Leder

Den veterinære identiteten er viktig!

Bente Akselsen

President i Den norske veterinærforening

Som yrkesgruppe har vi veterinærer tradisjonelt hatt en sterk identitet. Vi har en unik profesjonsutdanning og studiet og veterinærmiljøene på Adamstuen har vært en viktig del av identitetsgrunnlaget og etablering av nettverk. Nå er veterinærutdanningen en del av et større universitet, og nesten halvdelen av veterinærene utdannes i utlandet.

Yrkesliv og roller endres raskt, vi utfordres av andre yrkesgrupper på mange områder, og veterinærer påtar seg stadig nye oppgaver og roller i samfunnet. Skal vi nå frem med faget og få gjennomslag for avtaler og et godt arbeidsliv, må vi holde på og videreutvikle den sterke veterinære identiteten vår. Som forening skaper vi sosiale møteplasser for studenter og veterinærer. Veterinærforeningen ønsker sammen med NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet å skape et veterinært kraftsentrum på Ås. Nylig inngikk vi en leieavtale om et forsamlingslokale i Ås sentrum for veterinærstudentene nettopp for å fremme dette, og vi håper det kan bidra til å styrke identiteten, og å holde på – og skape nye tradisjoner. Vi ønsker at studentene skal kjenne seg som en del av veterinærfamilien og få en god introduksjon til arbeidslivet.

Identitet skapes gjennom yrkesutøvelse med samarbeid innen og mellom ulike yrkesgrupper, og gjennom synlighet i samfunnsdebatten og på politiske arenaer. DNV er en liten forening som arbeider med veterinærers synlighet daglig. Det er en fordel å være tilsluttet Akademikerne – et samarbeid vi alle må nytte aktivt. Internasjonalt har vi nytte av å være en del av veterinærorganiasjonene FVE, WSAVA og FECAVA.

Viktigere enn noen gang er det å synliggjøre og utvikle veterinærenes roller innen samfunnsmedisin, én helse og dyrevelferd. Vi har bred og aktuell kompetanse, men utfordres stadig av nye grupper. Som forening minner vi ofte medlemmene på å bruke «veterinær» sammen med stillingstittelen og i alle aktuelle sammenhenger. Vi ønsker å fremme veterinærer som ledere i både større og mindre foretak og institusjoner, og undersøker mulighetene for en lederutdanning tilpasset veterinærers brede og varierte kompetanse.

For å støtte og utvikle veterinærenes roller, identitet, faget og arbeidslivet, er vi avhengige av fortsatt god medlemsoppslutning. Veterinærforeningen har et fantastisk korps av tillitsvalgte og det er et sterkt fagmiljø i administrasjonen. Jeg vil oppfordre dere alle til å slutte opp om strategiplanen, være med å holde tradisjonene i veterinærfamilien levende – og å bidra til å rekruttere og beholde medlemmer – sammen når vi målene!

Sentralstyrets strategiplan for perioden 2022-24, «Hadelandsplattformen», er gjengitt på midtsidene i denne utgaven. Hovedmålene er dyrevelferd, arbeidslivet og den veterinære identiteten - i tråd med resultatene av medlemsundersøkelsen i 2020.