Fagaktuelt

Hyperplastisk dermatitt og hudsår hos laks

Helene Wisløff
Anne Katrine Reed
Trygve Poppe

Pharmaq Analytiq

Pharmaq Analytiq mottok på sensommeren 2020 formalinfikserte prøver fra laks der problemet var økt sårutvikling på laksen før utsett i sjø. Sårene var små og oftest lokalisert mellom brystfinnene. Fisken stod i vann med 10 -15 promille sjøvannsinnblanding.

Histologisk undersøkelse av hud viste varierende grad av hyperplastisk epidermis, spredte sår og uttalt betennelse i skjell-lommene. Det var multifokale ansamlinger av osteoklaster rundt rester av skjell (figur 1). Betennelsesforandringene strakte seg noe ned i underhudsvevet. Det ble ikke påvist spesifikke histopatologiske forandringer i indre organer.

Figur 1. Histologisk snitt fra hud fra laks. Epidermis (E) er svært hyperplastisk, og i skjell-lommene sees ansamlinger av osteoklaster rundt rester av skjell (S). Foto: Pharmaq Analytiq.

Figur 2. Histologisk snitt fra normal laksehud. E = epidermis, S = skjell, D = dermis. Foto: Pharmaq Analytiq.

De histopatologiske forandringene som ble påvist hos disse laksene, ligner på det som er beskrevet for Red Mark Syndrome (RMS) eller Strawberry Disease hos regnbueørret. Denne tilstanden er karakterisert av en alvorlig dermatitt med inflammasjon og fortykkelse av alle lag i huden, dilaterte skjell-lommer fylt med ødemvæske eller eksudat og helt eller delvis nedbrutte skjell med tilstedeværelse av osteoklaster (1).

Red Mark Syndrome kan avheles spontant, men det er også rapportert at tilstanden responderer positivt på antibiotikabehandling, uten at dette er vitenskapelig dokumentert. Syndromet er overførbart mellom fisk, noe som er vist eksperimentelt og også observert i felt ved flytting av affisert fisk. En rikettsielignende organisme har vært påvist i forbindelse med tilfeller av RMS, men kausaliteten er ikke bekreftet.

Fiskene ble kort tid etter prøveinnsendelsen satt ut i sjø, og da opphørte problemene. Det ble ikke påvist bakterier, sopp eller parasitter i de undersøkte hudpreparatene, og det var dessverre ikke mulig å si noe sikkert om årsaken til hudforandringene i dette tilfellet. Red Mark Syndrome er så vidt vites hittil ikke beskrevet hos laks.

Referanser

  1. Bruno D, Noguera PA, Poppe TT. A colour atlas of salmonid diseases. 2nd ed. Dordrecht: Springer, 2013.