Fagaktuelt

Parasittær gjellebetennelse hos flekksteinbit (Anarhichas minor)

Lisa Furnesvik1
Toni Erkinharju1
Eirin Frantzen1

1 Veterinærinstituttet, seksjon for fiskediagnostikk

Veterinærinstituttet mottok i høst (september 2020) en sak med forøket dødelighet hos flekksteinbit. Det ble meldt mistanke om respirasjonsproblemer hos fisken. Fisken var klekket i 2016. Flekksteinbiten er en marin fisk som kan leve opptil 40 år, og blir kjønnsmoden først ved 7-10 års alderen. Arten trives på 25-550 meters dyp, og forekommer fra USA og Labrador til Grønland, Færøyene, Island, og langs norskekysten til Svalbard og Novaja Semlja (3).

I gjeller ble det påvist en kraftig infeksjon med Trichodina spp. og kronisk/proliferativ gjellebetennelse (PGI). Kort oppsummert ble det funnet rikelig med Trichodina spp., lamellær hypertrofi/hyperplasi og sammenvoksinger av lameller i moderat til uttalt grad, kavernedannelser, inflammasjon i lamellene av moderat grad, slimcellehyperplasi av moderat grad, nekroser av gjellevev i sparsom til moderat grad og blødninger/stuvninger i lamellene av sparsom grad (Figur 1). Funnene stemmer godt overens med de kliniske observasjonene hos syk flekksteinbit.

Figur 1. Histopatologiske snitt av gjeller fra flekksteinbit infisert med Trichodina spp. ved lav (Bilde A) og høy forstørrelse (Bilde B). Stjerne (*) viser kavernedannelser i gjellevevet, sorte piler viser Trichodina spp., sorte klemmer viser seksjoner hvor gjellelamellene er sammenvokst. Målestokk viser 0-250 µm. Foto: Lisa Furnesvik.

Trichodina spp. er en vanlig forekommende encellet parasitt. Innenfor slekten Trichodina finnes over 200 arter og 20 familier. De er en type ciliater (flimmerdyr) som er lett gjenkjennelige ved mikroskopering, siden de er dekket av cilier på celleoverflaten. Gruppen Trichodiner omfatter både tallerken- og hjelmformede ciliater som måler 20-250 µm i diameter (1,4) (Figur 2).

Trichodina spp. er en ektoparasitt som kan finnes på amfibier, fisk og virvelløse dyr (invertebrater). De kan kolonisere hud, gjeller, mage-tarm-kanalen, eggledere og urinblære hos verten. Den fester seg til verten ved hjelp av et turbinlignende cytoskjelett som danner en sugekopplignende underside. De spiser ikke vertens hud eller epitel, men suspendert organisk materiale og bakterier(1,4). Parasittene regnes ikke for å være primær patogener, men kan potensielt lede til alvorlig sykdom dersom det oppstår større mengder trichodinider som irriterer og skader vertens overflateepitelvev på organer som hud og gjeller (1,2,4).

Figur 2. Bilder er tatt av histopatologiske gjellesnitt med Trichodina spp. A: Horisontalsnitt av Trichodina spp. Sort pil viser deler av cytoskjelettet med karakteristiske dentikkelringer, rød pil viser flere cilier på utsiden og grønn pil viser deler av cellekjernen. B: Tverrsnitt av Trichodina spp. Målestokk viser 0-50 µm. Foto: Lisa Furnesvik.

Trichodina spp. spres primært ved direkte kontakt med et infisert dyr eller gjennom forurenset vann. Trichodina spp. kan være et problem i oppdrett av flere fiskearter hvor individene står tett sammen. Parasitten regnes å være hyppig forekommende på flekksteinbit i oppdrett (2). Ved kraftige infeksjoner kan fisken få synlige tegn på hud- og gjellebetennelse. Respirasjonsproblemer kan forekomme og det kan sees et grålig belegg på fiskens kroppsoverflater som består av slim og avstøttede epitelceller. Fisk som er hardt rammet kan virke sløv og få nedsatt/tap av appetitt (1,2,4).

Forebygging av infeksjon med Trichodina spp. kan oppnås ved å opprettholde god daglig drift/røkting og sørge for god vannkvalitet. Infeksjoner kan behandles effektivt med formalin, men dette anbefales ikke om fisken har utviklet sår. Det anbefales at mer skånsomme behandlingsmetoder bør utvikles som et alternativ(1,2,4).

Referanser:

  1. Collymore C, White JR, Lieggi C. Trichodina xenopodus, a ciliated protozoan, in a laboratory-maintained Xenopus laevis. Comp Med 2013;63:310-2.

  2. Espelid S. Overvåking av helsetilstand og helserelatert kunnskapsutveksling i oppdrett av flekksteinbit. Tromsø 2002. (Nofima rapportserie 16/2002).

  3. Foss A, Imsland AK, Falk-Petersen IB, Øiestad V. A review of the culture potential of spotted wolffishAnarhichas minorOlafsen. Rev Fish Biol Fish 2004;14:277-94.

  4. Nilsen F. Ciliophora (ciliater). I: Poppe TT, red. Fiskehelse og fiskesykdommer. Oslo: Universitetsforlaget, 1999: 192-5.