Navn
Veterinærenes klimaaksjon – Opprop:

Veterinærer krever kraftigere klima- og miljøtiltak nå! 

Som veterinærer er vi etisk forpliktet til å varsle når helse og velferd for mennesker og dyr er truet. Derfor varsler vi nå: Klimaendringer og rovdrift på natur truer livsgrunnlaget og helsa til mennesker og dyr. 

Klimaendringer og skader på miljø og biomangfold er i stor grad menneskeskapte. Det har FNs klima- og miljøpanel svært god vitenskapelig dokumentasjon på. Med dagens klimagassutslipp styrer verden mot en global oppvarming på omkring 3°C. Dette vil få dramatiske og mulig irreversible konsekvenser verden over. Høyere temperaturer, tørke og ekstremvær vil i økende grad true livsgrunnlaget til mennesker og dyr. Vi vil se mer uro og konflikter om vann- og matressurser, naturkatastrofer, samt sykdom og død. 

Hav- og landbruk, dyrehelse og dyrevelferd vil bli sterkt påvirket av klimaendringene. Dette understrekes av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Klimaendringene, globalisering og rovdrift på natur fremmer spredning av sykdommer. Vi vil se en oppblomstring av sykdommer en til nå har hatt kontroll på, og nye smittestoffer som overføres mellom dyr og fra dyr til mennesker (zoonoser). Covid-19-pandemien er en påminnelse om at det kan få dramatiske konsekvenser å trenge inn i ville dyrs leveområder og gjøre kontakten mellom mennesker og ville dyr tettere.

Vi er alvorlig bekymret for verdens vann- og matsikkerhet, folke- og dyrehelse, samt dyrevelferd for husdyr og ville dyr. Menneskeheten har ikke før stått overfor en så stor trussel, og Norges klima- og energipolitikk bidrar ikke tilstrekkelig til å redusere denne. Som et rikt land med høy velstand, i stor grad basert på olje- og gassinntekter, er Norge spesielt forpliktet til å gå foran i klimakampen – både hjemme og ute i verden.

Parisavtalens mål om maksimalt 1,5°C temperaturøkning er trolig tapt. Folk er stadig mer opptatt av klima og miljø, og med felles innsats er det fortsatt håp. Tograders-målet er innen rekkevidde, men det krever konkrete og kraftfulle tiltak nå!

»Leaders of the world, you must lead. The continuation of our civilisations and the natural world upon which we depend, is in your hands«

Sir David Attenborough

Vi undertegnede veterinærer, dyrepleiere og fiskehelsebiologer, ber storting og regjering om å sørge for at Norge:

  • 1. Stopper oljeletingen nå og intensiverer utfasing av forurensende olje- og gassproduksjon.
  • 2. Legger til rette for et bærekraftig norsk hav- og landbruk, i størst mulig grad basert på egne ressurser.
  • 3. Skjerper vern av matjord og urørt natur, og restaurerer skadet natur - både i hav og på land.
  • 4. Arbeider for å styrke internasjonalt samarbeid og sørge for forpliktende prioriteringer av natur og klima i avtaler der disse kan påvirkes.

Opprop med begrunnelse og underskriftskampanje finner du her: https://vetklima.no.

Er du klima- og miljøengasjert – gå inn og signer nå! Kontakt:info@vetklima.no

Veterinærenes klimaaksjon er medlem av Klimavalgalliansenhttp://www.klimavalgalliansen.no