Yrke og organisasjon

Europas største landbaserte oppdrettsanlegg

Salfjord AS skal utvikle det første landbaserte oppdrettsanlegg på Salfjord ved Tjeldbergodden med omfattende simulering. Det vil kutte investeringskostnadene og gi opptil ti prosent lavere driftskostnader.

Det lukkede oppdrettsanlegget, skal løse både miljø- og fiskevelferdsproblemer sammenliknet med åpne anlegg til sjøs. Et av Europas største, landbaserte oppdrettsanlegg designes ved hjelp av digitale tvillinger og simuleringer, som vil gi opp til 10 prosent reduksjon i driftskostnader. Salfjords prosess simulator koblet sammen med elektrosimulator, vil gi helt nye perspektiver på fremtidens oppdrettsanlegg.

Lang planleggingsprosess

I oktober i 2017 startet Salfjord planleggingen av det landbaserte matfiskanlegget påTjeldbergodden industriområde i Aure kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal. Her har selskapet kjøpt 170 mål landområde der anlegget er prosjektert til cirka 100 mål. Overskytende tomt skal for eksempel brukes til videreforedling av renset slam eller bioenergianlegg.

Fiskevelferd er avgjørende

Salfjords planlagte oppdrettsanlegg ved sjøkanten på Tjeldbergodden vil fullt utviklet ha en kapasitet på 43 500 tonn laks per år (tilsvarer cirka 36 500 tonn HOG). Plasseringen byr på fordeler som ubegrenset tilgang til rent sjøvann fra Atlanterhavet. – Fiskevelferd er avgjørende og vi vil bli kvitt lakselus og rømning av fisk. Eksterne utslipp vil kuttes med cirka 70 prosent fordi slam fra avføring blir renset og potensielt gjenbrukt som råstoff i andre industriprosesser, sier daglig leder i Salfjord Hans Ramsvik.

Kutter kostnader

For å optimalisere design og drift, samarbeider ABB og Salfjord om simulering av prosessen og elektrosystemet ved bruk av digitale tvillinger. – Simuleringen vil blant annet bidra til verifikasjon av prosessdesign, valg av elektrisk utstyr, lavere energiforbruk, mindre effekttopper, smartere bruk av ulike energikilder og bedre utnyttelse av anlegget.

Tegningen viser det landbaserte oppdrettsanlegget som Salfjord planlegger på Tjeldbergodden. Illustrasjon: Salfjord AS

Kan redusere driftskostnadene med 10 prosent

Erfaringer fra ABB viser at bruk av simulering og digitale tvillinger fra designfasen og videre i driftsfasen av industrielle prosessanlegg, kan redusere driftskostnadene med inntil ti prosent, samtidig som investeringskostnader og oppstartstid kuttes. For Salfjord er det planlagte anlegget særdeles viktig for å få kontroll på maksimalt effektuttak og dynamisk valg av energikilder. Slike anlegg i kraftkrevende industri er avhengig av et effektbehov på flere titalls MW.

Reduksjon i energiforbruket

– Noen prosent reduksjon i energiforbruket vil få store utslag i kostnader over tid, sier administrerende direktør hos ABB Per Erik Holsten. – Like så viktig er kontroll på effektuttaket i det offentlige kraftnettet med bruk av overskuddsvarme fra nærliggende industri og innfasing av nye energikilder.

Bærekraftig landbasert oppdrett

Salfjord AS ønsker gjennom konseptet Oceanfront Farming å skape bærekraftig landbasert oppdrett basert på de naturgitte fortrinn Norge har langs kysten. Rent sjøvann, fornybar energi og spisskompetanse innen mat, fiskehelse og prosess, skal bidra til å gjøre Salfjord til en av de ledende oppdrettsselskapene i Norge. ENOVA støtter prosjektet gjennom Energifondet.