Nyheter

Nytt fra Veterinærforeningen

Nye retningslinjer for håndtering av kjæledyr og hest smittet med resistente bakterier

Målet med retningslinjene er at praktiserende veterinærer skal få et godt verktøy til å håndtere situasjoner hvor det påvises meldepliktige resistente bakterier hos kjæledyr og hest. Rådene skal omfatte håndtering og behandling av dyrene, riktige tiltak i virksomhetene hvor det blir påvist resistente bakterier, samt råd og veiledning til dyreeierne. Anbefalingene i disse retningslinjene er basert på eksisterende kunnskapsgrunnlag, og den enkelte veterinær og veterinære virksomhet er selv ansvarlig for å fatte beslutninger i egen virksomhet og praksis basert på egen kunnskap og observasjoner. Etter innspill fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) og Hestepraktiserende veterinærers forening (HVF), foreslo Veterinærforeningen for Mattilsynet og Veterinærinstituttet å få utarbeidet nye retningslinjer. De nye retningslinjene er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom partene. Folkehelseinstituttet er konsultert i arbeidet med retnings-linjene.

10. mai 2021

Veterinærforeningen ønsker ny NMBU-rektor velkommen

Torill Moseng, president i Veterinærforeningen, ønsker Curt Rice velkommen som ny rektor ved NMBU fra 1. august. Moseng sier Curt Rice tidligere har vist at han har vært handlekraftig, og at han er en person som vil ha mulighet til å realisere potensialet med samlokaliseringen av Veterinærhøgskolen med resten av NMBU. Veterinærforeningen vil invitere Rice til en diskusjon om de gode mulighetene og fremtidsutsiktene for veterinærutdanningen når han er på plass. Moseng takker samtidig nåværende rektor, Sjur Baardsen, for godt samarbeid og innsats i årene som har gått. Veterinærforeningens hovedtillitsvalgte ved NMBU, Hege Brun Hansen, ønsker ny rektor velkommen og ser frem til et godt samarbeid som kan løfte universitetet ytterligere.

6. mai 2021

Markering av verdens håndhygienedag

Veterinærforeningen markerte verdens håndhygienedag 5. mai ved å dele anbefalinger for hygiene og infeksjonskontroll for veterinærer. Anbefalingene er utarbeidet av FECAVA, sammenslutningen av smådyrpraktiserende veterinærforeninger i Europa, og oversatt til norsk av Smådyrpraktiserende veterinærers forening, SVF. Korona-pandemien har vist hvor viktig håndhygiene er for å unngå å spre smitte. Årets markering var viet til håndhygiene og korrekt bruk av hansker og annet beskyttelsesutstyr. I 2010 bestemte Verdens helseorganisasjon (WHO) at 5. mai er verdens håndhygienedag. Siden har dagen blitt markert og benyttet som en mulighet til å formidle oppdatert kunnskap om håndhygiene til helsepersonell verden over.

5. mai 2021

Velkommen til ny medarbeider

Ellen Bongard begynte i Veterinærforeningen 3. mai og vil fra 1. september tiltre som økonomisjef når Solveig Magnusson går av med pensjon.