Navn

Minneord om Svein Kvaløy sr.

Svein Kvaløy sr., tidligere generalsekretær i Den norske veterinærforening, døde på Akershus universitetssykehus 21. april 2021, 93 år gammel.

Svein Kvaløy vokste opp på øya Leka, en kommune i Ytre Namdalen, lengst nord i Trøndelag. Tilknytningen til hjemstedet var sterk hele livet. Sammen med sin familie dro han hvert år i sommerferiene tilbake til Leka.

Etter befalsskole, noen år i arbeidslivet og forberedende studier i latin og filosofi ved Universitetet i Oslo, ble Svein tatt opp som student ved Norges veterinærhøgskole i 1956. Han var ferdig utdannet veterinær i 1962. Så fulgte to år med privatpraksis i Lier og Hurum og to år som veterinærkonsulent i Apothekernes Laboratorium, før han i 1965 ble ansatt som generalsekretær i Den norske veterinærforening, en stilling han hadde frem til 1994. Etter ett år som spesialrådgiver i foreningen, avsluttet han sin yrkeskarriere ved oppnådd aldersgrense.

Perioden på 30 år som generalsekretær innebar stabilitet både for Veterinærforeningen og Svein Kvaløy. I årene frem til 1971 var generalsekretæren eneste saksbehandler i foreningens sekretariat. Selv om antallet var økt til tre da Kvaløy fratrådte i 1994, handlet hverdagen i stor grad om å løse utallige faste og praktiske gjøremål til beste for veterinærene i hele landet. Løpende oppgaver måtte håndteres raskt og det var nok begrenset tid til fordypning og utvikling.

Rollen som generalsekretær handler i stor grad om å bevare og forsterke fellesskap. At forståelsen for dette har vært sterk hos Kvaløy, viser det faktum at han var en foreningenes mann. Han var styremedlem i Oslo Guideforening, Den norske fagpresses forening, Norges akademikersamband, Akademikernes fellesorganisasjon, styreleder i allaktivitetssenteret A/L Øvre Fossum Gård, visepresident i World Veterinary Association og sekretær i Norsk Veterinærhistorisk Selskap. For sitt internasjonale engasjement mottok han æresmedlemskap fra veterinærforeninger i syv land og i World Veterinary Association.

Redaktøren og skribenten kom tydelig frem både i Norsk veterinærtidsskrift og andre fora. Kvaløy var redaktør i 13 år og bidro sterkt i utviklingen av tidsskriftet samtidig som han hele tiden var en flittig skribent. Arbeidet med tidsskriftet foregikk gjerne på kveldstid. Vektleggingen av skriftlighet fortsatte etter at Kvaløy ble pensjonist, da han nedla et stort arbeid med årbøkene i Norsk Veterinærhistorisk Selskap og for dette ble han utnevnt til æresmedlem. I de senere år kontaktet han redaksjonen i Veterinærtidsskriftet flere ganger og ga verdifulle tilbakemeldinger.

Engasjementet for morgendagens veterinærer var sterkt hos Kvaløy. Det kom klarest til uttrykk ved at han ofte var sammen med veterinærstudentene i kantinen på Norges veterinærhøgskole. Trolig var dette et stimulerende avbrekk for den sosiale og joviale generalsekretæren. Det bidro samtidig til å sikre rekrutteringen til Veterinærforeningen.

Svein Kvaløy sr. fortjener stor takk for sin lange og målrettede innsats for Den norske veterinærforening og landets veterinærer. Våre tanker går til hans kone Klara Marie, barna Svein jr., Knut Jarle, Roar og Karen Marie, som delte han med oss, og til barnebarn og oldebarn.

Marie Modal, generalsekretær
Steinar Tessem, redaktør

Minneord om Svein Kvaløy sr.

Svein Kvaløy sr. sovnet inn på Ahus sykehus 21.april 2021. En våken og vennligsinnet kollega har forlatt oss. Svein var en positiv og hjelpsom person. Alltid velinformert og kunnskapsrik.

Han kom til verden i Leka i 1927. Etter fullført artium kom han til Oslo, og ble tatt opp som student ved Norges Veterinærhøgskole i 1956. Han var en av de eldste på kullet, og ble uteksaminert som ferdig veterinær, cand. med. vet., i 1962.

Han var interessert i mangt, og var i studieøyemed innom både BI og journalistikken, før han tiltrådte sin første jobb som praktiserende veterinær i Lier og Hurum. Han tjenestegjorde også som konsulent i et medisinfirma før han tiltrådte som generalsekretær i Den norske veterinærforening i 1965. Her virket han i 30 år, og er således godt kjent i noe tilårskomne veterinærkretser. I denne perioden ble han valgt inn som styremedlem i diverse sammenslutninger, blant annet Den norske fagpresses forening og Norges akademikersamband. Han deltok også som visepresident i World Veterinary Association i 5 år (1991-96). Aktiv som han var, publiserte han en rekke artikler i dagspressen og i Norsk veterinærtidsskrift, foruten i World Veterinary Bulletin.

Svein fikk en rekke utmerkelser, både gullmedaljer og fortjenestemedaljer. De nordiske veterinærforeninger i Island, Finland og Sverige, samt Estland og Litauen, tildelte han kollegiale hedersbevisninger. Utenom Norden fikk han tilsvarende påskjønnelser fra Hellas og Kenya. Og sist, men ikke minst fra World Veterinary Association.

Han bidrog aktivt i vår årlige kullavis, og stilte opp på våre kullsamlinger. Han vil bli dypt savnet. Tankene våre går til Klara og barna. Det lyses fred over hans minne.

På vegne av NVH kull 56,
Toralf B. Metveit