Yrke og organisasjon
Dyrevelferdsprogrammet for storfe:

Erfaringer etter første runde med besøk

Over 11 000 produsenter er nå innrullert i Dyrevelferdsprogrammet for storfe (DVP storfe). De aller fleste har kommet godt i gang med veterinærbesøkene. En god del har allerede gjennomført sitt andre besøk. I den forbindelse har Helsetjenesten for storfe gjennomført en evaluering av programmet.

Silje Johnsgard

Spesialveterinær, Animalia

Denne teksten er tidligere trykt i Praksisnytt nr. 3-2023.Teksten er redigert.

Veterinærene ønsker mer søkelys på kalv i DVP-besøket.

Helsetjenesten for storfe er regelmessig i kontakt med både produsenter og veterinærer via vår brukerstøtte og i andre sammenhenger. I tillegg har vi løpende kontakt med Mattilsynet, varemottakerne og andre aktører i næringa. Vi har fått tilbakemeldinger om hva som har fungert, hva som ikke har fungert og mange andre nyttige innspill underveis.

For å få mer systematiske tilbakemeldinger har vi sendt ut en spørre-undersøkelse til alle som har deltatt i DVP storfe, det vil si alle innrullerte produsenter og alle veterinærer som har registrert minst ett besøk.

Jevnt over positive til DVP storfe

Selv om meningene er delte, svarer de fleste veterinærer og produsenter at de er jevnt over positive til DVP storfe, og at det er bra at næringa har et eget system for oppfølging av dyrevelferd. I den grad man har endret holdning siden lansering av programmet svarer de fleste at det har vært til det positive. Generelt svarer kvinner og yngre aldersgrupper mer positivt enn snittet.

Tilbakemeldingene tyder på at både produsenter og veterinærer savnet mer informasjon i forkant av lanseringen av DVP storfe, og det var en del spørsmål om hva, hvordan og når i begynnelsen av innrulleringen. Det gikk seg likevel til, og spørreundersøkelsen viser at mange produsenter opplevde å få god støtte og veiledning av sin veterinær underveis.

Animalia har en informasjonsside om DVP storfe med oppdatert informasjon om programmet, relevante dokumenter og svar på ofte stilte spørsmål. Informasjonssiden er på animalia.no (velg husdyr: storfe, og deretter Dyrevelferdsprogram for storfe).

Oppdatering av Velferdsportal storfe

Når det gjelder den digitale plattformen Velferdsportal storfe har vi fått lite tilbakemeldinger om feil eller mangler, med unntak av noen små feil helt i starten. Dette bekrefter også spørreundersøkelsen, hvor de fleste oppgir at de synes løsningen er brukervennlig.

Det er tydelig at mange veterinærer har hatt god nytte av å se på relevante nøkkeltall i forkant av besøkene. Det er et ønske om å få tilgang på mer bakgrunnsdata i Velferdsportal storfe, særlig for ammekuprodusentene.

I første halvdel av 2024 vil Velferdsportal storfe oppdateres med ny utforming, og i den forbindelse vil det legges inn mulighet for å kunne se noen utvalgte nøkkeltall for produsenter man har aktiv avtale med. Det kan for eksempel være relevante data fra slakteoppgjør eller klauvskjæring. Tanken er at dette kan brukes som en forberedelse til besøket. Etter hvert vil det også legges til rette for å vise mer bearbeidet data fra Storfekjøttkontrollen, tilsvarende TINEs Dyrevelferdsindikator.

Figur 1. Rundt 48 % av veterinærer og 46 % av produsenter oppgir at de er helt eller delvis enig i utsagnet «Jeg er jevnt over positiv til DVP storfe»)

Veilederen til besøket revideres

Veterinærene oppgir i spørreundersøkelsen at veilederen til besøket gir et godt vurderingsgrunnlag. Likevel er det enkelte punkter som skiller seg ut som vanskeligere å vurdere enn andre. Det gjelder særlig mosjonskravet, vanntilgang og smittevern ved inn- og utlasting av dyr. Mosjonskrav og vanntilgang har vi også fått en del spørsmål om via brukerstøtte, i tillegg til kravet om omsorgsbinge. Flere veterinærer etterlyser også mer søkelys på kalven i DVP-besøket.

I tiden fremover vil veilederen til besøket revideres, med spesiell vekt på de indikatorene som oppleves som vanskelige. Helsetjenesten jobber med å avklare en del spørsmål med Mattilsynet i den forbindelse. Revidert veileder publiseres etter planen på informasjonssiden til DVP storfe i løpet av første kvartal 2024. Helsetjenesten har også planer om å lage en versjon av DVP-besøket hvor hovedfokuset er på kalvens helse og velferd. Tanken er at dette kan gjennomføres som et alternativ til det vanlige DVP-besøket, for eksempel annenhver gang, hos produsenter hvor det er relevant og ønskelig med et slikt fokus. Dette skal etter planen lanseres første kvartal 2025.

Ønsker å støtte DVP-veterinærene bedre

Selv om besøkene stort sett går bra, er det tydelig at mange veterinærer opplever rollen som utfordrende, spesielt med tanke på å vurdere og sette eventuelle avvik hos egne kunder. Her er det i spørreundersøkelsen særlig de yngre som gir uttrykk for dette. Det etterlyses generelt mer oppfølging av avvik fra varemottakers side. Enkelte veterinærer har gitt uttrykk for, både i spørreundersøkelsen og ellers, at de opplever å stå alene i det når de først setter avvik. Det er ikke bra!

Vi i helsetjenesten ønsker å skape flere arenaer hvor DVP-veterinærene kan diskutere vanskelige problemstillinger og dele nyttige erfaringer, både med hverandre og oss. Fra 2024 kommer vi til å arrangere jevnlige videokonferanser, og vi ser også på muligheten for å arrangere arbeidsseminarer på aktuelle møter. På informasjonssiden til DVP storfe legges det forløpende ut svar på ofte stilte spørsmål, om for eksempel vurderinger av ulike indikatorer. Vi anbefaler alle å ta en titt her dersom man er usikker. Det er alltid mulig å kontakte oss på brukerstøtte for å diskutere problemstillinger som dukker opp i forbindelse med besøkene.

Det er lagt til rette for at rådgivere kan logge inn i Velferdsportal storfe og se status, besøksrapporter og annen relevant informasjon om sine produsenter der. Helsetjenesten oppfordrer varemottakerne og rådgiverne til å bruke denne løsningen aktivt for å følge opp de som har åpne avvik, spesielt de med utgått frist. Det jobbes også med å legge bedre til rette for kontakt mellom veterinær og rådgiver i forbindelse med DVP storfe.