Leder

Synliggjøring av veterinærenes samfunnsoppdrag inngår i valgkampen

Torill Moseng

President Den norske veterinærforening

I år er det stortingsvalg og valgkampen vil snart være på sitt heftigste nivå. Året som har gått med pandemien og de utfordringer den har medført, har vært intenst for både politikere og folk flest.

Veterinærforeningen arbeider både fagpolitisk og gjennom fagforeningsarbeidet med viktige saker som nye retningslinjer, anbefalinger og regler som hele samfunnet har måttet forholde seg til.

Det fagpolitiske arbeidet innebærer møter med og informasjon til politikere om hvorfor veterinærenes samfunnsoppdrag er så viktig for beredskap, dyrevelferd, dyrehelse, folkehelse og trygg mat. Dette gir oss gode muligheter til å øke forståelsen av at det er riktig å bruke fellesskapets ressurser på saker som vakt og veterinærberedskap i hele landet.

Jeg opplever at Veterinærforeningen blir hørt og at politikerne vi møter i dette arbeidet er interesserte i vår faktabeskrivelse om hvordan veterinærene jobber og ikke minst hva veterinærer jobber med. Den tverrfaglige og fellesfaglige delen, som én helse, er spesielt viktig å få frem og er kanskje også lettere å beskrive viktigheten av i dag, enn før pandemien.

Våre viktigste saker inn mot stortingsvalget er veterinærvakt, veterinærdekning, ressurser til Mattilsynets dyrevelferdsarbeid og digital utvikling. I tillegg fremheves også bærekraftig animalsk matproduksjon, noe som innebærer både landbruk og havbruk. Her påpeker Veterinærforeningen at friske dyr og forebyggende arbeid med dyrevelferd gir bedre bærekraft og mindre ressursbruk på alle nivåer. Beiteutnyttelsen i animalsk produksjon er også en viktig del.

Når det gjelder havbruk og animalsk produksjon, er det helt avgjørende at fiskevelferd og fiskehelse settes først. Veterinærkompetanse må tidlig inn ved innovasjon og flere kriterier enn lakselus må inn i trafikklyssystemet. I tillegg trenger næringen et fullstendig nasjonalt sykdomsregister slik som på landdyrsiden. Veterinærforeningen har også påpekt at forvaltningen av havbruksnæringen er altfor kompleks slik den er i dag, med seks departementer, flere direktorater og forvaltningsorganer som er involvert. Dette må forenkles.

Sist, men ikke minst, er vi tydelige på at vi trenger et fysisk 3R-senter i Norge, slik de har i de fleste europeiske land. 3R står for Replacement, Reduction, Refinement i forbindelse med dyreforsøk. I Sverige har 3R-senteret eksistert siden 2017 og er finansiert av Sveriges jordbruksverk. Norge bør være i føringen her – ikke henge etter.

Midt oppe i både valgkamp, høringer og politiske møter ser vi diskusjoner om og rundt jordbruksoppgjøret, lønnsoppgjøret og tariff. Selv om Veterinærforeningen ikke er part i jordbruksoppgjøret, vil resultatet kunne ha innvirkning på våre næringsdrivende medlemmer. Veterinærforeningen jobber kontinuerlig med veterinærers lønns- og arbeidsvilkår for både ansatte og næringsdrivende gjennom Akademikerne, og særlig gjennom forhandlings- og organisasjonsdelen i administrasjonen og i tillegg gjennom DNV-N og DNV-A.

Jeg er svært stolt av hvordan vi veterinærer står sammen som gruppe og hvordan vi gjør en stor forskjell innenfor svært mange forskjellige sektorer i hele landet. For å nå frem som yrkesgruppe, er vi helt avhengig av å dra i samme retning og å ha en sterk forening som tydeliggjør veterinærenes tilstedeværelse og samfunnsoppdrag.

Det blir spennende å se hvordan vårt politiske arbeid når frem og ikke minst et spennende valg til høsten.