NYHETER

Nytt fra Veterinærforeningen

Statsbudsjettet 2023:

Veterinærforeningen foreslår økning i veterinærvaktmidlene

Statsbudsjettet: Bjørnar W. Jakobsen foreslår å øke tilskuddet til veterinærdekning med 40 millioner kroner i 2023.

– Veterinærvaktordningens budsjett må økes med 40 millioner kroner for å hindre total kollaps. Det hjelper ikke bonden å få bedre betalt for melk og kjøtt, hvis dyrene lider og dør før de kan melkes eller slaktes, sa Veterinærforeningens president, Bjørnar W. Jakobsen, under næringskomiteens høring etter at statsbudsjettet for 2023 var fremlagt.

I det foreslåtte budsjettet skal den kommunale lovpålagte vaktordningen for veterinærer finansieres med 184 millioner kroner for 2023. Det er en nedgang fra fjoråret grunnet prisveksten. Det er i dag 160 vaktområder med til sammen rundt 750 veterinærer som vaktdeltagere. Det foreslåtte budsjettet svekker vaktdeltagernes inntektsgrunnlag.

Veterinærforeningen ber derfor om at kap. 1142, post 60, tilskudd til veterinærdekning, i statsbudsjettet for 2023 økes med 40 millioner til 224 millioner kroner. Dette for å bidra til å sikre at veterinærer er på vakt og at veterinærdekningen i Norge er tilfredsstillende i påvente av gjennomgangen av veterinærordningene og de tiltakene som vil bli foreslått der.

I motsetning til mange andre som har fått direkte kutt, har både Mattilsynet og Veterinærinstituttet fått en liten økning i bevilgningene på neste års statsbudsjett. En økning på 2,4 prosent til Mattilsynet og 2 prosent til Veterinærinstituttet, er likevel en reduksjon med dagens prisvekst. Sett i lys av et stramt statsbudsjett, tar Veterinærforeningen dette som et signal om at regjeringen ser behovet for en fungerende forvaltning, god dyrevelferd og trygg mat.

– Når den økonomiske unntakstilstanden er over, forventer vi at regjeringen gjenopptar arbeidet med tiltakene fra Hurdalsplattformen der den både lover å «Styrkje veterinærtenesta i heile landet» og å «Styrkje Mattilsynet», sier Bjørnar W. Jakobsen.

Frauke Becher. Kilde: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 6. oktober og 17. oktober 2022

Veterinærvakt, administrasjon og stimuleringstilskudd

Hoveddelen av budsjettforslaget til veterinærdekning på 184 millioner kroner for 2023 fremlagt av Landbruks- og matdepartementet gjelder tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

I forslaget er det også satt av midler til kostnader med å administrere veterinærvakt for kommunene. Tilskuddene blir fordelt til kommunene ut fra en fastsatt vaktinndeling. Landbruksdirektoratet deler ut midlene til kommunene.

Post 60 blir også brukt til stimuleringstiltak for å bidra til tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder. I 2021 har tilskudd til stimuleringstiltak i hovedsak gått til driftsstøtte til veterinærer og etablering og drift av kommunale stillinger for veterinærer. I tillegg blir et mindre beløp brukt til veterinærtjenester på Svalbard.

Kilde: Prop. 1 S (2022–2023) FOR BUDSJETTÅRET 2023 — Utgiftskapittel: 1100–1161, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20222023/2931701/?q=Veterin%c3%a6rdekning&ch=2#match_0, 23. oktober 2022

Ber medlemmene holde seg oppdatert på Newcastlesyke

Veterinærforeningen oppfordrer medlemmene til å holde seg oppdatert på Mattilsynets og Veterinærinstituttets nettsider om utbrudd av Newcastlesyke.

I august 2022 ble det påvist Newcastlesyke hos døde duer i Oslo og i september og oktober i flere kommuner sør for Oslo. I september 2022 ble det påvist Newcastlesyke i en verpehønsbesetning med 7500 høns i Klepp kommune i Rogaland.

Frauke Becher. Kilder: Veterinærforeningens nettside, www.vetnett.no, 25. september 2022 og «Newcastlesyke i Norge: Statusrapport og anbefalinger per 18.10.2022, Veterinærinstituttet.»