriktene møter i dag er tydeliggjort i intervjuet med Braseth, «Bondekollegaen» (side 512). En av utfordringene er at veterinærene kjører like mye som tidligere, samtidig som de har langt færre stopp. Bestemmelsen som muliggjør denne kjøringen, den offentlige skyssrefusjonsordningen, er avgjørende for at veterinærene kan drive slik de gjør i dag. Skyssrefusjonsordningen er finansiert over landbruksbudsjettet og taksten fremforhandles av bondeorganisasjonene i landbruksoppgjøret. Hensikten med ordningen er å jevne ut skysskostnadene til bøndene slik at egenandelen de betaler kan holdes lavere.

Mye tyder på at nye, målrettede opplegg må på plass for å sikre bønder og dyreeiere i distriktene tilgang til veterinærtjenestene de trenger for å drive forsvarlig og lønnsomt. Når næringsgrunnlaget for veterinærer i distriktet blir for spinkelt, er det et problem. En mulig løsning er å betale veterinærene for å være på vakt på dagtid. Kommunene har trolig ikke råd til dette. Det er for mange andre oppgaver og behov som går foran. Derfor er en offentlig grunnlønn for veterinærer i distriktene verdt å vurdere. Det vil sikre veterinær tilstedeværelse, nødvendig dyrehelsekompetanse og dyrevelferd i distriktene. God beredskap for folk og dyr vil det utvilsomt være. Det vil si trygghet.

Å bevisstgjøre kommunene om at de har ansvaret for den kommunale veterinærvaktordningen er en viktig oppgave. I dyrehelsepersonellovens § 3 a står følgende om kommunens ansvar: «Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.» Selv om vaktordningen fungerer bra mange steder, er det avgjørende å øke bevisstheten om hvem som har ansvaret.

Nordland fylkesting har i en enstemmig uttalelse, vedtatt 8. desember 2021, bedt regjeringen styrke veterinærtjenesten og vaktordningen slik at dyrevelferden blir ivaretatt på best mulig måte uavhengig av hvor man bor i landet. Nordland fylkesting mener at den stadig voksende veterinærkrisen ikke kan løses av kommunene alene, staten må i langt større grad ta ansvar for å finne løsninger.

Klarere kan det ikke sies. Nye ordninger må på plass. Alle er tjent med det.