Yrke og organisasjon

Hva er fiskevelferd i oppdrett?

– God fiskehelse og velferd er en forutsetning for å kunne drive med oppdrett. Som aktører i næringen har alle et felles ansvar og mål om å sikre fiskens ve og vel gjennom hele livssyklusen, sier veterinær Eirik Wilkinson.

Av
Trond Schieldrop

– Vår erfaring er at oppdretterne er meget opptatt av fiskens oppvekstvilkår både med utstrakt forskning og ved at det tas i bruk ny teknologi tilpasset laksens biologi, sier veterinær og avdelingsleder for fiskehelse Eirik Wilkinson (bildet) og daglig leder Karianne Jakobsen i Labora.

Norsk veterinærtidsskrift har snakket med veterinær og avdelingsleder for fiskehelse i Labora Eirik Wilkinson og daglig leder Karianne Jakobsen om velferd i oppdrett. Eirik fullførte sin veterinærutdanning i Hannover Tyskland i 1984. Han har jobbet med fiskehelse siden 1986.

Lakselus er den største miljø- og velferdsutfordringen

– På matfisksiden, er lakselus en av de største miljø- og velferdsutfordringene for oppdretterne, sier Eirik.

– Sommer og høst, når det er høy luseforekomst i området, arrangerer vi «åpent hus» via Teams annen hver fredag for alle oppdrettere og fiske-helsepersonell. På møtene diskuterer vi utfordringer, ser på tilgjengelige ressurser, deler erfaringer om hva som har gått bra eller dårlig og gir hverandre gode råd. Mattilsynet får tilgang på møteinnholdet via en ukentlig rapport om lusestatus og utfordringer.

Vanskelig å unngå dødelighet i ferskvannsfasen

– Det er vanskelig å unngå dødelighet helt i ferskvannsfasen. Fra naturens side blant villfisk, vil mye fisk gå ut tidlig i oppvekstfasen. Fra en hunn-laks, med det som ofte kan være mer enn 10 000 rognkorn, skal normalt bare to individer vokse opp til kjønnsmoden alder for at bestanden skal holde seg konstant. Det meste dør nok i tidlig ferskvannsfase. I oppdrett tilstreber man å gi fisken gode forhold og god oppfølging, slik at det aller meste overlever, men det er en kritisk fase, og det lar seg vanskelig gjøre å unngå noe avgang, sier Eirik.

Tidligere store utfordringer med virussykdommer

– Tidligere var det store utfordringer med virussykdommer og stor avgang kort tid etter utsetting i sjø. Dette har man langt på vei løst gjennom vaksiner og avl, påpeker Eirik.

Avlusing er vårt største håndteringsproblem

– I dag skjer det meste av avlusning ved maskinelle metoder, som krever betydelig håndtering. Det kan dermed være en utfordring for fiskevelferden. Vi bistår oppdretterne til å dele erfaringer, slik at behandlingene blir så trygge som mulig. Metodene er i utvikling, men vi opplever samtidig at lakselusa har en formidabel tilpasningsevne, og det er utfordrende å være i forkant.

Liten tro på landanlegg

Eirik har ingen tro på at oppdretts-næringen helt vil bli flyttet på land.

– Til det er det for mange utfordringer, tilgjengelig areal og energi for å nevne bare noe. Derimot tror jeg at vi kommer til å se stadig med oppdrett i lukkede anlegg i sjøen, mener han.

Sikker vaksine

Eirik tror det vil i beste fall ta lang tid før man får en sikker vaksine mot lus og om den noen gang kommer.

– Stadig utvikles det nye metoder, men det eneste virkemiddelet som ikke er resistentdrivende, er å hindre at lusa setter seg på laksen.

Stor dødelighet blant rensefisk

– Det er fortsatt er en betydelig jobb å gjøre for å ivareta velferden til rensefisk. Det kan skyldes manglende kunnskap. I mange anlegg overlever rognkjeksene nå til de blir så store at de ikke lengre gjør jobben sin. Spørsmålet er hva vi skal gjøre med dem etterpå, da rensefisk ikke er en etterspurt råvare, sier Eirik.

Rognkjeks er fisk og ikke et verktøy

– Målet er å være i forkant av utviklingen og finne verktøy som løser problemet og ivaretar fiskens ve og vel, sier Karianne.

– Vi må se på rognkjeks som fisk og ikke bare som et verktøy. Her må vi få på plass et nyansert regelverk. På våre velferdskurs er vi opptatt av velferd til alle arter i oppdrett. Det er viktig å appellere til etikk, moral og ansvarsfølelse når oppdrettsanlegg har et husdyr, enten dette er laks eller rensefisk i sin varetekt.

– Ivaretar vi ikke velferden til rensefisk vil de slutte å utføre jobben sin. Dette er ikke bare dårlig velferd, men dårlig oppdrett, sier Eirik.

Oppdrettere er opptatt av fiskens oppvekstvilkår

– Vår erfaring er at oppdretterne er meget opptatt av fiskens oppvekstvilkår både med utstrakt forskning og ved at det tas i bruk ny teknologi tilpasset laksens biologi, sier Karianne.

– Nylig fikk vi en omvisning på et anlegg der man tok stress og menneskelig påvirkning på alvor. Laksen vokste opp avskjermet fra mennesker i settefiskfasen. Anlegget oppnådde gode resultater og klarte å redusere stressnivået til laksen ved å avskjerme den fra omgivelsene, sier hun til slutt.