Yrke og organisasjon

Ber veterinærer delta i klimaaksjon

Veterinærenes klimaaksjon, der Thorbjørn Refsum er initiativtaker, har som mål å få flest mulig veterinærer, veterinærstudenter og dyrehelsekolleger med i et opprop som skal overleveres Stortinget. Han oppfordrer kolleger til å gjøre aksjonen kjent og slutte opp om den.

Av
Steinar Tessem

Engasjert: – Det er viktig å stå opp som fagprofesjon utad om de alvorlige klima- og miljøutfordringer vi står overfor, sier Thorbjørn Refsum, her på fototur i Aurlandsdalen. Foto: Privat

Veterinærtidsskriftet har nylig snakket med Thorbjørn for å høre om bakgrunnen for initiativet og hvordan det går med arbeidet. Her er utdrag av samtalen:

– Hvordan kom Veterinærenes klimaaksjon i gang?

– Det var etter at jeg ble oppmerksom på Legenes klimaaksjon i fjor høst. Jeg møtte veterinærkollega Trygve Poppe på et klimaseminar og luftet ideen om en veterinær vri. Han tente på ideen og sa «Sett i gang, det trenger vi!». Vårt første arbeidsmøte ble holdt 12. mars. Ironisk nok den samme dagen som Norge stengte ned. Vi diskuterte om det var riktig da å dra i gang en slik aksjon, og ble enige om at tidspunktet var riktig. Covid-19-viruset er bare ett av flere smittestoffer vi kan forvente i fremtiden, blant annet som følge av inntrengen i ukjent natur og globalisering. Dette er det all grunn til å rope et varsko om og ta mer på alvor – både med hensyn til naturvern og smitteberedskap.

– Hvem andre er med i tillegg til deg?

– Det er venner og kolleger som jeg vet er opptatt av klima- og miljøspørsmål. Etter hvert har flere meldt seg på, så i øyeblikket er vi rundt tolv veterinærer og studenter som aktivt bidrar med smått og stort.

– Før vi går videre, hva var det som vekket ditt engasjement?

– Jeg har blitt mer og mer engasjert i klima- og miljøspørsmål. Jeg har vokst opp tett på naturen, blant annet gjennom mange somre i Børgefjell. Jeg har sett en natur i endring – og det skjer for raskt. Vintrene er blitt mildere og mer uforutsigbare, breene smelter og fjellet er i ferd med å gro igjen. Smågnagerårene er ikke så regelmessige som før og arter er i ferd med å forsvinne. Fjellreven sliter. Heiloens melankoli er nesten ikke å høre lenger. Uberørt natur spises opp. Det å ha kunnskap om naturen, har gitt meg en respekt for og et ønske om å ta vare på den og naturmangfoldet. Dette er det viktig for meg å videreformidle, blant annet gjennom fotografering og som turleder i DNT. Altfor mange bruker naturen, men de kjenner den ikke. Jeg er blant dem som kjenner på økosorg – hva er det vi med kortsiktig dumhet for egen vinning er i ferd med å ødelegge? Jeg velger likevel å tro at vi kan bremse denne utviklingen – det skylder vi våre etterkommere og i solidaritet med andre i deler av verden som blir hardere rammet enn oss. Jeg har selv barn som er svært engasjerte i miljøarbeid. De utfordrer meg, samtidig som jeg jo ønsker å være forbilde for dem.

Noen vil sikkert synes at vi går for kort, andre at vi går for langt. Vi håper vi har klart å få til en felles situasjonsforståelse som flest mulig vil støtte.

– Tilbake til aksjonen, hvorfor startet dere den?

– De klima- og miljøforandringene vi er vitne til, er i ferd med å få store konsekvenser innen mange av de fagområder vi som profesjon er involvert i og har kunnskap om. Det er vår moralske plikt å si ifra. Jeg håper flere og flere profesjoner nå står opp og gjør det samme ut ifra sine faglige ståsteder.

– Hvordan har responsen vært frem til nå?

– Den har så langt vært utelukkende positiv. Vi har en del følgere på Facebook, særlig av veterinærstudenter. Blant dem er det mange som virkelig er engasjert i klima- og miljøspørsmål. Det er verdt å merke seg, ikke minst i Veterinærforeningen og NMBU Veterinærhøgskolen. Vi hadde også et arbeidsseminar på Teams i september som samlet et trettitalls deltakere. Det har vært en utfordring å nå ut til alle. Derfor oppfordrer vi kolleger fra alle kull om å gjøre aksjonen kjent for sine kullinger, for eksempel via e-post eller Facebook. Ta gjerne kontakt med oss!

– Hvor mange har dere som mål å få med i aksjonen?

– Flest mulig! Vi er spent på oppslutningen. Legene, som er flere enn oss, samlet cirka 1200 underskrifter. Målet er å få med så mange klima- og miljøengasjerte veterinærer, dyrepleiere og fiskehelsebiologer som mulig på oppropet, om hva vi mener er vår tids viktigste sak. Noen vil sikkert synes at vi går for kort, andre at vi går for langt. Vi håper vi har klart å få til en felles situasjonsforståelse, som flest mulig kan støtte. Så får vi kjøre en løpende debatt videre om veiene for å nå frem til oppropets tiltaksmål.

– Hva mener du er det viktigste bidraget fra veterinærene i en slik klimaaksjon?

– Det er å stå opp som fagprofesjon utad om de alvorlige klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Dernest å bidra til økt bevissthet om tematikken internt i veterinærstanden. Hva er utfordrende i vårt virke og hva bør vi kunne gjøre noe med?

– Oppropet er rettet til stortingspolitikerne – hva er det viktigste budskapet til dem?

– Oppropet er ment som et varsko om den alvorlige situasjonen vi er inne i og gi mot til politikere, beslutningstakere og opinionen til å tørre å gå for tiltak som faktisk er nødvendige. Riksrevisjonen kom nettopp med krass kritikk av regjeringen for manglende helhetlig og koordinert plan for hvordan FNs bærekraftmål skal nås. Mye mer må gjøres nå!

– Du sa i starten at aksjonen kom i gang som følge av Legenes klimaaksjon – samarbeider dere med dem?

– Ja, vi tok kontakt med initiativtaker og leder Knut Mork Sagen i fjor høst og har hatt god nytte av deres arbeid og erfaringer. De har velvillig latt oss få bruke deres opplegg, for eksempel deres nettsider, som utgangspunkt. Legenes klimaaksjon har siden konsolidert seg som forening. Kanskje får vi til det samme? Klima- og miljøutforingene er jo ikke over med denne aksjonen!

Teksten er et resultat av samtaler med Thorbjørn Refsum.

Det har vært en utfordring å nå ut til alle. Derfor oppfordrer vi kolleger fra alle kull om å gjøre aksjonen kjent for sine kullinger, for eksempel via e-post eller Facebook.