Leder

Dyrevelferd – det er dét det handler om!

Bente Akselsen

President i Den norske veterinærforening

Vi opplever et stort engasjement for dyrevelferd fra dyreeiere, produksjonsdyrnæringene, organisasjoner og politikere. Derfor ble vi nylig rystet av Mattilsynets rapport «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021 og 2022».

Kampanjen er den mest omfattende hittil. Det ble gjennomført 582 inspeksjoner og påvist regelbrudd i 56 prosent av besetningene. Ett av fire regelbrudd gjaldt mangelfull behandling av syke og skadde dyr. Det ble fattet 115 hastevedtak hvorav 25 avlivingsvedtak, noe som er uakseptabelt høyt og understreker betydningen av god veterinærdekning, og veterinærenes rolle som både klinikere og rådgivere. Antall påviste regelbrudd er mye høyere enn det som rapporteres i «Dyrevelferdsprogrammet for svin» og viser at uvarslede tilsyn fortsatt er viktig. For oss veterinærer var det godt å høre at tilsynsveterinærene ble rost for god gjennomføring fra næringens egne organer, og at tilsynet ikke fant avvik på bruk av bedøvelse under kastrering.

Veterinærenes roller er krevende. Det gjelder som inspektør på tilsyn for Mattilsynet, som rådgiver i dyrevelferdsprogram og samtidig praktiserende veterinær, som smådyrpraktiker i møte med pasienter som har plager på grunn av avlsmessige forhold eller som stevneveterinær som skal se hestene før et løp. Som ansatt veterinær i produksjonsbedrifter i for eksempel fjørfe- eller akvanæringen er det også utfordringer. Vår rolle i dette er og blir ekspertrollen. Det er vi som kan og skal ivareta dyrenes helse og velferd gjennom rådgivning, forebyggende helsearbeid, klinisk virksomhet og tilsyn. Og det er vi som må si ifra når dyr ikke har det bra. Helsefremmende hundeavl har lenge vært i søkelyset. Dyrebeskyttelsens stevning av oppdrettere av cavalier king charles spaniel og engelsk bulldogg og Norsk Kennel Klub får stor oppmerksomhet og kampanjer mot brachycephale hunderaser foregår i mange land. Organisasjonen for veterinærer i Europa (FVE) har nedsatt et eget avlsutvalg og mange organer engasjerer seg i dette. 

 I Norge er det Mattilsynets oppgave å foreslå regelverksendringer basert på faglig kompetanse, mens det er departementene som fastsetter regelverket. Mattilsynet har laget et utkast til «Forskrift om avl på hund» som vil komme på høring. Den vil sannsynligvis representere noe helt nytt når det gjelder krav til oppdrettere. Her vil Veterinærforeningen bidra til at den skal bli god, og konkret nok, til å fremme sunn hundeavl i Norge. Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) er allerede i gang med utredningen og Veterinærforeningens sentralstyre vil være aktive i prosessen. Det er viktig for oss å være i god dialog med alle parter for å oppnå best mulig resultat. 

Dyrevelferd påvirker de fleste veterinærers arbeidsmiljø og hverdag. Vi behøver tydelige retningslinjer, kollegialitet og nettverk, fagkompetanse og god kommunikasjon for å lykkes. Det er viktigere enn noen gang at vi er synlige og har en tydelig røst når det skal fastsettes nye lover og forskrifter – som den nye dyrevelferdsmeldingen. 

Mitt ønske er at vi arbeider tett sammen i hele organisasjonen for dyrevelferden!