Fagaktuelt

Hva er diagnosen? En hund med en kutan masse i preputium

Jon Andre Berg 
Ane Todnem
Bente Kristin Sævik

AniCura Jeløy Dyresykehus

Hva er diagnosen?

Spalten «Hva er diagnosen?» har lange tradisjoner i Norsk veterinærtidsskrift. Den første tiden var det kasus med interessante røntgendiagnoser som ble presentert i forbindelse med at det ble flere klinikker som tilbød røntgenundersøkelser. Etter hvert ble også andre diagnostiske modaliteter introdusert i spalten som utvidet diagnosespekteret. Dette kunne være diagnoser som kunne stilles basert på anamnestiske og kliniske opplysninger i tillegg til eksempelvis EKG-utskrifter, ulike numeriske og grafiske laboratoriesvar og mikroskopiske bilder av celler med patologiske forandringer i blod eller vev.

Spalten har kun ett krav, det må være noe mer enn ren tekst i form av en kortfattet anamnese, klinisk undersøkelse og beskrivelse og presentasjon av relevante (diagnostiske) funn.

Denne spalten har vært fraværende i Norsk veterinærtidsskrift en stund. Nå er det klare signaler om at den bør vekkes til live. Spalten er for deg som har lyst til å informere om en interessant diagnose, men der utarbeidelse av en kasuistikk i artikkelform av ulike grunner blir for omfattende. Diagnosen trenger ikke være veldig uvanlig, en uvanlig «variant» av en vanlig diagnose er også svært aktuell. En kortfattet diskusjon og angivelse av referanser i avsnittet «Her er diagnosen!» er ikke et krav, men kan gjerne inkluderes der det vurderes som naturlig.

Norsk veterinærtidsskrift håper med dette å kunne presentere mange interessante diagnoser fremover!

Signalement og anamnese

En engelsk springer spaniel, intakt hannhund, 9 år, ble henvist til AniCura Jeløy Dyresykehus for fjerning av en kutan masse i preputium. Hunden var ikke plaget av massen, hadde ikke noen andre kjente helseproblemer og hadde god allmenntilstand.

Figur 1. Den subkutane massen i preputium målte 2,5 x 3,5 cm og overliggende hud var normalt behåret, intakt og uten tegn til inflammasjon. Foto: Jon Andre Berg

Klinisk undersøkelse

Generell og spesiell kroppsunder-søkelse var uten anmerking bortsett fra en kutan masse lokalisert i subkutis og beliggende på venstre side av penis, i preputium, cirka 2 cm kaudalt for distale del. Massen målte 2,5 x 3,5 cm og overliggende hud var normalt behåret, intakt og uten tegn til inflammasjon (Figur 1).

Figur 2. Representative cytologiske funn i utstryk fra den kutane massen. Modifisert Wright’s farging. Objektiv 4x. Foto: Bente Kristin Sævik

Det ble tatt en cytologisk biopsi ved hjelp av «fine needle capillary sampling» (FNCS) med en 23G kanyle. Materialet ble fordelt på syv objektglass og strøket ut. I Figurene 2 og 3 er representative cytologiske funn gjengitt.

Figur 3. Representative cytologiske funn i utstryk fra den kutane massen. Modifisert Wright’s farging. Objektiv 40x. Foto: Bente Kristin Sævik

Vurder de kliniske og cytologiske funnene, still en diagnose og se side 558 for den endelige diagnosen.