Fagaktuelt

Nytt fra Helsetjenestene

Redigert av
Vibeke Tømmerberg

Ringorm – veterinærattesten er og blir viktig

Det er per 18.12. påvist ringorm i 16 besetninger i Trøndelag. Og enda flere er blitt båndlagt grunnet mistanke, eller som kontaktbesetninger. Dette medfører store konsekvenser for de aktuelle besetningene og for livdyrformidlingen i regionen.

Grunnet den uoversiktlige situasjonen er det viktig at det gjøres ekstra grundig undersøkelse av hud og hårlag før utsteding av veterinærattest ved livdyrsalg. Dette gjelder spesielt i Trøndelag der næringa har opprettet egne soner som omfatter hele eller deler av kommunene Verdal, Inderøy, Steinkjer og Levanger. I tillegg til disse sonene er det kontaktbesetninger og besetninger med klinisk mistanke i andre kommuner i Trøndelag og i Møre og Romsdal. Næringen innfører egne tiltak i sonene der veterinærattest ved omsetning er et aktuelt krav.

Som et grep for å forebygge ytterligere spredning har vi nå tilpasset den digitale veterinærattesten hvor det er lagt til spørsmål rettet mot ringorm. Dette må besvares etter beste evne basert på vurderingen gjort på individ og besetning. Ved utfyllelse av attest vil det også være behov for en kort beskrivelse av eventuelle funn, antall dyr vurdert eller hvorfor undersøkelsen ikke er gjennomført. Produsentens egenerklæring er også utvidet med spesifikt spørsmål rettet mot ringorm.

Tommelfingerregel, ved tvil skal Mattilsynet varsles slik at det kan gjøres besetningsutredning med tilhørende diagnostikk.

Det må ikke under noen omstendighet underskrives på livdyrattester hvor du ikke selv har gjennomført den fysiske vurderingen av individet som skal selges og gjort en visuell vurdering av besetningen dyret selges fra.

Symptomene på ringorm kan være langt mindre synlig på kjøttfe enn melkefe. For melkefe vil i de fleste tilfellene ringormlesjonene være fokusert rundt hode og hals, men vil også med tid utvikle seg på kroppen. Dessverre ser vi at de samme lesjonene ofte er langt mindre synlige på kjøttfe, oppstår andre steder på kroppen, og kan i enkelte tilfeller bli oversett ved en rask visuell vurdering. Derfor er det avgjørende at det gjøres en nøye gjennomgang av hud og hårlag på ethvert individ som skal flyttes mellom besetninger.

For oppdatert informasjon om spesifikke tiltak i Trøndelag:
Tiltak mot ringorm i Trøndelag - Norges Bondelag (bondelaget.no)

Se også
https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/ringorm/ringorm-pavist-i-trondelag

Ringorm hos storfe (vetinst.no)